Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 79: Asɔmɔli’m be kunman’n nun

Ndɛ 79: Asɔmɔli’m be kunman’n nun

ƆO! Ɔ yo kɛ Daniɛli i ɲin w’a blo kpa sa. Sanngɛ asɔmɔli’m be yomɛn i like fi. ?An si like ti’n? ?Wan yɛ ɔ fali Daniɛli yili i asɔmɔli sɔ’m be sin ɔn? Amun maan e nian sa ti’n.

Sran nga ɔ ti Babilɔni famiɛn’n siɛn’n yɛle Dariisi. Daniɛli i klun ufue nin i ngwlɛlɛ’n ti’n, famiɛn sɔ’n klo i sa kpa. Ɔ maan Dariisi fali Daniɛli sieli i famiɛn diwlɛ’n su kpɛnngbɛn’m be su kpɛn’n kun. I sɔ’n ti’n, kpɛnngbɛn sɔ’m be ɲin wa cili Daniɛli, ɔ maan like nga be yoli’n yɛ.

Dariisi

Be ko wunnin Dariisi i wun be seli i kɛ: ‘Kpɛnngbɛn’m be kwlaa be waan a kpɛ mmla naan a se kɛ, kɛ ɔ fin ndɛ lele m’ɔ́ fá dí cɛn ba ablasan’n (30), ɔ fataman kɛ sran kun sa ɔ yaci wɔ mɔ a ti famiɛn’n wɔ lɛ, naan ɔ ko ijɔ i bɔbɔ i amuɛn wie su annzɛ ɔ manman sran uflɛ’n; maan sran nga ɔ yo i sɔ, be fɛ i sɔfuɛ’n be to yi i asɔmɔli’m be sin kunman’n nun lɔ.’ Sa ti mɔ sran sɔ’m be waan be kpɛ mmla sɔ’n, Dariisi w’a wunmɛn i bo kpa. Sanngɛ, ɔ buli i ndɛ kpa, ɔ maan ɔ kpɛli mmla’n naan w’a klɛ w’a sie. I sɔ ti’n siɛn’n, be kwlá kaciman mmla’n kun.

Kɛ Daniɛli tili mmla sɔ’n i wun ndɛ’n, ɔ ɔli i awlo ko srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ fa yo i titi’n sa. Sran tɛ sɔ’m be si kɛ Daniɛli su yaciman Zoova srɛlɛ le. Be klun ti jɔwa, afin be wun i kɛ be aya nga be suali’n, Daniɛli wá tɔ́ nun.

Kɛ Famiɛn Dariisi wa wunnin mmla sɔ’n i bo ndɛ’n, i wla boli i wun dan kpa. Sanngɛ ɔ kwlá kaciman mmla’n, i sɔ’n ti’n ɔ seli kɛ be fa Daniɛli be yi i asɔmɔli’m be kunman’n nun lɔ. Sanngɛ famiɛn’n seli Daniɛli kɛ: ‘Maan ɔ Ɲanmiɛn’n mɔ a su i nin awlɛn tankaan’n, ɔ de wɔ.’

Dariisi i wla m’ɔ boli i wun dan’n ti’n, kɔnguɛ kunngba sɔ nun’n, w’a kwlá lafiman mlɔnmlɔn. Kɛ lika’n cɛnnin cɛ’n, ɔ ɔli asɔmɔli’m be kunman’n su lɔ ndɛndɛ. I yɛ ɔ o kunman’n su nglo lɛ’n niɔn. ?Amun wun i? Ɔ kpan flɛli Daniɛli. Ɔ seli kɛ: ‘Daniɛli, Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman i sufuɛ! ?Ɔ Ɲanmiɛn mɔ a su i nin awlɛn tankaan’n, ɔ kwla deli wɔ asɔmɔli’m be sa nun?’

Daniɛli o asɔmɔli’m be kunman’n nun.

Yɛ Daniɛli tɛli su kɛ: ‘Min Ɲanmiɛn’n sunmɛnnin i anzi’n kun ɔ wa katali asɔmɔli’m be nuan. B’a yoman min like fi.’

Famiɛn’n i klun jɔli dan kpa, naan w’a se kɛ be yi Daniɛli kunman nun fite. Kpɛkun, ɔ seli kɛ be fa Daniɛli i kpɔfuɛ’m be yi be asɔmɔli’m be sin kunman’n nun lɔ. Ka naan b’a ju kunman’n i bo lɔ bɔbɔ’n, lalaa kpa’n asɔmɔli’m b’a sɔ be nun b’a titi be nun trɛtrɛtrɛ, yɛ b’a bubu be owie’m be kwlaa be nun.

I sin’n kɛ ɔ cɛli kan’n, famiɛn Dariisi klɛli fluwa ko mannin i nvle’n nunfuɛ’m be kwlaa, ɔ seli kɛ: ‘Maan sran nga n sie be’n be kwlakwla be sro Daniɛli i Ɲanmiɛn’n kpa, yɛ be ɲin yi i. Ɔ yi atrɛ, yɛ ɔ yo abonuan sa dandan mun. Ɔ deli Daniɛli asɔmɔli’m be sa nun.’

Daniɛl 6:2-29.Kosan mun

 • ?Wan yɛle Dariisi, yɛ wafa sɛ yɛ ɔ bu Daniɛli ɔ?
 • ?Ngue yɛ Daniɛli i kpɔfuɛ’m be seli Dariisi kɛ ɔ yo ɔ?
 • ?Kɛ Daniɛli tili mmla uflɛ nga be kpɛli’n i nganniɛn’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Dariisi i wla boli i wun lele mɔ kɔnguɛ’n w’a kwlá lafiman’n niɔn? ?Kpɛkun kɛ lika’n cɛnnin cɛ’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Daniɛli tɛli Dariisi su ɔ?
 • ?Ngue yɛ ɔ ɲannin sran tɛ nga be waan bé kún Daniɛli’n niɔn? ?Kpɛkun ndɛ benin yɛ Dariisi klɛli ko mannin i nvle’n nunfuɛ’m be kwlaa ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Daniɛli 6:2-29.

  ?Wafa sɛ yɛ be nga be cicili Daniɛli i wun ndɛ’n, ɔ yo maan e wla kpɛn wafa nga andɛ sran wie’m be tanndan Zoova i Lalofuɛ’m be junman’n i ɲrun’n i su’n niɔn? (Dan. 6:8; Jue. 94:20; Eza. 10:1; Rɔm. 8:31)

  ?Famiɛn’m be ɲin yilɛ nun’n, wafa sɛ yɛ andɛ Ɲanmiɛn sufuɛ’m be fa Daniɛli i ajalɛ’n su ɔ? (Dan. 6:6, 11; Rɔm. 13:1; Yol. 5:29)

  ?Wafa sɛ yɛ e kwla su Zoova nin “anwlɛn tankaan” kɛ Daniɛli sa ɔ? (Dan. 6:17, 21; Fil. 3:16; Ngl. 7:15)