Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 82: Mardose nin Ɛstɛli

Ndɛ 82: Mardose nin Ɛstɛli

MAAN e sa e sin kan, kwlaa naan Ɛsdrasi w’a sɛ i sin Zerizalɛmu lɔ’n. Mardose nin Ɛstɛli yɛ be ti Izraɛlifuɛ nun sran dandan Pɛrsifuɛ’m be nvle nun ɔn. Afin Ɛstɛli ti famiɛn bla yɛ Mardose m’ɔ ti i si i niaan bian wa’n, sɛ famiɛn’n nunman lɛ’n, i yɛ ɔ sin i osu ɔ. Amun maan e nian wafa nga i sɔ’n fa yoli’n.

Kɛ Ɛstɛli i si nin i nin bé wú’n nn ɔ te yo bakan kpa, ɔ maan Mardose yɛ ɔ tɛli i ɔ. Asierisi, m’ɔ ti Pɛrsifuɛ’m be famiɛn’n, ɔ le i sua dan kun Sizi lɔ. Yɛ Mardose ti i sua nun junman difuɛ. Sanngɛ, cɛn kun’n famiɛn’n i yi Vasti i ɲin w’a yimɛn i, i sɔ’n ti’n famiɛn’n jali bla uflɛ fa yoli i famiɛn bla. ?Amun si bla nga ɔ fali’n? Ɛɛn, Ɛstɛli m’ɔ ti talua klanman kpa’n, i yɛ ɔ fɛli i ɔ.

Aman w’a fa Mardose i wun ya.

?Amun wun sran nga ɔ yo i wun kpakpa mɔ sran’m be koto i bo lɛ’n? Be flɛ i Aman. Pɛrsifuɛ’m be nvle nun sran dan’n kun ɔn. Aman kunndɛ kɛ Mardose nga e wun i m’ɔ ti ase lɛ’n, ɔ koto i bo wie. Sanngɛ, Mardose su yomɛn i sɔ. I waan ɔ kotoman sran klunwifuɛ kɛ i sa’n i bo. I sɔ’n ti’n, Aman fali ya dan kpa. Ɔ maan like nga ɔ wa yoli’n yɛ.

Aman tɔnnin Izraɛlifuɛ’m be suɛn kleli famiɛn’n. Ɔ seli kɛ, ‘nvle tɛ kun o wa, ɔ diman ɔ mmla’m be su.’ Ɔ maan ɔ fata kɛ ‘be nunnun be.’ I sɔ nun’n, nn Asierisi siman kɛ i yi Ɛstɛli ti Izraɛlifuɛ. I ti’n famiɛn’n tieli Aman i ndɛ’n, yɛ ɔ mannin mmla nin cɛn kɛ be nunnun Izraɛlifuɛ’m be ngba’n.

Kɛ Mardose tili mmla sɔ’n, awlabɔɛ dan tɔli i su. I sɔ’n ti’n ɔ ko mannin Ɛstɛli i ngaliɛ kɛ: ‘Ko to famiɛn’n naan srɛ i e ti.’ Pɛrsifuɛ’m be mmla nun’n, sɛ famiɛn’n w’a flɛman wɔ’n a kwlá ko wunmɛn i wun. Sanngɛ i sɔ yɛ Ɛstɛli yoli ɔ. B’a flɛmɛn i yɛ ɔ wɔli ɔ. Kɛ famiɛn’n wunnin i’n, ɔ fɛli i sika ɔkwlɛ kpɔnman’n ɔ fa tinngɛli i ɲrun. I sɔ’n kle kɛ ɔ fataman kɛ be kun i. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Ɛstɛli flɛli famiɛn’n nin Aman kɛ be wa di like. Kɛ bé dí like’n, famiɛn’n seli Ɛstɛli kɛ sɛ i waan ɔ srɛ like’n, ɔ srɛ. Ɛstɛli tɛli i su kɛ, sɛ ainman ɔ nin Aman be ba aliɛ dilɛ ekun’n yɛ ɔ́ kán ndɛ’n klé i ɔ.

Kɛ bé dí aliɛ’n, Ɛstɛli seli famiɛn’n kɛ: ‘Min nin min nvlefuɛ mun, be su wa nunnun e.’ Kɛ ɔ kannin sɔ’n yɛ famiɛn’n fali ya ɔ. Ɔ usali kɛ: ‘?Wan yɛle i sɔfuɛ’n? ?Sran nga ɔ bu angunndan sɔ’n wo nin?’

Yɛ Ɛstɛli tɛli i su kɛ: ‘E kpɔfuɛ sɔ’n yɛle Aman, klunwifuɛ tɛ sɔ’n!’

Famiɛn bla Ɛstɛli su yiyi Aman bo.

Ɔ maan famiɛn’n wa fali ya dan kpa siɛn’n. Yɛ ɔ seli kɛ be kun Aman. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, yɛ famiɛn’n fali Mardose sieli i be nga be mɛntɛn i’n, be nun klikli’n niɔn. Sɛ famiɛn’n nunman lɛ’n, i yɛ ɔ o lɛ ɔ. I ti’n, Mardose maan be kpɛli mmla uflɛ kun. Mmla sɔ’n man Izraɛlifuɛ’m be atin kɛ be nunnunlɛ cɛn nun’n, be kwla kpli be ti. Siɛn’n kɛ mɔ Mardose wa kacili sran dan’n ti, sran sunman be ukali Izraɛlifuɛ mun naan b’a de be be kpɔfuɛ’m be sa nun.

Biblu’n nun Ɛstɛr i fluwa’n.Kosan mun

 • ?Wan yɛle Mardose nin Ɛstɛli?
 • ?Ngue ti yɛ famiɛn Asierisi waan ɔ́ já bla uflɛ ɔ, yɛ wan yɛ ɔ fɛli i ɔ?
 • ?Wan yɛle Aman, yɛ ngue ti yɛ ɔ fali ya ɔ?
 • ?Mmla benin yɛ be kpɛli ɔ? ?Yɛ kɛ Ɛstɛli tili Mardose i ngaliɛ’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ?
 • ?Ngue yɛ ɔ juli Aman su ɔ? ?Yɛ ngue yɛ Mardose ɲɛnnin i ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Izraɛlifuɛ’m be ɲannin be ti be kpɔfuɛ’m be sa nun ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Ɛstɛr 2:12-18 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Ɛstɛli yili i nglo kɛ ‘awlɛn wɛtɛɛ’ ɲanlɛ ‘nin diin’ yolɛ’n ti cinnjin ɔn? (Ɛst. 2:15; 1 Piɛ. 3:1-5)

 • Kanngan Ɛstɛr 4:1

  ?Kɛ nga Ɛstɛli fa kleli kɛ ɔ suan Ɲanmiɛn nanwlɛ sulɛ’n i bo’n, andɛ kusu ngue like yɛ e kwla yo m’ɔ kle kɛ e kpɔciman Zoova naan e fa e wla kwlaa e guɛ i su ɔ? (Ɛst. 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14)

 • Kanngan Ɛstɛr 7:1-6 nun.

  ?Kɛ nga be fa kleli Ɛstɛli i yalɛ sa’n, wafa sɛ yɛ andɛ be kwla kle Ɲanmiɛn sufuɛ’m be yalɛ wie ɔ? (Ɛst. 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Piɛ. 2:12)