KƐ BE jasoli nglo sua ba dan nun lɔ’n, Zezi nin i akoto’m be ɔli lika kun mɔ be flɛ i Zɛtsemane’n nun lɔ. Be ba lɛ titi. Zezi seli be kɛ be tran minndɛ naan be srɛ Ɲanmiɛn. Kpɛkun ɔ ɔli i ɲrun lɔ kan naan w’a utu i ɲin ase w’a srɛ Ɲanmiɛn.

I sin’n Zezi sɛli i sin i akoto’m be wun lɛ. ?Ngue yɛ amun bu i kɛ be su yo ɔ? Be su lafi! Zezi seli be kpɛ nsan kɛ be tran be minndɛ, sanngɛ i kpɛ nsan ngalɛ nun’n, kɛ ɔ́ kɔ́ bá’n be su lafi. Yɛ kɛ ɔ bali kasiɛn su’n, ɔ seli be kɛ: ‘?Ɔ yo sɛ yɛ maan amun kwla lafi blɛ kɛ nga sa nun ɔn?’ ‘Dɔ nga bé fá min mán sa tɛ yofuɛ mun’n w’a ju.’

I nuan’n te o ndɛ’n su kpɛkun be ti sran kpanngban kpa be ngan. Bé nían ɔn, sran mun yɛ bé bá yɛ, ɔ nin be sa nun tokofi nin waka! Kpɛkun kɛ bé bá’n, tɛ o be sa nun naan b’a fa wun ase. Kɛ be juli be wun koko lɛ’n, sran’n kun finnin be nun fiteli yɛ ɔ ɔli Zezi su trelele ɔ. Ɔ toli i sa yili Zezi i kɔmin, yɛ ɔ tɔli i nun kɛ nga e wun i desɛn’n su lɛ’n sa. Sran sɔ’n yɛle Zida Iskariɔtu! ?Ngue ti yɛ ɔ toli i sa yili Zezi i kɔmin naan w’a tɔ i nun ɔn?

Zida su fa Zezi man.

Zezi usɛli i kɛ: ‘?Zida, a to ɔ sa yi n kɔmin yɛ a fa min man sran mun ɔn?’ Nanwlɛ, i sa nga ɔ toli yili Zezi i kɔmin lɛ’n, ɔ ti nzɔliɛ like. I sɔ’n uka sran nga be nin Zida bali’n, naan b’a wun Zezi mɔ be kunndɛ i’n, i wlɛ. Ɔ maan Zezi i kpɔfuɛ’m be tɔli i su be trɛli i. Sanngɛ Piɛli su yaciman be nun sa ngbɛn kɛ be fa Zezi be wɔ. Ɔ cuɛnnin i tokofi’n yɛ ɔ fa boli sran nga ɔ mɛntɛn i wun koko lɛ’n i kannin ɔn. I tokofi’n toli fuannin bian’n i ti’n, naan w’a kpɛ i su fama’n. Sanngɛ Zezi kannin bian’n i su’n naan w’a yo juejue.

Zezi seli Piɛli kɛ: ‘Fa ɔ tokofi’n wlɛ i bua’n nun. ?A bu i kɛ n kwlá flɛman n Si kɛ ɔ blɛ min anzi mɔ be tra akpiakpi mun?’ I yo, ɔ kwlɛ i yo e! Sanngɛ Zezi a seman Ɲanmiɛn sɔ, afin ɔ si kɛ blɛ nga ɔ fata kɛ i kpɔfuɛ’m be trɛ i’n, yɛ w’a ju ɔ. Ɔ maan ɔ yacili be nun maan be fɛli i ɔli. Siɛn’n amun e nian sa nga ɔ tɔli Zezi su’n.

Matie 26:36-56; Lik 22:39-53; Zan 18:1-12.Kosan mun

 • ?Kɛ Zezi nin i akoto’m be jasoli nglo lɔ sua ba dan nun’n, ninfan yɛ be ɔli ɔ? ?Yɛ ngue yɛ Zezi seli be kɛ be yo ɔ?
 • ?Kɛ Zezi sɛli i sin bali i akoto’m be wun lɛ’n, ngue yɛ ɔ wunnin i kɛ be su yo ɔ? ?Ɔ yoli sɔ kpɛ nɲɛ?
 • ?Wan yɛ ɔ wluli Zɛtsemane lɔ ɔ? ?Kɛ nga e wun i desɛn’n su lɛ’n, ngue yɛ Zida Iskariɔtu yoli ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zida toli i sa yili Zezi i kɔmin ɔn? ?Kpɛkun ngue yɛ Piɛli yoli ɔ?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Zezi kan kleli Piɛli ɔ? ?Kpɛkun ngue ti yɛ Zezi w’a flɛman Ɲanmiɛn kɛ ɔ blɛ i anzi mun ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Matie 26:36-56 nun.

  ?Ajalɛ benin yɛ Zezi fa kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun mɔ andɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla fa su ɔ? (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Efɛ. 4:29, 31, 32)

  ?Wafa sɛ yɛ Zezi bu alɛ ninnge nga be fɛ i sran i wun’n niɔn? (Mat. 26:52; Lik 6:27, 28; Zan 18:36)

 • Kanngan Lik 22:39-53 nun.

  ?Kɛ Zɛtsemane lɔ’n, anzi kun wa wlali Zezi i fanngan’n, ɔ ti kɛ nn Zezi i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n su kpɔnzɔ ti ɔ? Amun yiyi nun. (Lik 22:41-43; Eza. 49:8; Mat. 4:10, 11; Ebr. 5:7)

 • Kanngan Zan 18:1-12 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zezi sɛsɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun i kpɔfuɛ’m be lika ɔ? ?Yɛ afɔtuɛ benin yɛ i sɔ’n man e ɔ? (Zan 10:11, 12; 18:1, 6-9; Ebr. 13:6; Zak 2:25)