Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 65: Famiɛn diwlɛ’n i nun kpacilɛ

Ndɛ 65: Famiɛn diwlɛ’n i nun kpacilɛ

?AMUN si like nga ti yɛ bian nga su titi i tralɛ nun’n? Zoova yɛ ɔ seli i kɛ ɔ titi nun ɔn. Bian sɔ’n ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ, be flɛ i kɛ Asiza. ?Amun si junman nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ di’n? Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, yɛle sran nga Ɲanmiɛn dun mmua bo be ɲrun lɔ sa nga ɔ́ wá bá’n i jɔ kle i, lele naan sa sɔ’n w’a ju’n.

Asiza nin Zeroboamu

Wa nga, Asiza su kan ndɛ kle Zeroboamu. Salomɔn fali Zeroboamu sieli i junman difuɛ akpasua kun su kpɛn. Kɛ Asiza nin Zeroboamu be yiali nun atin afiɛn’n, Asiza yoli abonuan sa kun. Ɔ yili i tralɛ uflɛ’n m’ɔ wlɛ i wun’n, kpɛkun ɔ titili nun buebue blu nin nɲɔn (12). Ɔ seli Zeroboamu kɛ: ‘Fa tralɛ buebue’n nun blu.’ ?Amun si sa nga ti yɛ ɔ mɛnnin i tralɛ buebue’n i nun blu’n (10)?

Asiza yiyi nun kle i kɛ Zoova waan ɔ́ wá dé famiɛn diwlɛ’n Salomɔn sa nun. Ɔ se i kɛ Zoova waan ɔ́ fá akpasua blu (10) mán Zeroboamu. I bo’n yɛle kɛ akpasua nɲɔn cɛ yɛ ɔ́ ká Salomɔn i wa Rɔbɔamu i sa nun ɔn.

Kɛ Salomɔn tili ndɛ nga Asiza kan kleli Zeroboamu’n, ɔ fali ya dan kpa. Ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ kún Zeroboamu bɔbɔ. Sanngɛ Zeroboamu wanndili ɔli Ezipti lɔ. I osu m’ɔ cɛ kan’n, yɛ Salomɔn wuli ɔ. Ɔ dili famiɛn afuɛ ablanan (40), sanngɛ siɛn’n i wa Rɔbɔamu yɛ ɔ́ wá yó i ja nun famiɛn ɔn. Zeroboamu tili i Ezipti lɔ kɛ Salomɔn wuli, ɔ maan ɔ sɛ i sin bali Izraɛli.

Rɔbɔamu timan famiɛn kpa. I klunwi liɛ nga ɔ yoli’n, ɔ trali i si Salomɔn liɛ’n nga ɔ fa yoli nvlefuɛ mun’n. Zeroboamu nin sran kaklaakla wie’m be ko toli Rɔbɔamu be seli i kɛ maan ɔ nin nvlefuɛ’m be tran klanman. Sanngɛ Rɔbɔamu w’a kplinman su. Ɔ maan sa tɛ nga ɔ wa yoli’n tra laa liɛ’n bɔbɔ. Nvlefuɛ be kusu be fali Zeroboamu yoli akpasua blu (10) be su famiɛn. Sanngɛ Bɛnzamɛn nin Zida be akpasua nɲɔn’n yɛ be kali Rɔbɔamu sa nun ɔn.

Zeroboamu kloman kɛ i nvlefuɛ’m be ɔ Zerizalɛmu be ko su Zoova i sua’n nun lɔ. I sɔ ti’n ɔ yoli sika ɔkwlɛ nannin ba nɲɔn kɛ akpasua blu’m (10) be nvlefuɛ’m be sɔ be. I osu m’ɔ cɛ kan’n yɛ sran kunlɛ’n nin nzaje sa’m be yolɛ’n be wa deli be lika wunmuan’n niɔn.

Ɲrɛnnɛn’n kusu o akpasua nɲɔn be su wie. Kɛ Rɔbɔamu yoli famiɛn w’a diman afuɛ nnun bɔɔ, yɛ Ezipti famiɛn’n fali alɛ wlali Zerizalɛmufuɛ’m be sin ɔn. Ɔ isali Zoova i sua’n nun lɔ ninnge kpakpa mun lɔun kpa. Yɛ be sacili Ɲanmiɛn i sua’n, ɔ maan w’a yoman kɛ laa’n sa kun.

1 Famiɛn Mun 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.Kosan mun

 • ?Be flɛ sran nɲɔn nga be o desɛn’n su lɛ’n be sɛ? ?Yɛ wan mun ɔn?
 • ?Ngue yɛ Asiza yoli tralɛ nga ɔ wlɛ i wun’n niɔn? ?Sa sɔ’n i bo’n yɛle benin?
 • ?Ngue yɛ Salomɔn kunndɛ kɛ ɔ́ yó Zeroboamu ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ nvlefuɛ’m be sieli Zeroboamu famiɛn nvle blu be su ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zeroboamu yoli sika ɔkwlɛ nannin ba nɲɔn’n niɔn? ?Yɛ i sin’n, ngue sa yɛ ɔ juli lɔ asa’n su ɔ?
 • ?Ngue yɛ ɔ ɲannin famiɛn diwlɛ nɲɔn’n nin Zoova i sua’n m’ɔ o Zerizalɛmu lɔ’n niɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 1 Famiɛn Mun 11:26-43 nun.

  ?Sran i wafa benin yɛle Zeroboamu? ?Yɛ Zoova seli i kɛ sɛ ɔ nanti i mmla’n su’n, ɔ́ yó i sɛ? (1 Fam. 11:28, 38)

 • Kanngan 1 Famiɛn Mun 12:1-33 nun.

  ?Kɛ siɛ nin niɛn mun nin asɔnun kpɛnngbɛn’m be nian Rɔbɔamu i sran m’ɔ yoman be blɛblɛ’n, ngue yɛ be kwla suɛn i sran mianmianlɛ su ɔ? (1 Fam. 12:13; Aku. 7:7; 1 Piɛ. 5:2, 3)

  ?Sɛ gbanflɛn nin talua’m be mɛn dilɛ nun’n, be waan bé fá ajalɛ cinnjin wie mun’n, wan wun yɛ ɔ fata kɛ be kpɛ be ɲin naan b’a ɲan afɔtuɛ kpa ɔ? (1 Fam. 12:6, 7; Nya. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Ebr. 13:7)

  ?Ngue ti yɛ Zeroboamu yoli sika ɔkwlɛ nannin ba sɔwlɛ nɲɔn’n niɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ i sɔ’n kle kɛ ɔ lafiman Zoova su mlɔnmlɔn ɔn? (1 Fam. 11:37; 12:26-28)

  ?Wan yɛ ɔ yoli maan famiɛn diwlɛ blu be kacili be sin be sili Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n niɔn? (1 Fam. 12:32, 33)