Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 101: Be kunnin Zezi

Ndɛ 101: Be kunnin Zezi

AMUN nian sa sroesroe nga b’a yo i yɛ’n! B’a kun Zezi, b’a bobo i waka kun su. Kpɛkun be fali kpɛngbɛ be boboli i sa nin i ja’m be nun. ?Ngue ti yɛ be kwla yoli Zezi sɔ ɔ?

Zezi su ka nun.

Yɛle kɛ sran wie’m be kpɔ Zezi. ?Amun si sran sɔ mun? Be nun kun yɛle Satan m’ɔ ti anzi klunwifuɛ dan’n. I yɛ ɔ yoli maan Adam nin Ɛvu be fɔnnin Ɲanmiɛn Zoova i wun’n niɔn. Kpɛkun Satan yɛ ɔ suli Zezi i kpɔfuɛ’m be bo ekun yɛ maan Zezi wuli ɲrɛnnɛn wie be sa nun’n niɔn.

Ka naan b’a fa kpɛngbɛ b’a bobo Zezi waka’n su’n, i kpɔfuɛ’m be kleli i ɲrɛnnɛn kpa. ?Wafa nga be ko trɛli i Zɛtsemane lɔ be ɔli’n, ɔ te o amun klun? ?Wan yɛle i kpɔfuɛ sɔ mun? Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin mmla klefuɛ mun ɔn. Maan e nian e ɲrun lɔ sa nga be yoli’n.

Kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin mmla klefuɛ’m bé trá Zezi’n, i akoto’m be wanndili. Srɛ m’ɔ kun be’n ti, be yacili Zezi i kunngba i kpɔfuɛ’m be sa nun. Sanngɛ akoto Piɛli nin akoto Zan b’a wanndiman b’a ɔman mmua. Be suli sran sɔ’m be su naan bé nían sa nga bé wá yó Zezi’n.

Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be fali Zezi ɔli bian kpɛnngbɛn Ani m’ɔ ti laa Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n, i awlo lɔ. Sran’m b’a cɛman lɛ lele. I sin’n be fɛli i ɔli Kaifu m’ɔ ti blɛ sɔ nun Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n, i awlo lɔ. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin mmla klefuɛ’m be sunman lika be yiali lɔ.

Be dili Zezi jɔlɛ Kaifu i awlo lɔ. Sran wie’m be wa tɔnnin Zezi suɛn. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin mmla klefuɛ’m be kwlaa be se kɛ: ‘Zezi nin kunlɛ yɛ ɔ fata ɔ.’ Kpɛkun be guɛli i ɲrun ngɔsrɛ, yɛ be boli i acɔliɛ ɔ.

Kɛ bé yó i wunmuan ngalɛ’n, nn Piɛli o awlo’n i klun lɔ. Ayrɛ o nun kɔnguɛ sɔ nun, ɔ maan sran’m be trɔli sin. Be kwlaa be su tɔn sin, kpɛkun afanniɛn bla kun nian Piɛli siin, yɛ ɔ seli kɛ: ‘Bian nga su Zezi su wie.’

Piɛli tɛli i su kɛ: ‘Cɛcɛ, n nunman be nun wie!’

Sran’m be seli Piɛli kpɛ nsan kɛ, ɔ o be nga be su Zezi su’n be nun wie. Sanngɛ Piɛli waan i kwlaa nga bé kɛ́n i lɛ’n ti ato. I kpɛ nsan su’n, Zezi kpɛli i ɲin niannin Piɛli. Ato mɔ Piɛli buali’n ɔ wa yoli i nsisɔ, ɔ maan ɔ cuɛnnin i wun ko sunnin kpa.

Ya nglɛmun kɛ wia’n tú i bo’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin mmla klefuɛ mun, ɔ nin jɔlɛ difuɛ’m be fali Zezi ɔli be aɲia lika dan’n nun lɔ. Lɔ’n be su koko be wun naan bé wún like nga bé fá yó Zezi’n. Be fɛli i ɔli Pilati m’ɔ ti Zide siefuɛ’n i ja su.

Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be se Pilati kɛ: ‘Bian nga ti sa tɛ yofuɛ, ɔ nin kunlɛ yɛ ɔ fata ɔ.’ Kɛ Pilati wieli Zezi i kosan usa’n, ɔ seli kɛ: ‘N wunman sa tɛ fi bian nga wun.’ Kpɛkun Pilati fali Zezi ɔli Erɔdu sin. Erɔdu yɛ ɔ sie Galile nvle’n niɔn, sanngɛ ɔ tran Zerizalɛmu. Erɔdu kusu wunman kɛ Zezi yoli sa tɛ, ɔ maan ɔ fɛli i sɛli i sin Pilati wun lɔ.

Pilati kunndɛ kɛ ɔ́ yáci Zezi nun. Sanngɛ bisuafuɛ kun o lɛ’n, i yɛ Zezi i kpɔfuɛ’m be waan be yaci i nun ɔn. Sran sɔ’n yɛle Barabasi kakajefuɛ’n. Siɛn’n kɛ Pilati fá Zezi fíte’n, nn e o nnɔsua wia nun. Ɔ se nvlefuɛ’m be kɛ: ‘Amun nian! Amun famiɛn’n!’ Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be kpan kekle kɛ: ‘Bobo i waka’n su! Bobo i waka’n su!’ I sɔ’n ti’n be yacili Barabasi nun, yɛ be fali Zezi ɔli i kunlɛ ɔ.

Ya cɛn, nnɔsua wia nun’n, be boboli Zezi waka’n su. Be boboli kodiawiefuɛ nɲɔn waka’n su wie; kun wo i fama su yɛ kun wo i bɛ su. Sanngɛ b’a yiman be desɛn’n su wa, ɔ maan amun kwlá wunman be. Ka naan Zezi w’a wu’n, sa tɛ yofuɛ’n sɔ’n kun seli i kɛ: ‘Blɛ nga á wá dí ɔ famiɛn’n, bu min angunndan.’ Yɛ Zezi tɛli i su kɛ: ‘Nian, [a nin min trán, NW] Ɲanmiɛn i lika klanman’n nun lɔ.’

?Nán abonuan nda kun yɛ ɔ tɛli i lɛ ɔ? ?Amun si mɛn klanman nga Zezi su kɛn i ndɛ lɛ’n? ?Nin yɛ mɛn i bo bolɛ nun’n, Ɲanmiɛn yili fie klanman’n niɔn? Asiɛ’n su wa ɔ. Ɔ maan kɛ Zezi wá dí i famiɛn ɲanmiɛn su lɔ’n, ɔ́ wá cɛ́n bian sɔ’n i nguan, naan ɔ tran asiɛ’n su wa mɛn klanman’n nun. ?I sɔ’n yoman e fɛ?

Matie 26:57-75; 27:1-50; Lik 22:54-71; 23:1-49; Zan 18:12-40; 19:1-30.Kosan mun

 • ?I klikli kpa nun’n, wan yɛ i sa o Zezi i wie’n nun ɔn?
 • ?Kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin mmla klefuɛ’m be trali Zezi’n, ngue yɛ akoto’m be yoli ɔ?
 • ?Ngue sa yɛ ɔ juli Kaifu m’ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n, i awlo lɔ ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Piɛli cuɛnnin i wun ko sunnin kpa’n niɔn?
 • ?Kɛ Zezi sɛli i sin Pilati wun lɔ’n, ngue sa yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin mmla klefuɛ’m be kpannin kekle kpa kɛ be yo Zezi ɔ?
 • ?Ya cɛn nnɔsua wia nun’n, ngue yɛ ɔ juli Zezi su ɔ? ?Kpɛkun nda benin yɛ ɔ tali sa tɛ yofuɛ kun nga ɔ mɛntɛn i wun lɛ’n niɔn?
 • ?Nin yɛ Mɛn Klanman nga Zezi kɛn i ndɛ’n, ɔ wo ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Matie 26:57-75 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin be mmla klefuɛ mun, ɔ nin be jɔlɛ difuɛ dandan’m be kle kɛ be klun angunndan’n ti tɛ ɔ? (Mat. 26:59, 67, 68)

 • Kanngan Matie 27:1-50 nun.

  ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Zida i nsisɔ’n, ɔ finmɛn i awlɛn’n nun ɔn? (Mat. 27:3, 4; Mark 3:29; 14:21; 2 Kor. 7:10, 11)

 • Kanngan Lik 22:54-71 nun.

  ?Kɔnguɛ nga be fali Zezi be mannin’n i nun’n, kɛ Piɛli seli kɛ ɔ siman Zezi’n, ngue yɛ i sɔ’n kle e ɔ? (Lik 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Kor.10:12)

 • Kanngan Lik 23:1-49 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zezi tɛli ndɛ kwlɛ nga be dili i’n, i su ɔ? ?Yɛ ajalɛ benin yɛ i sɔ’n kle e ɔ? (Lik 23:33, 34; Rɔm. 12:17-19; 1 Piɛ. 2:23)

 • Kanngan Zan 18:12-40 nun.

  ?Sɛ bɔbɔ blɛ kun nun’n sran wun srɛ’n ti’n Piɛli kpɔnzɔli’n, ngue yɛ wafa nga ɔ sɛli i sin yoli yakpa m’ɔ kacili akoto’m be nun kpa kun’n, ɔ kle e ɔ? (Zan 18:25-27; 1 Kor. 4:2; 1 Piɛ. 3:14, 15; 5:8, 9)

 • Kanngan Zan 19:1-30 nun.

  ?Aɲanbeun ninnge’m be nun’n, angunndan sɛsɛ benin yɛ Zezi ɲɛnnin i ɔ? (Zan 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  ?Kɛ Zezi wú’n, wafa sɛ yɛ ndɛ nga ɔ kannin’n, ɔ kle kpa kɛ ɔ jin Zoova i kwlalɛ’n i sin ɔn? (Zan 16:33; 19:30; 2 Piɛr 3:14; 1 Zan 5:4)