Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 80: Babilɔni lɔ tulɛ

Ndɛ 80: Babilɔni lɔ tulɛ

MEDIFUƐ nin Pɛrsifuɛ mun be fali Babilɔni nvle’n, i afuɛ ko ju nɲɔn yɛ. Siɛn’n, amun nian! Izraɛlifuɛ mun yɛ be su jaso Babilɔni nvle’n nun yɛ. ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ ɔ yoli mɔ be ɲannin be ti ɔ? ?Yɛ wan yɛ ɔ mannin be atin ɔn?

Sirisi m’ɔ ti Pɛrsifuɛ’m be famiɛn’n, yɛ ɔ seli be kɛ be wɔ ɔ. Afin, lele naan b’a wu Sirisi’n, Zoova maan i nuan ijɔfuɛ Ezai kannin Sirisi i wun ndɛ nga: ‘Min klun sa kwlaa nga min wan ɔ yo’n, ɔ́ yó. Klɔ’n i wun talɛ’m be anuan’m bé ká tíkewa naan a fa klɔ’n.’ Sirisi yɛ ɔ dun mmua Babilɔni klɔ i falɛ’n i ɲrun ɔn. Afin, kɛ Medifuɛ mun nin Pɛrsifuɛ’m bé kó fá Babilɔni klɔ’n, Sirisi yɛ ɔ ti be su kpɛn’n niɔn. Kɛ Medifuɛ nin Pɛrsifuɛ’m bé wlú klɔ’n nun kɔnguɛ’n, nn klɔ’n i anuan’m be ti tikewa.

Sanngɛ, Zoova maan i nuan ijɔfuɛ Ezai seli kɛ Sirisi ɔ́ wá mán mmla kɛ be kplan Zerizalɛmu nin Ɲanmiɛn sua’n i ekun. ?Sirisi mannin i sɔ mmla’n? Ɛɛn ɔ yoli sɔ. I sɔ’n ti yɛ Sirisi seli Izraɛlifuɛ mun kɛ: ‘Amun, amun wɔ siɛn’n, be ko kplan amun Ɲanmiɛn Zoova i sua’n Zerizalɛm lɔ.’ I sɔ’n ti yɛ e wun kɛ Izraɛlifuɛ nga’m be su kɔ’n niɔn.

Izraɛlifuɛ’m be su tu Babilɔni lɔ.

Sanngɛ, nán Izraɛlifuɛ’m be kwlaa yɛ be sali be sin Zerizalɛmu ɔ. Afin, atin’n wuali kpa, ɔ ti kilo ya mɔcuɛ (800), kusu be sunman lika be ti sran kpɛnngbɛn, annzɛ tukpacifuɛ mɔ be kwlá nantiman kɔman mmua’n. Sa wie’m be kusu ti’n, be wie’m b’a kwlá saman be sin. Sanngɛ, be nga b’a kwlá saman be sin’n, Sirisi seli be kɛ: ‘Amun man be nga bé sá be sin bé kó kplán Zerizalɛmu nin Ɲanmiɛn i sua’n be uflɛ’n, be jɛtɛ ufue nin sika ɔkwlɛ ɔ nin ninnge uflɛ ekun.’

Ɔ maan be mannin Izraɛlifuɛ nga b’a fa Zerizalɛmu atin’n lɛ’n, be ninnge kpanngban kpa. Kpɛkun, talie ɔ nin klowa nga be o Ɲanmiɛn i sua’n nun Zerizalɛmu lɔ’n, mɔ kɛ Nɛbikadnɛzali ko sacili klɔ’n ɔ fali be’n, ɔ fɛ i kwlaa’n mannin be. I sɔ’n ti’n, kɛ Izraɛlifuɛ’m bé kɔ́’n, be sa nun ninnge’n sɔnnin kpa.

Kwlaa naan b’a ju Zerizalɛmu kɛ nga be fa kannin sa’n, be dili anglo ko ju nnan atin’n nun. Kɛ be sacili Izraɛlifuɛ’m be nvle’n mɔ be fali be ɔli lomuɛn’n mɔ klɔ’n kali srolo’n, i afuɛ ableso (70) su yɛ. Sɛ bɔɔ siɛn’n Izraɛlifuɛ’m b’a sa be sin be bɔbɔ be klɔ’n su’n, sanngɛ e ɲrun lɔ’n é wá wún i kɛ junman nga ɔ o be su’n, ɔ timan kaan.

Ezai 44:28; 45:1-4; Ɛsdras 1:1-11.Kosan mun

 • ?Kɛ nga e fa e wun i desɛn’n su lɛ’n, ngue yɛ Izraɛlifuɛ’m be su yo ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Sirisi yoli Zoova i nuan ijɔfuɛ Ezai i ndɛ’n i nuan su sa sɛsɛsɛ ɔ?
 • ?Izraɛlifuɛ nga b’a kwlá saman be sin Zerizalɛmu lɔ’n, ngue ndɛ yɛ Sirisi kan kleli be ɔ?
 • ?Ngue like yɛ Sirisi fa mannin Izraɛlifuɛ mun kɛ be fa sa be sin Zerizalɛmu ɔ?
 • ?Kɛ Izraɛlifuɛ’m bé fá sá be sin Zerizalɛmu lɔ’n, be dili cɛn nɲɛ atin nun?
 • ?Kɛ Izraɛlifuɛ’m be ɔli lomuɛn’n, klɔ’n kali srolo lele afuɛ nɲɛ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Ezai 44:28 nin Ezai 45:1-4 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zoova yili i nglo kɛ ndɛ nga ɔ kɛnnin i Sirisi i lika’n, ɔ kpɛnnin su ɔ? (Eza. 55:10, 11; Rɔm. 4:17)

  ?Kɛ be se kɛ Zoova kwla yi be ɲrun lɔ sa’m be nglo’n, wafa sɛ yɛ i nuan ijɔfuɛ Ezai i ndɛ nga ɔ kɛnnin i Sirisi i lika’n, ɔ kle sɔ ɔ? (Eza. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Piɛ. 1:20)

 • Kanngan Ɛsdras 1:1-11 nun.

  ?Sɛ e fa be nga b’a kwlá saman be sin Zerizalɛmu lɔ’n be ajalɛ’n, wafa sɛ yɛ andɛ e kwla ‘uka’ be nga be kwla di titi atin bofuɛ junman’n niɔn? (Ɛsd. 1:4, 6; Rɔm. 12:13; Kol. 4:12)