Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 74: Sran yakpafuɛ kun

Ndɛ 74: Sran yakpafuɛ kun

?AMUN wun kɛ sran’m be su sri gbanflɛn nga’n? ?Wan yɛle gbanflɛn sɔ’n? Be flɛ i Zeremi. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ dan kun ɔn.

Sran’m be su sri Zeremi.

Kɛ famiɛn Zoziasi boli amuɛn’m be nunnunlɛ’n bo be lika nun’n, i osu w’a cɛman yɛ Zoova seli Zeremi kɛ ɔ yo i nuan ijɔfuɛ ɔ. Sanngɛ Zeremi bu i kɛ ɔ nin Ɲanmiɛn i nuan ijɔlɛ fataman, afin ɔ tɛ yo bakan. Yɛ Zoova seli i kɛ ɔ́ úkɛ i.

Zeremi kan kleli nvlefuɛ’m be kɛ be yaci ninnge tɛtɛ’m be yolɛ. Ɔ seli be kɛ: ‘Amuɛn nga nvle kun nga’m be sɔ be’n be timan Ɲanmiɛn.’ Sanngɛ Izraɛlifuɛ’m be waan saan fii amuɛn mun yɛ bé sɔ́ be ɔ. Kɛ Zeremi se be kɛ be ayeliɛ tɛtɛ’m be ti’n Ɲanmiɛn wá bú be fɔ’n, srilɛ yɛ be sri i ɔ.

Afuɛ’m be sinnin. Lele Zoziasi wa wuli, kpɛkun i anglo nsan su’n, i wa Zozakimu sinnin i ja nun. Zeremi jin nvlefuɛ’m be selɛ su kɛ: ‘Sɛ amun a yaciman amun ayeliɛ tɛtɛ’m be yolɛ’n, Zerizalɛmu ɔ́ núnnún. Ɲanmiɛn i ɲrun jranfuɛ’m be trali Zeremi, be kpɛn i su kɛ: ‘Ɔ ndɛ nga a kɛnnin lɛ’n ti, a wuli yɛ a o lɛ.’ Yɛ be kan kleli famiɛn i awlo lɔ sran dandan’m be kɛ: ‘Zeremi kannin klɔ nga i wun ndɛ tɛ, ɔ maan i ti be kun i.’

?Ngue yɛ Zeremi yoli ɔ? Srɛ w’a kunmɛn i! Ɔ seli be kwlaa kɛ: ‘Anannganman yɛ ɔ sunmannin min kɛ n kan ndɛ sɔ’n kwlakwla n kle amun ɔn. Sɛ amun a kaciman amun nzuɛn tɛtɛ’n, ɔ́ núnnún Zerizalɛmu. Sanngɛ maan amun wun i wlɛ kɛ sɛ amun kun min’n, nn amun a kun min ngbɛn, m’an yoman sa tɛ fi.’

Famiɛn i awlo lɔ sran dandan’m be yacili Zeremi nun, b’a kunmɛn i, sanngɛ b’a yaciman be ayeliɛ tɛtɛ’m be yolɛ. I sin’n Nɛbikadnɛzali m’ɔ ti Babilɔni famiɛn’n, ɔ nin Zerizalɛmu be wa kunnin. I agualiɛ su’n, Izraɛlifuɛ’m be yoli Nɛbikadnɛzali i kanga. Ɔ fali be nun sran ko ju akpiakpi wie mun ɔli Babilɔni. Amun bɔbɔ amun bu i sin be nian, kɛ mɛn wie nun sran wá fá amun kɔ́ nvle mɔ amun simɛn i nun’n!

Zeremi 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Famiɛn Mun 24:1-17.Kosan mun

 • ?Wan yɛle gbanflɛn nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n?
 • ?Kɛ Zeremi káci Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, ngue angunndan yɛ ɔ buli i ɔ? ?Sanngɛ ngue ndɛ yɛ Zoova kan kleli i ɔ?
 • ?Jasin benin yɛ Zeremi w’a yacimɛn sran’m be kan klelɛ ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be waan bé jrán Zeremi i junman’n niɔn? ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ Zeremi kleli kɛ ɔ ti yakpafuɛ ɔ?
 • ?Kɛ Izraɛlifuɛ’m be waan be kaciman be ayeliɛ tɛtɛ’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Zeremi 1:1-8 nun.

  ?Kɛ nga Zeremi i ajalɛ’n fa kle’n sa’n, sɛ e waan é dí Zoova junman’n, sran wafa benin yɛ ɔ fata kɛ e yo ɔ? (2 Kor. 3:5, 6)

  ?Fanngan benin yɛ Zeremi i ajalɛ’n nga ɔ kleli’n, ɔ wla Klistfuɛ gbanflɛn nin talua mun andɛ ɔ? (Aku. 12:1; 1 Tim. 4:12)

 • Kanngan Zeremi 10:1-5 nun.

  ?Ɲanndra nun nanndoliɛ ndɛ benin yɛ Zeremi kannin m’ɔ kle kɛ amuɛn sɔlɛ’n ti finfin like’n niɔn? (Zer. 10:5; Eza. 46:7; Aba. 2:19)

 • Kanngan Zeremi 26:1-16 nun.

  ?Kɛ be nga be kpa be sieli be ngunmin be onga’n bé bó jɔlɛ dilɛ jasin’n andɛ’n, wafa sɛ yɛ ndɛ nga Zoova kan kleli Zeremi kɛ ‘nán yaci wie lɛ’n,’ ɔ yoli be ndɛ cinnjin ɔn? (Zer. 26:2; Mml. 4:2; Yol. 20:27)

  ?Zoova i jɔlɛ dilɛ jasin fɛ bolɛ nun’n, ajalɛ kpa benin yɛ Zeremi man Zoova i Lalofuɛ mun andɛ ɔ? (Zer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5)

 • Kanngan 2 Famiɛn Mun 24:1-17 nun.

  ?Zoova i su lafilɛ mɔ Zida w’a lafiman’n ti’n, i nuan su ɲrɛnnɛn benin yɛ ɔ ɲɛnnin i ɔ? (2 Fam. 24:2-4, 14)