Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 66: Zezabɛli, famiɛn bla klunwifuɛ’n

Ndɛ 66: Zezabɛli, famiɛn bla klunwifuɛ’n

KƐ FAMIƐN Zeroboamu wuli’n, famiɛn’m be kwlaa nga be wa trannin nglo lɔ akpasua blu (10) be famiɛn bia’n su’n, be ti tɛ kpan. Be nun tɛtɛ’n kpafuɛ’n yɛle Famiɛn Akabu. ?Amun si like ti’n? I tɛ’n i dan kpa’n fin i yi’n, famiɛn bla klunwifuɛ’n Zezabɛli.

Nán Izraɛlifuɛ yɛle Zezabɛli. Sidɔn famiɛn’n i wa bla ɔ. Ɔ sɔ Baali, kpɛkun ɔ yoli maan Akabu nin Izraɛlifuɛ’m be nun sunman be sɔli amuɛn sɔ’n wie. Zezabɛli kpɔ Zoova ɔ maan ɔ kunnin i nuan ijɔfuɛ’m be nun sunman. Kɛ ɔ ko yo naan Zezabɛli w’a kunman be’n ti’n, wie’m be ko fiali yɛbuɛ buɛ nun. Sɛ Zezabɛli ɲin blo like kun wun’n, kannzɛ bɔɔ sran yɛ ɔ́ kún i naan w’a ɲan like sɔ’n, saan kɛ kunlɛ cɛ yɛ ɔ́ kún i ɔ.

Le kun Famiɛn Akabu klun’n timan jɔwa, yɛ Zezabɛli usɛli i kɛ: ‘?Ɔ yo sɛ ti yɛ ɔ ɲrun’n ti mlanwa sɔ ɔ?’

Akabu tɛli i su kɛ: ‘Min bualɛ mɔ Nabɔtu buali min’n i ti ɔ. Min waan ń tó i viɲi fie’n, i waan ɔ kplinman su.’

Zezabɛli seli i kɛ: ‘Nán ngalɛ’n ti ɔ. M bɔbɔ ḿ má fá mán wɔ.’

Yɛ Zezabɛli klɛli fluwa mun ko mannin klɔ nga Nabɔtu tran su’n, i su kpɛnngbɛn mun ɔn. Ɔ seli be fluwa nun kɛ: ‘Amun fa finfinfuɛ wie mun naan be tɔn Nabɔtu suɛn kɛ ɔ boli Ɲanmiɛn nin famiɛn’n be sannzan. Kpɛkun amun yi i klɔ nun fite naan be finfin i yɛbuɛ naan ɔ wu.’

Kɛ Zezabɛli tili kɛ Nabɔtu wuli’n, ɔ seli Akabu kɛ: ‘Kɔ ko fɛ i viɲi fie’n.’ ?Nán sran mɔ ɔ fata kɛ i ayeliɛ’n ti’n be bu i fɔ’n yɛle famiɛn bla sɔ’n?

Famiɛn bla Zezabɛli

Kɛ i blɛ’n juli’n, Zoova sunmannin Zei kɛ ɔ ko bu Zezabɛli fɔ. Kɛ Zezabɛli tili i kɛ Zei su ba’n, ɔ fali like jɛli i ɲin sin ndrɛ’n su klanman kpa, ɔ dili talua kpa. Sanngɛ kɛ Zei juli lɛ m’ɔ wunnin Zezabɛli fenɛtri’n nun’n, ɔ seli famiɛn i awlo nun sran nga be o i wun lɔ’n kɛ: ‘Amun to i yi asiɛ wun wa!’ Yɛ be yili i ase kɛ nga an fa wun i desɛn su lɛ’n sa ɔ. Be suli i bo yili i ase naan w’a wu. Kɛ Zezabɛli famiɛn bla klunwifuɛ’n, i liɛ’n wieli kɛ nga sa.

Famiɛn Mun 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Famiɛn Mun 9:30-37.Kosan mun

 • ?Wan yɛle Zezabɛli?
 • ?Ngue ti yɛ cɛn kun’n Famiɛn Akabu i ɲrun’n ti mlanwa’n niɔn?
 • ?Ngue yɛ Zezabɛli yoli naan i wun Akabu w’a ɲan Nabɔtu i viɲi fie’n niɔn?
 • ?Wan yɛ Zoova sunmɛnnin i kɛ ɔ ko bu Zezabɛli i fɔ ɔ?
 • ?Kɛ nga amun fa wun i desɛn’n su wa yɛ’n, kɛ Zei juli Zezabɛli i famiɛn sua’n i wun lɛ’n, be yoli Zezabɛli sɛ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 1 Famiɛn Mun 16:29-33 ɔ nin 18:​3, 4 nun.

  ?Famiɛn Akabu blɛ su’n, wafa sɛ yɛ lika’n sacili Izraɛli klɔ’n su ɔ? (1 Fam. 14:9)

 • Kanngan 1 Famiɛn Mun 21:1-16 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Nabɔtu kle kɛ ɔ ti yakpafuɛ naan ɔ kpɔciman Zoova ɔ? (1 Fam. 21:1-3; Sau. 25:23-28)

  ?Wafa sɛ yɛ Akabu i ajalɛ’n kle e wafa nga e kwla jran kekle ngokoɛ’n ɲrun ɔn? (1 Fam. 21:4; Rɔm. 5:3-5)

 • Kanngan 2 Famiɛn Mun 9:30-37 nun.

  ?Ngue like yɛ e kwla suɛn i Zei i Zoova i klun sa yolɛ juejue su’n, i nun ɔn? (2 Fam. 9:4-10; 2 Kor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)