Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 81: Be lafi Ɲanmiɛn su

Ndɛ 81: Be lafi Ɲanmiɛn su

SRAN ko ju akpiakpi ablenun (50.000) yɛ be tuli Babilɔni lɔ be bali Zerizalɛmu ɔ. Sanngɛ, kɛ be juli lɛ’n be wunnin kɛ Zerizalɛmu klɔ’n ti bubuwa. Ɔ maan ɔ fata kɛ be kplan klɔ’n i uflɛ.

Like nga be dun mmua kplannin’n, yɛle Ɲanmiɛn i tɛ yiwlɛ lika. Lɛ yɛ be kun nnɛn’m be man Zoova annzɛ kusu be fa like be fa cɛ i ɔ. Kɛ Izraɛlifuɛ’m be boli Ɲanmiɛn i sua’n i kplanlɛ i bo’n, w’a cɛman yɛ be kpɔfuɛ’m be wa tanndannin be ɲrun ɔn. Be waan bé wá wlá be srɛ naan be jran be junman’n. Ɔ maan kɛ ɔ wa yoli sɔ’n, be kpɔfuɛ sɔ’m, be seli Pɛrsifuɛ’m be famiɛn uflɛ’n kɛ ɔ kpɛ mmla kun fa jran Izraɛlifuɛ’m be junman’n.

Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn afuɛ’m bé sín. Siɛn’n, Izraɛlifuɛ’m be jasoli lomuɛn nun Babilɔni lɔ be bali’n, be afuɛ 17 yɛ. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zoova sunmannin i nuan ijɔfuɛ Aze nin Zakari kɛ be wa se Izraɛlifuɛ’m be kɛ be kplan Ɲanmiɛn i sua’n ekun. Nvle nunfuɛ’m be lafili Ɲanmiɛn su, ɔ maan be fɛli i nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ’n su. Yɛ be boli junman’n i dilɛ’n bo ekun ɔn, sanngɛ kusu nn mmla nga famiɛn uflɛ’n kpɛli’n waan nán maan be kplan.

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Pɛrsifuɛ’m be sran dan kun mɔ be flɛ i Tatnai ɔ wa usali Izraɛlifuɛ mun kɛ wan yɛ ɔ mannin be atin kɛ be kplan Ɲanmiɛn i sua’n niɔn. Yɛ Izraɛlifuɛ’m be tɛli i su kɛ, kɛ be o lomuɛn nun Babilɔni lɔ’n, Famiɛn Sirisi seli be kɛ: ‘Amun, amun wɔ siɛn’n, be ko kplan amun Ɲanmiɛn Zoova i sua’n Zerizalɛmu lɔ.’

I sɔ’n ti’n, Tatnai klɛli fluwa ɔli Babilɔni, naan w’a ko usa sɛ Sirisi m’ɔ wuli’n, ɔ seli sɔ sakpa o. W’a cɛman yɛ Pɛrsifuɛ’m be famiɛn uflɛ’n, ɔ klɛli fluwa tɛli su ɔ. Ɔ tɛli su kɛ Sirisi seli sɔ sakpa, naan w’a klɛ w’a uka su kɛ: ‘Amun yaci Izraɛlifuɛ’m be nun maan be kplan be Ɲanmiɛn sua’n. Yɛ n se amun kɛ amun uka be.’ Ɔ maan ɔ dili afuɛ ko ju nnan naan b’a wie Ɲanmiɛn i sua’n i kplan; ɔ yoli Izraɛlifuɛ’m be fɛ dan kpa.

Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn afuɛ’m bé sín. Be wieli Ɲanmiɛn i sua’n i kplan i afuɛ ablanan nin mɔcuɛ (48) yɛ. Zerizalɛmufuɛ’m be ti yalɛfuɛ, yɛ Ɲanmiɛn i klɔ’n nin i sua’n, ɔ yoman ɲɛnmɛn mlɔnmlɔn. Ɛsdrasi m’ɔ ti Izraɛlifuɛ’n m’ɔ o Babilɔni lɔ’n, ɔ tili i kɛ be sa w’a mian ninnge wie mɔ bé fá yó Ɲanmiɛn i sua’n i klanman’n be wun. ?Amun si like nga ɔ yoli’n?

Ɛsdrasi ko wunnin Artaksɛrksɛsi, m’ɔ ti Pɛrsifuɛ’m be famiɛn’n i wun, yɛ famiɛn kpa sɔ’n, ɔ mannin Ɛsdrasi i like kpanngban kɛ ɔ fa wɔ Zerizalɛmu. Kpɛkun, Ɛsdrasi seli Izraɛlifuɛ nga be o Babilɔni lɔ mun kɛ be ukɛ i naan be fa ninnge sɔ mun wɔ Zerizalɛmu. Sran ko ju akpi nsiɛn (6.000) yɛ be ɔli i sunman lɛ ɔ. I ukafuɛ sɔ’m be sa nun jɛtɛ ufue kpanngban, nin sika ɔkwlɛ kpanngban, ɔ nin ninnge kpanngban wie mun ekun.

Be kɔlɛ nun’n Ɛsdrasi wa kokoli, afin sran tɛ’m be o atin’n su be kwla wua jɛtɛ ufue nin sika ɔkwlɛ’n, kpɛkun be kwla kun be bɔbɔ. I sɔ’n ti’n, kɛ nga e fa e wun i desɛn’n su lɛ’n sa’n, Ɛsdrasi yiali nvlefuɛ’m be wunmuan’n. Yɛ be srɛli Zoova kɛ ɔ sasa be, afin atin nga bé wá fá bé sá be sin Zerizalɛmu’n, ɔ wuali kpa.

Ɛsdrasi nin nvle’n nunfuɛ’m be su srɛ Ɲanmiɛn.

Zoova niannin be su. Ɔ maan kɛ be tuli ajalɛ’n, be dili anglo nnan kwlaa naan b’a ju Zerizalɛmu lɔ wɛtɛɛ su. ?I sɔ’n kleman kɛ be nga be lafi Zoova su kɛ ɔ uka be’n, ɔ kwla sasa be?

Ezai 44:28; 45:1-4; Ɛsdras 1:1-11.Kosan mun

 • ?Sran nɲɛ yɛ be fali atin tɛnndɛn’n nga ɔ fɛ i Babilɔni lɔ lele fa ju Zerizalɛmu’n niɔn? ?Sanngɛ kɛ be juli Zerizalɛmu’n ngue yɛ be wunnin i ɔ?
 • ?Kɛ Izraɛlifuɛ’m be juli lɔ’n, ngue yɛ be boli i kplanlɛ bo ɔ? ?Yɛ ngue yɛ be kpɔfuɛ’m be yoli ɔ?
 • ?Wan yɛle Aze nin Zakari? ?Yɛ ngue ndɛ yɛ be kan kleli nvlefuɛ mun ɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Tatnai klɛli fluwa ɔli Babilɔni ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ be tɛli i su ɔ?
 • ?Kɛ Ɛsdrasi tili kɛ be sa w’a mian ninnge wie be wun naan b’a fa yo Ɲanmiɛn i sua’n i klanman’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ?
 • ?Kɛ nga e fa wun i desɛn’n su lɛ’n, like benin ti yɛ Ɛsdrasi su srɛ Ɲanmiɛn ɔn? ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn tɛli i srɛlɛ’n su ɔ, yɛ afɔtuɛ benin yɛ i sɔ’n man e ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Ɛsdras 3:1-13 nun.

  ?Sɛ e o lika kun naan Zoova i Lalofuɛ’m be nunman lika sɔ nun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo i titi ɔ? (Ɛsd. 3:3, 6; Yol. 17:16, 17; Ebr. 13:15)

 • Kanngan Ɛsdras 4:1-7 nun.

  ?Be nga be nunman Zoova i nvle’n nun wie’n, ngue ajalɛ yɛ Zorobabɛli kle e be lika ɔ? (Tul. 34:12; 1 Kor. 15:33; 2 Kor. 6:14-17)

 • Kanngan Ɛsdras 5:1-5, 17 nin Ɛsdras 6:1-22.

  ?Ngue ti yɛ Izraɛlifuɛ’m be kpɔfuɛ’m b’a kwlá jranman Ɲanmiɛn i sua kplanlɛ junman’n niɔn? (Ɛsd. 5:5; Eza. 54:17)

  ?Wafa sɛ yɛ Zuifu kpɛnngbɛn’m be ayeliɛ’n ɔ uka Klistfuɛ Asɔnun kpɛnngbɛn mun naan sɛ be kle be yalɛ’n b’a kunndɛ ngwlɛlɛ Zoova i sa nun ɔn? (Ɛsd. 6:14; Jue. 32:8; Rɔm. 8:31; Zak. 1:5)

 • Kanngan Ɛsdras 8:21-23, 28-36 nun.

  ?Ka naan y’a fa e wun y’a wlɛ i like wie yolɛ nun’n, Ɛsdrasi i ajalɛ kpa benin yɛ ɔ fata kɛ e nian su ɔ? (Ɛsd. 8:23; Jue.127:1; Nya.10:22; Zak. 4:13-15)