Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 68: Be cɛnnin gbanflɛn nɲɔn

Ndɛ 68: Be cɛnnin gbanflɛn nɲɔn

?SƐ amun wu naan amun cɛn’n, amun nin’n i wun’n yó i sɛ? ?Nán i wun cɛ yɛ ɔ́ blíblí i ɔ? ?Sanngɛ yoo, sɛ sran kun wu’n, ɔ́ kwlá sɛ́ i sin nguan nun ekun? ?I sɔ sa’n w’a yo le?

Amun nian bian nin bla nin gbanflɛn kan nga. Ɲanmiɛn i nuan ijɔfuɛ Eli yɛle bian sɔ’n. Bla’n fin Sarɛpta. Angbeti bla ɔ, kpɛkun i wa yɛle gbanflɛn kan’n. Le kun’n, be o lɛ kpɛkun ba’n i wunnɛn w’a yo i ya. I wunnɛn ya sɔ’n w’a yoman blɛblɛ, ɔ maan ɔ fa yoli i wie. Eli seli bla’n kɛ: ‘Fa ba’n man min.’

Eli nin angbeti bla’n nin i wa’n mɔ be cɛnnin i nguan’n.

Eli fali ba i fuɛn’n fuli nglo sua’n nun lɔ, yɛ ɔ fɛ i lali i bɔbɔ i bɛ’n su. Ɔ srɛli Ɲanmiɛn kɛ: ‘Eee Zoova yo maan ba’n ɲan nguan ekun.’ Kpɛkun ba’n sɛli i sin ɲannin nguan ekun! Yɛ Eli fali ba’n nglo lɔ jrali ngua lɛ kpɛkun ɔ seli bla’n kɛ: ‘Nian ɔ wa’n, i ɲin o su!’ Like nga ti yɛ bla’n i klun jɔ dan’n, yɛ o lɛ.

Ɲanmiɛn i nuan ijɔfuɛ dan’n kun ekun yɛle Elize. Ɔ ti Eli i ukafuɛ. Sanngɛ blɛ wie nun’n, Zoova maan Elize yili atrɛ wie mun. Cɛn kun Elize sin ɔli Sinɛmu. Klɔ sɔ’n su bla kun yoli i ye. I sin’n, bla’n wuli ba yasua kun.

Kɛ ba’n ɲinnin’n, le kun nglɛmun ɔ ko toli i si’n m’ɔ di junman’n fie su lɔ’n. Be o lɛ o, kpɛkun ba’n w’a kpan kɛ: ‘Min ti o! Min ti’n yo min ya!’ Kɛ be fɛ i bali awlo’n, kpɛkun ba’n w’a wu. I nin’n i wla boli i wun dan. Bla’n ka lɛ ɔli Elize sin.

Kɛ Elize juli lɛ’n, ɔ fali ba’n i fuɛn’n wluli sua ba’n nun lɔ. Ɔ srɛli Zoova kpɛkun ɔ lali ba’n su. Kɛ ɔ cɛ kan’n, ba’n i wunnɛn’n loli fɛfɛfɛ, kpɛkun ɔ kpɛli bɛ kpɛ nso. Kɛ bla’n bali m’ɔ wunnin kɛ i wa’n i ɲin o su’n, nanwlɛ, i fɛ m’ɔ yoli i’n, be kwlá kanman!

Sran nga b’a wu’n, be kwlá siman be nuan. Ɔ maan be awlobofuɛ mun nin be janvuɛ’m b’a wun awlabɔɛ wie pɛ. Nán kɛ kusu e le wunmiɛn naan y’a kwla cɛn be ɔ. Sanngɛ Zoova kwla cɛn be. E ɲrun lɔ’n, é wá wún wafa nga Zoova wá cɛ́n sran kpanngban kpa mun’n.

1 Famiɛn Mun 17:8-24; 2 Famiɛn Mun 4:8-37.


Kosan mun

 • ?Wan yɛle sran nsan nga be o desɛn’n su’n, yɛ ngue yɛ ɔ yoli bakan’n niɔn?
 • ?Bakan’n i ti srɛlɛ benin yɛ Eli srɛli ɔ? ?Yɛ kɛ ɔ wieli srɛ’n ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Be flɛ Eli i ukafuɛ’n sɛ?
 • ?Ngue ti yɛ be flɛli Elize Sinɛmu bla kun i awlo lɔ ɔ?
 • ?Ngue yɛ Elize yoli ɔ, yɛ ba m’ɔ wuli’n yoli sɛ?
 • ?Kɛ e nian like nga Eli nin Elize be yoli’n, Zoova i tinmin benin yɛ i sɔ’n yi i nglo ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 1 Famiɛn Mun 17:8-24 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ be boli Eli i aɲinyiɛ nin i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i ta ɔ? (1 Fam. 17:9; 19:1-4, 10)

  ?Ngue ti yɛ angbeti bla m’ɔ o Sarɛpta’n i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n yo ɲɛnmɛn ɔn? (1 Fam. 17:12-16; Lik 4:25, 26)

  ?Wafa sɛ yɛ angbeti bla m’ɔ o Sarɛpta’n i like nga ɔ yoli’n, ɔ kle kɛ Zezi i ndɛ nga be klɛli i Matie 10:41, 42 nun’n, ɔ ti nanwlɛ ɔ? (1 Fam. 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Kanngan 2 Famiɛn Mun 4:8-37 nun.

  ?Aofuɛ’m be sikelɛ’n i su ajalɛ benin yɛ Sinɛmu bla’n ɔ kle e ɔ? (2 Fam. 4:8; Lik 6:38; Rɔm. 12:13; 1 Zan 3:17)

  ?Wafa sɛ yɛ andɛ e kwla yi aklunye nin sa kpa yolɛ’n i nglo Ɲanmiɛn sufuɛ’m be lika ɔ? (Yol. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Ebr. 6:10)