Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 78: Talɛ’n i wun fluwa’n

Ndɛ 78: Talɛ’n i wun fluwa’n
Sran sa kun, ɔ su klɛ talɛ’n i wun.

?NGUE sa yɛle nga? Sran’m be su di cɛn dan kpa! Babilɔni famiɛn’n yiali sran dandan ko ju akpi kɛ be wa di cɛn. Zerizalɛmu lɔ Zoova i sua nun sika ɔkwlɛ nin jɛtɛ ufue klowa nga be ko fali’n, i nun yɛ be nɔn ɔn. Sanngɛ, bé nían ɔn, sran sa yɛ ɔ su klɛ talɛ’n wun yɛ. Srɛ kunnin be dan kpa, yɛ be kwlaa be wla boli be wun.

Bɛlsazali nin sran ng’ɔ yiali be’n.

I blɛ sɔ nun’n, nn Nɛbikadnɛzali i anunman Bɛlsazali yɛ ɔ ti famiɛn’n niɔn. Ɔ kpannin kekle kpa kɛ be yia i sa sifuɛ’m be kwlaa. Ɔ seli be kɛ: ‘Sran kwlaa nga ɔ kanngan ndɛ nga be klɛli’n naan ɔ tu i bo’n, bé mɛ́n i like kpanngban kpa, yɛ be nga be mantan min’n ɔ́ wá yó be nsan su, min famiɛn diwlɛ nun.’ Sa sifuɛ’m be bali, sanngɛ be nun wie fi sa w’a kwlá kannganman fluwa’n nun, naan se kɛ i bo yɛ ɔ́ tú ɔ.

Famiɛn’n i nin’n tili be nganniɛn’n naan w’a wlu aliɛ diwlɛ’n nun lɔ. Ɔ seli famiɛn’n kɛ: ‘Nán maan ɔ angunndan’n sanngan kun. Mɛn nga a sie i yɛ’n i nun wa’n, sran kun o lɛ mɔ Ɲanmiɛn i wawɛ’n o i nun. Ɔ nannan Nɛbikadnɛzali famiɛn dilɛ blɛ su’n, ɔ fɛ i sieli i ngwlɛlɛfuɛ fanunfanun’m be su kpɛn. Sran sɔ’n be flɛ i Daniɛli. Maan be ko flɛ Daniɛli sɔ’n be bla. ɔ́ wá tútú fluwa nga be klɛli’n i bo mán wɔ.’

Yɛ ndɛndɛ kpa, be ko flɛli Daniɛli yɛ ɔ bali ɔ. Kɛ ɔ bali’n, ninnge kwlaa nga be waan bé fá cɛ́ i’n, w’a sɔman nun. I sin’n, sa nga ti yɛ Zoova deli famiɛn dilɛ’n Bɛlsazali i nannan Nɛbikadnɛzali sa nun’n, yɛ ɔ fa fitili i ndɛ’n su ɔ. Daniɛli seli kɛ: ‘Ɔ wa tuli i wun, yɛ Ɲanmiɛn tuli i famiɛn bia’n su ɔ.’

Daniɛli kan guali su kɛ: ‘Yɛ wɔ Bɛlsazali mɔ a ti i anunman’n, a si i kwlaa sɔ’n kpan, sanngɛ a kanman ɔ wun ase mlɔnmlɔn. Wɔ maan be ko fali Zoova i sua dan nun lɔ klowa mun blɛli wɔ, yɛ a nɔnnin be nun ɔn. Kpɛkun a manmannin amuɛn nga be fali waka nin yɛbuɛ yɛ be fa yoli be’n. Yɛ w’a buman angunndan kɛ á mánmán i mɔ wɔ nguan ɲanman’n wo i sa nun’n. I sɔ ti yɛ Ɲanmiɛn maan sran sa’n wa klɛli fluwa nga ɔ.’

Daniɛli waan: ‘Like nga be klɛli’n yɛ: MENE, MENE, TEKEL, yɛ PARSIN.’

‘MENE i bo’n yɛle like kalɛ, yɛle kɛ Ɲanmiɛn w’a ka ɔ sielɛ’n i blɛ’n yɛ w’a sie i nuan. TEKEL i bo’n yɛle like sunnzunlɛ, yɛle kɛ be sunnzunnin wɔ toe su, be wunnin kɛ a ti fokofoko. PARSIN i bo’n yɛle like nun bubulɛ yɛle kɛ be bubuli ɔ famiɛn diwlɛ’n nun be mannin Medifuɛ mun nin Pɛrsifuɛ mun.’

Daniɛli i nuan’n w’a tɔman yɛ Medifuɛ nin Pɛrsifuɛ’m be wa utuli Babilɔni klɔ’n niɔn. Kɔnguɛ kunngba nun’n, be fali Babilɔni klɔ’n yɛ be kunnin Bɛlsazali. Ɔ maan ndɛ nga sran sa’n klɛli i talɛ wun’n, ɔ kpɛnnin su kɔnguɛ sɔ nun. ?Sanngɛ, ngue yɛ ɔ́ wá jú Izraɛlifuɛ’m be su ɔ? É wá wún i e ɲrun lɔ. Sanngɛ maan e dun mmua e wun sa nga ɔ́ wá jú Daniɛli su’n ka.

Daniɛl 5:​1-30; 6:1.Kosan mun

 • ?Kɛ Babilɔni famiɛn’n dí cɛn m’ɔ ko fali Zerizalɛmu lɔ Ɲanmiɛn sua’n i nun klowa mun bali kɛ be nɔn nun’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Bɛlsazali seli i sa sifuɛ’m be sɛ? ?Yɛ ngue yɛ b’a kwlɛmɛn i yo ɔ?
 • ?Ngue yɛ famiɛn i nin’n seli i kɛ ɔ yo ɔ?
 • ?Kɛ e nian ndɛ nga Daniɛli kan kleli famiɛn’n, ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yoli maan sran sa kun klɛli talɛ’n wun’n niɔn?
 • ?Wafa sɛ yɛ Daniɛli tutuli ndɛ nga be klɛli be talɛ wun’n i bo ɔ?
 • ?Kɛ ndɛ’n te o Daniɛli i nuan’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Daniɛl 5:1-30

  ?Kɛ Bɛlsazali wunnin talɛ’n wun fluwa’n, srɛ nga ɔ kunnin i’n ɔ nin Ɲanmiɛn srolɛ’n, be nɲɔn’n be ngbaciɛ’n yɛle benin? (Dan. 5:6, 7; Jue. 19:10; Rɔm. 8:35-39)

  ?Kɛ Daniɛli kán ndɛ klé Bɛlsazali nin i sran dandan mun’n, wafa sɛ yɛ ɔ yili i yakpa yolɛ dan’n i nglo ɔ? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Yol. 4:29)

  ?Wafa sɛ yɛ Daniɛl ndɛ tre 5 ɔ yi i nglo kpa kɛ Zoova ti Ɲanmiɛn mɔ like fi nunmɛn i sin’n niɔn? (Dan. 4:14, 22; 5:21)