MƐN klanman nga Ɲanmiɛn fa kleli i nuan ijɔfuɛ Ezai’n, i wafa su yɛ. Kɛ Zonasi wuli’n, w’a cɛman yɛ be wuli Ezai ɔ.

Sran’m be o mɛn klanman’n nun.

Mɛn klanman’n i bo’n yɛle “fie.” ?Kɛ amun wun desɛn nga’n, ngue yɛ amun wla kpɛn su mɔ y’a dun mmua y’a wun i fluwa nga nun ɔn? Kɛ a wun i sa cɛ’n, ɔ waan fie klanman nga Zoova fa mannin Adam nin Ɛvu’n niɔn. ?Sanngɛ yoo, asiɛ wunmuan’n kwla kaci mɛn klanman kun?

Zoova seli i nuan ijɔfuɛ Ezai kɛ ɔ klɛ mɛn klanman nga ɔ́ wá bá’n, i su ndɛ man i nvlefuɛ mun. Ɔ seli kɛ: ‘Gboklo nin bua’m bé trán likawlɛ diin. Nannin ba mun nin asɔmɔli ba’m bé dídí likawlɛ, yɛ ba kaan kun yɛ ɔ́ kánkán be ɔ. Sɛ ba kaan bɔbɔ kan ngowa ɔnda i wun koko’n, ɔ su yomɛn i like.’

Sran wie kwla se kɛ: ‘Ɔ su kwlá yoman sɔ le. Ɲrɛnnɛn o asiɛ’n su titi, yɛ ɲrɛnnɛn su wieman asiɛ’n su le.’ Sanngɛ amun bu i sin be nian: ?Kɛ Ɲanmiɛn boli Adam nin Ɛvu’n, tranwlɛ i wafa benin yɛ ɔ fa mannin be ɔ?

Ɲanmiɛn sieli Adam nin Ɛvu fie klanman kun nun. Be ɲin mɔ w’a yiman Ɲanmiɛn’n, i ti yɛ maan be tranwlɛ klanman’n fili be sa ɔ. I sɔ ti yɛ maan be yoli oke mɔ be wuli’n niɔn. Ɲanmiɛn waan be nga be klo i’n, ninnge nga ɔ fili Adam nin Ɛvu be sa’n, ɔ́ fá mán be.

Mɛn klanman nga ɔ́ bá lɛ nun’n, like wie fi su kleman sran ɲrɛnnɛn kun. Fɔundi ngunmin yɛ é ɲɛ́n i ɔ. Sran’m be kwlaa bé ɲán aunkpinndiɛ kpɛkun bé dí aklunjuɛ. Lika ngba yó kɛ nga Ɲanmiɛn sunnzunnin kɛ ɔ yo i bo bolɛ nun’n sa cɛ. E ɲrun lɔ’n, é wá wún wafa nga Ɲanmiɛn fá yó’n.

Ezai 11:6-9; Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4.Kosan mun

  • ?Wan yɛle Ezai, blɛ onin nun yɛ ɔ trannin ɔn, yɛ ngue yɛ Zoova fa kleli i ɔ?
  • ?Kɛ be se kɛ “mɛn klanman’n” i bo’n yɛle benin? ?Yɛ ɔ yo maan ngue su yɛ amun wla kpɛn ɔn?
  • ?Mɛn klanman’n i su ndɛ benin yɛ Zoova seli Ezai kɛ ɔ klɛ ɔ?
  • ?Ngue ti yɛ Adam nin Ɛvu be mɛn klanman liɛ’n fili be sa ɔ?
  • ?Kasiɛ benin yɛ Zoova boli kleli be nga be klo i’n niɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

  • Kanngan Ezai 11:6-9 nun.

    ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kan alaje nga ɔ́ wá trán nnɛn nin klɔ sran’m be afiɛn’n i ndɛ ɔ? (Jue. 148:10, 13; Eza. 65:25; Eze. 34:25)

    ?Wafa sɛ yɛ andɛ Ɲanmiɛn ninnge’m be nun’n, Ezai i ndɛ’n kpɛn su Zoova i sufuɛ’m be lika ɔ? (Rɔm. 12:2; Efɛ. 4:23, 24)

    ?Wan yɛ dɔ nga su, ɔ nin mɛn uflɛ nun lɔ’n ɔ́ kwlá káci klɔ sran’m be nzuɛn’n niɔn? (Eza. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:8)

  • Kanngan Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4 nun.

    ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kle kɛ, kɛ be se kɛ Ɲanmiɛn nin klɔ sran’m be tran’n, nán kɛ be wun Ɲanmiɛn i jrɛiin sa ɔ? (Sau. 26:11, 12; 2 Nyo. 6:18; Eza. 66:1; Ngl. 21:2, 3, 22-24)

    ?Ɲinmuɛn nin ɲrɛnnɛn benin yɛ ɔ su tranman lɛ kun ɔn? (Lik 8:49-52; Rɔm. 8:21, 22; Ngl. 21:4)