Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 63: Salomɔn, famiɛn ngwlɛlɛfuɛ’n

Ndɛ 63: Salomɔn, famiɛn ngwlɛlɛfuɛ’n

KƐ SALOMƆN yó famiɛn’n nn ɔ te yo gbanflɛn kan. Kɛ m’ɔ klo Zoova ti’n, ɔ fali afɔtuɛ kpa nga i si Davidi mɛnnin i’n su. Zoova klo Salomɔn sa. I sɔ ti’n, le kun kɔnguɛ ɔ seli Salomɔn lafilɛ nun kɛ: ‘?Salomɔn, ngue like yɛ a klo kɛ n fa man wɔ?’

Salomɔn tɛli i su kɛ: ‘Zoova min Ɲanmiɛn, n te yo bakan, n siman mɛn sie. I sɔ ti’n man min ngwlɛlɛ nga n ko fa n ko sie ɔ nvle’n i kɛ ɔ nin i fata’n sa.’

Like nga Salomɔn srɛli’n, ɔ yoli Zoova i fɛ. I ti’n Zoova waan: ‘Kɛ mɔ w’a usaman nguan tɛnndɛn, annzɛ aɲanbeun, mɔ ngwlɛlɛ yɛ a usali ti’n, i ti ń wá mán wɔ ngwlɛlɛ nga sran fi nin a ɲɛnmɛn i’n annzɛ kusu sran fi su ɲɛnmɛn i le’n. Yɛ like nga w’a usaman’n, ń fá úka su, aɲanbeun nin aɲrunɲan.’

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, w’a cɛman kpɛkun bla nɲɔn be fali ndɛ kekle kun bali Salomɔn ja su. Kun waan: ‘Nannan, e nin bla nga e la sua kunngba nun. N wuli ba yasua kun, i le nsan su’n, i kusu wa wuli ba yasua kun. I sin’n, le kun kɔnguɛ i wa liɛ’n wuli. Kpɛkun kɛ mɔ ń láfi’n, ɔ fɛli i wa fuɛn’n fa lɛ i min klun kpɛkun ɔ fali min wa liɛ’n. Nglɛmun kɛ ń jáso ń nían ɔn, ba fuɛn’n yɛ. N niɛnnin i siin, n wunnin kɛ nán min wa’n niɔn.’

Bla kun’n waan: ‘Ato ɔ! Min wa liɛ’n yɛ i ɲin o su ɔ, yɛ i liɛ’n yɛ ɔ wuli ɔ.’ Yɛ bla klikli’n waan: ‘Cɛcɛ, ɔ wa liɛ’n yɛ ɔ wuli ɔ, min liɛ’n yɛ i ɲin o su ɔ.’ Kɛ bla’m be sili akplowa kɛ nga sa. ?Salomɔn yó i sɛ?

Ɔ sunmannin sran kɛ be blɛ i tokofi, kpɛkun kɛ be fa blɛli i’n, i waan: ‘Amun kpɛ ba nga i ɲin o su nun nɲɔn, naan amun man bla kun sin kun, bla kun sin kun.’

Bla nga i liɛ yɛle ba’n kpannin kɛ: ‘Cɛcɛ! Yaci, nán be kun ba’n. Amun fa mɛn i.’ Sanngɛ bla kun’n liɛ’n, i waan: ‘Nán amun fa man e wie fi. Maan be kpɛ i nun!’

Famiɛn Salomɔn su siesie ndɛ kekle kun.

Yɛ famiɛn mɛn i nɛn’n su ɔ. I waan: ‘Nán amun kun ba’n, amun fa man bla klikli’n. I yɛ ɔ ti ba’n i nin’n niɔn.’ Salomɔn si kɛ bla nga ɔ ti ba’n i nin’n, ɔ klo i wa’n dan, ɔ maan i ti’n kɛ ɔ ko yo naan ba’n w’a wuman’n ti, i klun ufue su i waan be fa man bla kunfuɛ’n. Kɛ nvlefuɛ’m be tili wafa nga Salomɔn fa kpɛli ndɛ sɔ nun’n, ɔ yoli be fɛ afin be wunnin kɛ b’a ɲan famiɛn ngwlɛlɛfuɛ kun.

Blɛ nga Salomɔn dili famiɛn’n, Ɲanmiɛn yrali nvlefuɛ’m be su, be asiɛ’n yoli like ye kpa. Be ɲannin aliɛ kpa kɛ ble nin ɔrzu nin figie mun sa, ɔ nin aliɛ wie mun ekun. Be wlali tralɛ kpakpa mun, kpɛkun be lali sua kpakpa’m be nun. Ninnge kpakpa nga be ɲannin be’n, be boboli be kwlaa be su.

1 Famiɛn Mun 3:3-28; 5:9-14.Kosan mun

 • ?Ngue sa yɛ Zoova usali Salomɔn ɔn, yɛ wafa sɛ yɛ Salomɔn tɛli i su ɔ?
 • ?Kɛ mɔ Zoova i klun jɔli Salomɔn i srɛlɛ’n su’n ti’n, ngue yɛ Zoova yoli ɔ?
 • ?Ngue ndɛ kekle yɛ bla nɲɔn be fa ɔli Salomɔn ja su ɔ?
 • ?Kɛ nga amun fa wun i desɛn’n su lɛ sa’n, wafa sɛ yɛ Salomɔn siesieli ndɛ’n niɔn?
 • ?Salomɔn i famiɛn dilɛ blɛ’n yoli wafa sɛ, yɛ ngue ti ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 1 Famiɛn Mun 3:3-28 nun.

  ?Kɛ nga Salomɔn fa tu i klun kɛnnin i 1 Famiɛn Mun 3:7 nun sa’n, ngue yɛ Salomɔn i ajalɛ’n kwla kle be nga be le junman Ɲanmiɛn i anuannzɛ’n nun ɔn? (Jue. 119:105; Nya. 3:5, 6)

  ?Wafa sɛ yɛ Salomɔn i srɛlɛ’n, ɔ ti ninnge nga ɔ fata kɛ e srɛ be ti’n, i su ajalɛ kpa ɔ? (1 Fam. 3:9, 11; Nya. 30:8, 9; 1 Zan 5:14)

  ?Wafa sɛ yɛ jɔlɛ nga Salomɔn dili mannin bla nɲɔn mun’n, ɔ kwla uka e naan y’a lafi Zezi Klist m’ɔ ti Salomɔn Dan’n, i famiɛn dilɛ’n nga ɔ́ bá e ɲrun lɔ’n su ɔ? (1 Fam. 3:28; Eza. 9:5, 6; 11:2-4)

 • Kanngan 1 Famiɛn Mun 5:23-29 nun.

  ?Kɛ Salomɔn srɛli Zoova kɛ ɔ mɛn i ngwlɛlɛ’n, wafa sɛ yɛ Zoova tɛli i su ɔ? (1 Fam. 5:23)

  ?Kɛ e wun wafa nga sran’m be miannin be ɲin naan b’a ko tie Salomɔn i ngwlɛlɛ’n, wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun like suanlɛ’n niɔn? (1 Fam. 5:23, 29; Zan 17:3; 2 Tim. 3:16)