Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 67: Zozafati fɛ i wla’n gua Zoova su

Ndɛ 67: Zozafati fɛ i wla’n gua Zoova su

?AMUN si sran nga mun, ɔ nin like nga be su yo’n? Be su kɔ alɛ kunlɛ, kpɛkun be nga be dun mmua be ɲrun’n, be su to jue. Sanngɛ amun kwla usa amun wun kɛ: ‘?Ngue ti yɛ jue tofuɛ’m be leman tokofi nin cua be sa nun ɔn?’ Amun maan e nian.

Izraɛlifuɛ’m be su ko kun alɛ.

Zozafati ti Izraɛli akpasua nɲɔnfuɛ’n be su famiɛn. Ɔ ti Famiɛn Akabu nin i yi Zezabɛli mɔ be sieli nglo lɔ akpasua blu’n (10) be blɛ sufuɛ. Sanngɛ Zozafati ti famiɛn kpa kɛ i si Aza sa. I ti maan ngua lɔ akpasua nɲɔn be famiɛn diwlɛ nun’n, nvlefuɛ’m be wun jɔli be lele, ɔ cɛli afuɛ bɔɔ lɔun kpa.

Sanngɛ kɛ é sé yɛ’n, sa wie ti maan srɛ wa kunnin nvlefuɛ mun. Sran nga be sunman be’n be wa kan kle Zozafati kɛ: ‘Sonja kpanngban kpa be fin Moabu nin Amɔn nin Sei oka’n su lɔ be nin wɔ b’a ba alɛ kunlɛ.’ I sɔ’n ti’n, Izraɛlifuɛ kaka kpa be yiali Zerizalɛmu lɔ, yɛ be kunndɛli kɛ Zoova uka be. Be ɔli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Yɛ Zozafati srɛli Ɲanmiɛn kɛ: ‘Zoova e Ɲanmiɛn, e siman like ng’ɔ fata kɛ e yo’n, e leman wunmiɛn sran kpanngban nga be su ba kɛ bé wá fá alɛ wlá e sin yɛ’n be ɲrun. I sɔ’n ti e ɲin ta ɔ ɲrun.’

Zoova tili be srɛlɛ’n naan w’a se i sufuɛ’m be nun kun kɛ ɔ se nvlefuɛ mun kɛ: ‘Nán amun yɛ amun nin be kún ɔn, m bɔbɔ min Ɲanmiɛn yɛ e nin be kún ɔn. Amun nin be su kunman. Amun li amun jran, an nian delɛ nga Zoova dé amun’n.’

Kɛ i aliɛ cɛnnin’n, Zozafati se nvlefuɛ’m be kɛ: ‘Amun fa amun wla gua Zoova su!’ Kpɛkun ɔ fali jue tofuɛ mun dun mmua i sonja’m be ɲrun, naan be sro jue manman Zoova. ?Kɛ be juli alɛ kunwlɛ wun koko lɛ’n, amun si sa nga ɔ yoli’n? Zoova maan be kpɔfuɛ mun be ngunminngunmin be kpɛli be ɲin be kunnin. Kɛ Izraɛlifuɛ’m bé jú lɛ’n, be kpɔfuɛ’m be fuɛn mun yɛ!

?Nán ngwlɛlɛ su yɛ Zozafati fɛ i wla guali Zoova su ɔ? Sɛ e fa e wla gua Zoova su’n, e kusu é yó ngwlɛlɛfuɛ wie.

1 Famiɛn Mun 22:41-54; 2 Be Nyoliɛ 20:1-30.


Kosan mun

 • ?Wan yɛle Zozafati, yɛ ɔ ti blɛ onin nunfuɛ?
 • ?Ngue ti yɛ srɛ kun Izraɛlifuɛ mun ɔn, yɛ ngue like yɛ be nun sunman be yoli ɔ?
 • ?Zoova tɛli Zozafati i srɛlɛ’n su sɛ?
 • ?Ka naan b’a kun alɛ’n, ngue yɛ Zoova maan ɔ juli ɔ?
 • ?Afɔtuɛ benin yɛ Zozafati i ajalɛ’n kwla man e ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 2 Be Nyoliɛ 20:1-30 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zozafati kleli like nga ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ nga be lafi i su’n be yo i blɛ kekle nun’n niɔn? (2 Nyo. 20:12; Jue. 25:15; 62:3)

  ?Kɛ ɔ fin laa nun lele’n mɔ Zoova fali ajalɛ kun naan ɔ nin i sufuɛ’m b’a ti be wun aniɛn’n ti’n, ajalɛ benin yɛ andɛ’n Zoova fa ɔ? (2 Nyo. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Zan 15:15)

  ?Kɛ ‘alɛ nga Anannganman Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n i cɛn dan’n nun,’ ɔ́ wá bá’n, wafa sɛ yɛ lika’n kwlá yó e sa nun kɛ Zozafati i blɛ su sa ɔ? (2 Nyo. 20:15, 17; 32:8; Ngl. 16:14, 16)

  ?Kɛ mɔ bé sɔ́nnzɔn levifuɛ mun ti’n, wafa sɛ yɛ atin bofuɛ nin ngaliɛ difuɛ’m be suan mɛn wunmuan nun jasin fɛ’n bolɛ junman’n dilɛ’n i bo ɔ? (2 Nyo. 20:19; Rɔm. 10:13-15; 2 Tim. 4:2)