Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 64: Salomɔn kplan Ɲanmiɛn i sua’n

Ndɛ 64: Salomɔn kplan Ɲanmiɛn i sua’n

KA NAAN Davidi w’a wu’n, ɔ fali Ɲanmiɛn i sua’n i jajalɛ nga Zoova kleli i’n, m’ɔ jɛjɛli i fluwa su’n, ɔ fa mannin Salomɔn. Salomɔn i sielɛ’n i afuɛ nnan su yɛ ɔ boli sua’n i kplanlɛ’n i bo ɔ, kpɛkun ɔ dili afuɛ nso nin sin naan w’a wie i kplan. Sran ko ju akpiakpi blu yɛ be dili Ɲanmiɛn i sua’n i wun junman ɔn, i wun sika’n w’a yoman kaan. Yɛle kɛ sika ɔkwlɛ nin jɛtɛ ufue wluli i kplanlɛ nun.

Ɲanmiɛn i sua’n i nun sua ba dandan’m be ti nɲɔn kɛ Ɲanmiɛn i tannin sua’n sa. Sanngɛ Ɲanmiɛn i sua’n i nun sua ba’m be ti tɛtrɛ tra tannin sua’n i liɛ’n sɔ kpɛ nɲɔn. Salomɔn fali Ɲanmiɛn i alaka’n fa sieli i Ɲanmiɛn i sua ba’n i klun lɔ, kpɛkun ninnge nga be o tannin sua nun lɔ’n, ɔ fali be kwlaa fa sieli sua ba kun nun.

Kɛ be wieli Ɲanmiɛn i sua’n kplan’n, be dili i ti cɛn dan kpa. Salomɔn kotoli sua i ɲrun srɛli Ɲanmiɛn kɛ nga e wun i desɛn’n su lɛ’n sa. I waan: ‘Nian, ɲanmiɛn nga ɔ nannan nglo lɔ plaii lɛ’n, a sɔnman lɔ naan se kɛ sua nga. Naan yaci tie srɛlɛ mɔ ɔ nvle’n nunfuɛ’m be jran wa be srɛ wɔ’n.’

Famiɛn Salomɔn su srɛ Ɲanmiɛn.

Kɛ Salomɔn wieli Ɲanmiɛn srɛ’n, sin fin ɲanmiɛn su lɔ jrali, ɔ yrali nnɛn nga be fa be yili tɛ’n. Kpɛkun Zoova ɲrun ɲanɲan m’ɔ kpaja fuaii’n, ɔ deli sua’n. I sɔ’n kle kɛ srɛlɛ nga be srɛli’n, Zoova fɛli i su sieli i bo. Kpɛkun i klun jɔli Salomɔn nin sua m’ɔ kplannin’n su. Nvlefuɛ’m be yacili tannin sua’n nun lɔ kɔlɛ Ɲanmiɛn i srɛlɛ, ɔ maan Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ yɛ be su i siɛn’n niɔn.

Salomɔn sieli mɛn’n ngwlɛlɛ su fa ɔli mmua, ɔ maan nvlefuɛ’m be klun jɔli. Sanngɛ Salomɔn wa jali nvle uflɛ nga be suman Zoova’n i nun bla mun sa kaka kpa. ?Amun wun be nun kun kɛ ɔ su sɔ i amuɛn’n? I kasiɛn su’n Salomɔn i yi mun, be cuɛnnin i wlali be amuɛn’m be sɔlɛ nun. ?Kɛ Salomɔn yoli sɔ’n, amun si sa nga ɔ yoli siɛn’n? Ɔ nin nvlefuɛ’m b’a tranman klanman kun. Ɔ yoli be tɛtɛ kpa liɛ su, ɔ maan nvlefuɛ’m be klun w’a jɔman mlɔnmlɔn kun.

Famiɛn Salomɔn su sɔ amuɛn.

I sɔ’n ti maan Zoova fali Salomɔn wun ya, yɛ ɔ seli i kɛ: ‘Ń dé famiɛn diwlɛ’n ɔ sa nun, ń fá mán sran uflɛ. N su yomɛn i sɔ ɔ blɛ su, sanngɛ ɔ wa’n i blɛ su yɛ ń dé ɔ. Sanngɛ n su deman famiɛn diwlɛ sɔ’n i ngba ɔ wa’n i sa nun. Amun e nian kɛ i sɔ’n fa yoli’n.

1 Be Nyoliɛ 28:9-21; 29:1-9; 1 Famiɛn Mun 5:15-32;2 Be Nyoliɛ 6:12-42; 7:1-5; 1 Famiɛn Mun 11:9-13.Kosan mun

 • ?Salomɔn dili afuɛ nɲɛ naan w’a wie Zoova i sua’n kplan? ?Yɛ ngue ti yɛ sua’n i wun sika’n sɔnnin sɔ ɔ?
 • ?Ɲanmiɛn sua’n i nun sua ba dandan’m be ti nɲɛ? ?Yɛ ngue yɛ be sie i i klun lɔ sua ba liɛ’n nun ɔn?
 • ?Kɛ Ɲanmiɛn i sua’n i kplanlɛ’n wieli’n, ngue ndɛ yɛ Salomɔn kɛnnin i Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nun ɔn?
 • ?Wafa sɛ yɛ Zoova kleli kɛ i klun jɔ Salomɔn i srɛlɛ’n su ɔ?
 • ?Ayeliɛ benin nun yɛ Salomɔn i yi mun be fɛ i wlali ɔ? ?Yɛ ngue sa yɛ ɔ ɲannin Salomɔn ɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Zoova fali Salomɔn i wun ya ɔ? ?Yɛ ngue ndɛ yɛ Zoova kan kleli i ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 1 Be Nyoliɛ 28:9, 10 nun.

  ?Kɛ nga Davidi fa kɛn i 1 Be Nyoliɛ 28:9, 10 nun sa’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e mian e ɲin e yo i e mɛn dilɛ nun cɛn kwlaa ɔ? (Jue. 19:14; Fil. 4:8, 9)

 • Kanngan 2 Be Nyoliɛ 6:12-21, 32-42 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Salomɔn kleli kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n, ɔ kwlá tranman sua mɔ klɔ sran kplannin’n i nun ɔn? (2 Nyo. 6:18; Yol. 17:24, 25)

  ?Ngue like yɛ ndɛ nga Salomɔn kɛnnin i 2 Be Nyoliɛ 6:32, 33 nun’n, ɔ kle e Zoova i su ɔ? (Yol. 10:​34, 35; Gal. 2:6)

 • Kanngan 2 Be Nyoliɛ 7:1-5 nun.

  ?Kɛ nga Izraɛli nvle nunfuɛ’m be wunnin Ɲanmiɛn i ɲanɲan’n, mɔ be tuli be klun be srɛli i sa’n, kɛ andɛ e wun kɛ Zoova yrɛ i nvle’n su’n, e wun’n yo e wafa sɛ? (2 Nyo. 7:3; Jue. 22:24; 34:3; 96:2)

 • Kanngan 1 Famiɛn Mun 11:9-13 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Salomɔn i mɛn dilɛ’n kle kɛ ɔ ti cinnjin kɛ e lafi Ɲanmiɛn su lele e guɛ i ti nin i bo’n niɔn? (1 Fam. 11:4, 9; Mat. 10:22; Ngl. 2:10)