Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 77: B’a kotoman i bo

Ndɛ 77: B’a kotoman i bo

?GBANFLƐN nsan nga be ndɛ te o amun klun? Ɛɛn, Daniɛli i janvuɛ nga be waan bé díman aliɛ nga ɔ timan be liɛ su’n mun ɔn. Babilɔnifuɛ’m be flɛli be kɛ Sadraki, Mesaki nin Abɛdi-Nego. Sanngɛ, siɛn’n amun nian be. ?Ngue ti yɛ be kotoman sika ɔkwlɛ sran gbendengble nga ɔ o be ɲrun lɛ’n i bo’n wie kɛ be nga mun sa ɔ? É wá wún i bo’n.

?Mmla nga Zoova bɔbɔ klɛli mɔ be flɛ i Mmla blu’n (10), ɔ te o amun klun? Be nun klikli’n yɛ: ‘Nán su like uflɛ fi, saan min kunngba cɛ.’ Kannzɛ bɔɔ i sɔ yolɛ’n timan pɔpɔ gbanflɛn nga e wun be yɛ’n be sa nun’n, sanngɛ mmla sɔ’n su yɛ be nantili ɔ.

Babilɔni famiɛn’n Nɛbikadnɛzali seli i sran dandan’m be kwlaa kɛ be yia naan be yi sika ɔkwlɛ sran gbendengble nga ɔ yili’n, i nglo. Ɔ seli be kɛ: ‘Kɛ amun ti awɛ’n, nin blo’n, nin sanngo’n, nin kote’n, nin aluku’n, nin sɛkɛsɛkɛ’n, ɔ nin ngowa ninnge uflɛ wie’m be tɛlɛ cɛ’n, amun koto yɛ amun utu amun nyin ase naan amun su famiɛn’n i sika ɔkwlɛ sran m’ɔ takali’n. Sran kun nga i waan ɔ kotoman naan ɔ sumɛn i wie’n, be ka be ja nun lɛ be trɛ i be jrɛ i fur mɔ sin o nun’n i nun.’

Kɛ Nɛbikadnɛzali tili kɛ Sadraki, Mesaki nin Abɛdi-Nego b’a kotoman wie’n, ɔ fali ya dan kpa. Ɔ maan ɔ sunmannin sran kɛ be ko fa be blɛ i. Ɔ seli gbanflɛn’m be kɛ ɔ fali ngalɛ’n wlali be tro nun. Ɔ maan i ti’n, kɛ bé wá bó jue tolɛ ninnge mun ekun’n, maan be koto sika ɔkwlɛ sran’n i bo. Sanngɛ, kɛ mɔ gbanflɛn sɔ’m be lafili Zoova su ti’n, be seli Nɛbikadnɛzali kɛ: ‘E Ɲanmiɛn nga e su i’n, ɔ kwla de ye […]. Kannzɛ ɔ yo sɛ, ɔ fata kɛ a si kɛ […] e su suman wɔ sika ɔkwlɛ sran mɔ a takali’n.’

Sadraki, Mesaki, yɛ Abɛdi-Nego

Kɛ Nɛbikadnɛzali tili i sɔ ndɛ liɛ’n, ɔ fali ya dan kpa trali su. Ɔ maan, fur m’ɔ o i wun koko lɛ’n, i waan be trɔ i nun sin’n i nuan dan kpa. Ɔ seli kɛ: ‘Amun trɔ sin nuan naan i dan tra nga be trɔ i titi’n sɔ kpɛ nso!’ Yɛ sonja nga be le wunmiɛn kpa’n, ɔ seli be kɛ be cici Sadraki, Mesaki nin Abɛdi-Nego kpa, naan be fa be yi i fur sɔ nun. Fur sɔ’n i lolɛ dan m’ɔ lo’n ti’n, sin taaman’n kunnin sonja yakpa sɔ mun. ?Yɛ gbanflɛn nsan nga be fali be yili i lɔ’n nin?

Kɛ famiɛn’n niannin sin’n nun lɔ’n, srɛ kunnin i kpa. Ɔ usali kɛ: ‘?Nán sran nsan yɛ e cili be e yili sin’n nun’n niɔn?’

Yɛ i sufuɛ’m be tɛli su kɛ: ‘Nannan i-ɔ, kɛ ɔ ti sɔ-ɔ!’

Yɛ ɔ seli be kɛ: ‘Sanngɛ n wun sran nnan sin nun lɔ. Ɲanman fi ciman be, yɛ like fi yoman be. Sran nga ɔ tian be su nnan’n, kɛ a wun i sa’n, ɔ waan ɲanmiɛn su lɔ sran ɔn.’ Kɛ ɔ yoli sɔ’n, famiɛn’n wunngeli fur i wun lɔ naan w’a kpan w’a se kɛ: ‘Sadraki, Mesaki nin Abɛdi-Nego, Ɲanmiɛn m’ɔ o nglonglo’n i sufuɛ mun, amun fite amun bla!’

Kɛ be fiteli’n, sran kwlaa wunnin kɛ sin’n w’a yoman be like fi. I sɔ’n ti’n, famiɛn’n waan: ‘Be manman Sadraki, Mesaki, nin Abɛdi-Nego be Ɲanmiɛn’n. Ɔ sunmɛnnin i anzi’n kɛ ɔ wa de i sufuɛ mun. Afin b’a yaciman be Ɲanmiɛn’n lɛ b’a sɔman amuɛn mun.’

?Nán Ɲanmiɛn sulafilɛ ajalɛ kpa yɛle nga?

Ezipt Lɔ Tulɛ 20:3; Daniɛl 3:1-30.Kosan mun

 • ?Ndɛ benin yɛ Babilɔni famiɛn Nɛbikadnɛzali kan kleli nvlefuɛ mun ɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Daniɛli i janvuɛ nsan’n b’a kotoman sika ɔkwlɛ sran’n i bo ɔ?
 • ?Kɛ Nɛbikadnɛzali seli Ebre nsan’n kɛ, kɛ bé wá tó jue ekun’n, ɔ fata kɛ be koto sika ɔkwlɛ sran’n i bo’n, wafa sɛ yɛ be kleli kɛ be lafi Zoova su ɔ?
 • ?Ngue yɛ Nɛbikadnɛzali seli i sran mun kɛ be yo Sadraki, Mesaki nin Abɛdi-Nego ɔ?
 • ?Kɛ Nɛbikadnɛzali niannin fur nun lɔ’n, ngue yɛ ɔ wunnin i ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ famiɛn’n manmannin Sadraki, Mesaki nin Abɛdi-Nego be Ɲanmiɛn’n niɔn, yɛ ajalɛ benin yɛ gbanflɛn sɔ’m be kle e ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Daniɛl 3:1-30 nun.

  ?Sɛ be su sa Ɲanmiɛn sufuɛ wie’m be Ɲanmiɛn sulɛ kpa’n be nian’n, ajalɛ benin yɛ Ebre gbanflɛn nsan’n be kleli mɔ e kwla fa su ɔ? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Rɔm. 14:7, 8)

  ?Afɔtuɛ cinnjin kpa benin yɛ Ɲanmiɛn Zoova mannin Nɛbikadnɛzali ɔ? (Dan. 3:28, 29; 4:31, 32)