Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 69: Naaman yoli juejue

Ndɛ 69: Naaman yoli juejue

?AMUN si ndɛ nga talua kan nga su kɛn i wa’n? Ɔ su kan Zoova i nuan ijɔfuɛ Elize i ndɛ kle bla’n, ɔ nin abonuan ninnge nga Zoova maan ɔ yo be’n. Kɛ mɔ bla’n timan Izraɛlifuɛ’n ti’n, ɔ siman Zoova. É wá wún like nga ti yɛ talua kan sɔ’n, ɔ o bla’n i wun wa’n.

Bla’n ti Sirifuɛ. I wun Naaman ti Siri sonja’m be su kpɛn. Sirifuɛ’m be trali Izraɛlifuɛ talua kan’n i lomuɛn kpɛkun be fa blɛli Naaman i yi’n kɛ ɔ fɛ i yo i sufuɛ.

Naaman i yi’n nin i awlo talua kan’n

Tukpaciɛ kain mɔ be flɛ i kokowe’n, ɔ o Naaman i wun. Tukpaciɛ sɔ’n kwla didi be wunnɛn’n. I sɔ ti yɛ maan talua kan’n su se Naaman i yi’n kɛ: ‘Sɛ ɔ ti kɛ min min bian’n ɔ kwla kɔ Zoova i nuan ijɔfuɛ’n i wun Izraɛli lɔ’n, nn ɔ́ yó maan i kokowe’n wíe.’ I sin’n, ndɛ nga talua kannin’n, be kan kleli bla’n i wun.

Naaman kunndɛ kɛ ɔ́ yó juejue, ɔ maan ɔ ɔli Izraɛli lɔ. Kɛ ɔ juli lɔ’n, ɔ ɔli Elize i awlo lɔ. Elize yili i sufuɛ’n kɛ ɔ ko se Naaman kɛ ɔ ko wunnzin Zurdɛn nzue’n nun kpɛ nso. I sɔ ndɛ’n kunnin Naaman ya dan kpa, kpɛkun ɔ se kɛ: ‘?Nzue nga be o min mɛn nun lɔ’n be kpa traman Izraɛli mɛn nun nzue’m be kwlaa?’ Kɛ Naaman kannin sɔ’n, kpɛkun yɛ ɔ jasoli lɔ ɔli ɔ.

Yɛ i sran’m be nun kun seli i kɛ: ‘?Nannan, sɛ ɔ ti kɛ like kekle wie yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n waan a yo’n, a su yoman? ?Yɛ nn ngue ti yɛ a ko wunnzinman kɛ nga ɔ fa kannin sa’n niɔn?’ Naaman kplinnin i sran’m be ndɛ’n su naan w’a ko wunnzin Zurdɛn nzue’n nun kpɛ nso. Kɛ ɔ yoli i sɔ’n, i wunnɛn’n yoli weiin, kpɛkun yɛ tukpaciɛ’n wieli ɔ!

I fɛ nga ɔ yoli Naaman’n, be kwlá kanman. Ɔ sɛli i sin Elize wun lɔ ɔ ko seli i kɛ: ‘Siɛn’n, m’an wun i wlɛ kɛ asiɛ wunmuan’n su’n, Ɲanmiɛn fi nunman lɛ saan Izraɛli wa yɛ Ɲanmiɛn wo ɔ. I sɔ’n ti, n nin like kan n bali kɛ ń fá mán wɔ, yɛ ɔ o yɛ’n. Ń srɛ́ wɔ, sɔ nun.’ Sanngɛ Elize tɛli i su kɛ: ‘Cɛcɛ, n su sɔman nun.’ Elize si kɛ ɔ nin i fataman kɛ ɔ sɔ Naaman i like m’ɔ fa mɛnnin i’n nun, afin nɛ́n i yɛ maan Naaman yoli juejue ɔ, Zoova dunman nun ɔn. Sanngɛ Elize i sufuɛ’n mɔ be flɛ i Geazi’n, i konvi sɔli like sɔ’n dan.

Amun nian like nga Geazi wá yó’n. Kɛ Naaman ɔli cɛ’n, Geazi wanndi suli i su ko se i kɛ: ‘Elize sunmannin min kɛ n wa se wɔ kɛ aofuɛ’m b’a ba icra’n, naan i ti’n a mɛn i like kan naan n fa blɛ i.’ Nanwlɛ, i nga ɔ kɛn i lɛ’n, ɔ ti ato. Sanngɛ Naaman siman kɛ ato yɛ Geazi buali ɔ. Yɛ ɔ mɛn i ninnge’m be wie ɔ.

Kɛ Geazi sɛli i sin’n, Elize si sa nga ɔ yoli’n, afin Zoova maan ɔ wunnin i. I ti’n kɛ Geazi juli awlo lɛ’n, Elize seli i kɛ: ‘Ɔ sa tɛ nga a yoli ti’n, Naaman i kokowe’n ɔ́ yó wɔ.’ Kokowe’n kali lɛ yoli i!

?Ngue afɔtuɛ yɛ ndɛ’n kwlaa nga man e ɔ? I klikli’n yɛle kɛ ɔ fata kɛ e yo kɛ talua kan’n sa. Naan e kan Zoova ndɛ e kle sran mun. I sɔ’n ti ye yolɛ. Afɔtuɛ’n i nɲɔn su’n yɛle kɛ ɔ fataman kɛ e di tutre kɛ nga Naaman dun mmua yoli’n sa. Sanngɛ ɔ fata kɛ e ɲin yi Ɲanmiɛn i junman difuɛ mun. I nsan su’n yɛle kɛ, ɔ fataman kɛ e bua ato kɛ Geazi fa buali’n sa. ?An wunman kɛ Biblu’n nun kannganlɛ kwla kle like kpanngban’n?

2 Famiɛn Mun 5:1-27.Kosan mun

 • ?Desɛn’n su lɛ’n, ngue ndɛ yɛ talua kan’n su kan kle bla’n niɔn?
 • ?Wan yɛle bla nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n, yɛ ngue yɛ talua kan’n yo i bla’n i awlo lɔ ɔ?
 • ?Ngaliɛ benin yɛ Elize fa mannin Naaman i sufuɛ’n kɛ ɔ ko kan kle i ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ Naaman fali ya ɔ?
 • ?Kɛ Naaman fali ndɛ nga i sufuɛ’n kannin’n su’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Elize w’a sɔman like nga Naaman fa cɛli i’n nun ɔn? ?Sanngɛ ngue yɛ Geazi yoli ɔ?
 • ?Ngue sa yɛ ɔ yoli Geazi ɔ? ?Ngue afɔtuɛ yɛ i sɔ’n man e ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 2 Famiɛn Mun 5:1-27 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Izraɛlifuɛ talua kan’n i ajalɛ’n kwla wla gbanflɛn nin talua’m be fanngan andɛ ɔ? (2 Fam. 5:3; Jue. 8:3; 148:12, 13)

  ?Kɛ Ɲanmiɛn ninnge’m be nun bé mán e afɔtuɛ’n, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e fa Naaman i ajalɛ’n e tu e wun fɔ nun ɔn? (2 Fam. 5:15; Ebr. 12:5, 6; Zak 4:6)

  ?Ajalɛ benin mun yɛ e suannin be Elize nin Geazi be ayeliɛ nɲɔn nun ɔn? (2 Fam. 5:9, 10, 14-16, 20; Mat. 10:8; Yol. 5:1-5; 2 Kor. 2:17)