KƐ DAVIDI boli famiɛn dilɛ’n i bo Zerizalɛmu lɔ’n, Zoova maan i sonja’m be kwlali be kpɔfuɛ mun kpa. Zoova seli kɛ ɔ́ fá Kanaan mɛn’n mán Izraɛlifuɛ mun. Ɔ maan siɛn’n, Zoova dunman nun’n, asiɛ kwlaa nga ɔ boli kasiɛ kɛ ɔ́ fá mán be’n, be ɲɛnnin i.

Davidi ti famiɛn kpa. Ɔ klo Zoova. I ti maan kɛ ɔ fali Zerizalɛmu klɔ’n, i like nga ɔ dun mmua yoli’n yɛle kɛ ɔ fali Zoova i alaka’n bali Zerizalɛmu. Kpɛkun ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kplán Ɲanmiɛn i sua kun naan w’a fa alaka’n w’a sie nun.

Kɛ Davidi yó kpɛnngbɛn’n, ɔ yoli sa kain kpa kun. Davidi si kɛ like nga ɔ timan ɔ liɛ’n, i falɛ’n nin i fataman. Sanngɛ le kun nnɔsua nun, kɛ ɔ o i sua’n i ti gbagblagba’n su lɔ’n, ɔ wunnin bla klanman kpa kun asiɛ wun wa. Be flɛ bla’n kɛ Bat-Seba, yɛ be flɛ i wun’n kɛ Iri, Davidi i sonja’m be nun kun ɔn.

Davidi kloli bla sɔ’n lele ɔ maan ɔ sunmannin sran kɛ be ko flɛ i. Bla’n i wun’n o mmua lɔ kún alɛ. Kpɛkun Davidi wa kunndɛli i yi’n. I sin’n, bla’n wa wunnzɛli. Srɛ kunnin Davidi kpa, kpɛkun ɔ ko mannin Zoabu m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n i fluwa kɛ ɔ fa Iri sie be ɲrun, kan alɛ’n yri kpa lɛ’n naan be kun i. Kɛ Iri wuli’n, Davidi jali Bat-Seba.

Zoova fali Davidi i wun ya dan kpa. Ɔ maan ɔ sunmannin i nuan ijɔfuɛ Natan kɛ ɔ ko yi sa tɛ nga ɔ yoli’n i nglo kle i. I yɛle nga e wun i desɛn’n su lɛ’n. Davidi i sa tɛ’n yoli i nsisɔ, ɔ maan Zoova kusu w’a kunmɛn i. Sanngɛ Zoova waan: ‘Ɔ sa tɛ mɔ a yoli’n ti’n, sa yalɛ sunman wá tɔ́ wɔ awlo’n su.’ Nanwlɛ, sa yalɛ sunman tɔli Davidi su kpa!

Natan su man Davidi i afɔtuɛ.

Sa yalɛ klikli’n, yɛle kɛ Bat-Seba i wa yasua’n wuli. I sin’n, Davidi i wa yasua klikli’n mɔ be flɛ i Amnɔn’n, ɔ nin i niaanbla Tamar be lali kekle nun. I sɔ’n kunnin Davidi i wa yasua Absalɔm i ya dan kpa, ɔ maan ɔ kunnin Amnɔn. Kpɛkun i sin’n, Absalɔm ɲannin klolɛ nvlefuɛ wie’m be sa nun, i ti ɔ sieli i bɔbɔ i wun famiɛn. Sanngɛ i agualiɛ su’n, Davidi nin Absalɔm be kunnin alɛ. Davidi yɛ ɔ kwlali ɔ, kpɛkun be kunnin Absalɔm. Nanwlɛ, sa yalɛ’n w’a kun Davidi kpo.

Kɛ ɔ́ fá yó sɔ’n, nn Bat-Seba w’a wu ba yasua kun. Be flɛ i kɛ Salomɔn. Kɛ Davidi yoli oke mɔ tukpaciɛ’n kle i yalɛ’n, kpɛkun i wa Adɔniza kunndɛli kɛ ɔ́ síe i bɔbɔ i wun famiɛn. Naan Davidi w’a se Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ Zadɔki kɛ ɔ gua Salomɔn i ti su ngo naan ɔ kle kɛ Salomɔn yɛ ɔ́ yó famiɛn’n niɔn. I sin m’ɔ cɛ kan’n, yɛ Davidi wuli ɔ. Kɛ ɔ́ wú’n, nn ɔ le afuɛ ableso (70). Ɔ dili famiɛn’n afuɛ ablanan (40). Sanngɛ siɛn’n, Salomɔn yɛ ɔ ti Izraɛli famiɛn’n niɔn.

2 Samiɛl 11:1-27; 12:1-18; 1 Famiɛn Mun 1:1-48.Kosan mun

 • ?Zoova fanngan nun maan ngue sa yɛ i agualiɛ su’n, ɔ juli Kanaan nvle’n su lɔ ɔ?
 • ?I nun mɔ nnɔsua kun’n, Davidi o i sua’n i ti gbagblagba’n su lɔ’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zoova fali Davidi i wun ya dan kpa ɔ?
 • ?Desɛn’n su wa’n, wan yɛ Zoova sunmɛnnin i kɛ ɔ ko yi Davidi i sa tɛ’n i nglo kle i’n niɔn? ?Yɛ bian sɔ’n waan ngue sa yɛ ɔ́ ɲán Davidi ɔ?
 • ?Ngue sa yalɛ yɛ ɔ tɔli Davidi su ɔ?
 • ?Wan yɛ ɔ sinnin Davidi ja nun yoli famiɛn Izraɛli lɔ ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 2 Samiɛl 11:1-27 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ sɛ e sa o Zoova i junman’n nun’n, i sɔ’n sasa e ɔ?

  ?Wafa sɛ yɛ Davidi tɔli sa tɛ yolɛ’n nun ɔn? ?Yɛ ngue afɔtuɛ yɛ i sɔ ndɛ’n man Zoova i sufuɛ mun andɛ ɔ? (2 Sam. 11:2; Mat. 5:27-29; 1 Kor. 10:12; Zak 1:14, 15)

 • Kanngan 2 Samiɛl 12:1-18 nun.

  ?Kɛ asɔnun kpɛnngbɛn mun ɔ nin siɛ nin niɛn’m bé mán afɔtuɛ’n, wafa sɛ yɛ be kwla nian Natan i ajalɛ’n su ɔ? (2 Sam. 12:1-4; Nya. 12:18; Mat. 13:34)

  ?Ngue ti yɛ Zoova sili Davidi i aunnvuɛ ɔ? (2 Sam. 12:13; Jue. 32:5; 2 Kor. 7:9, 10)