Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 61: Davidi w’a yo famiɛn

Ndɛ 61: Davidi w’a yo famiɛn

SAILI te fua Davidi i ti ekun. Ɔ fɛ i sonja kpakpa’m be nun akpi nsan (3.000) kɛ be ko kunndɛ i. Kɛ Davidi tili i sɔ’n, ɔ sunmannin i sran mun kɛ be ko kpla lika’n be nian, naan be wun kɛ nga kɔnguɛ sɔ nun’n, Saili nin i sran bé kpɛ́ be ngblaliɛ’n. Yɛ Davidi usɛli i sran’m be nun nɲɔn kɛ: ‘?Wan yɛ ɔ klo kɛ ɔ́ kó súnman min Saili i ngblaliɛ nun lɔ ɔ?’

Davidi su flɛ famiɛn Saili.

Abisai waan: ‘Min ɔn.’ Abisai ti Davidi i niaan bla Zɛriza i wa. Kɛ Davidi nin Abisai bé jú ngblaliɛ’n nun lɔ’n, be wunnin kɛ Saili nin i sran’m be su lafi kpa sa. Yɛ be wluli lɔ blɛlɛlɛ ɔ. Be fali Saili i cua’n nin i nzue towa’n mɔ be o i ti bo lɛ’n. Sran fi w’a wunman be annzɛ w’a timan be ngan, afin lafilɛ’n kunnin be dan.

Siɛn’n, amun nian Davidi nin Abisai. Be fin ngblaliɛ’n nun lɔ b’a fite, be o oka kun i ti su nglo lɔ, like fi w’a ɲanman be. Davidi kpan flɛ Abnɛli m’ɔ ti Izraɛli sonja’m be su kpɛn’n kɛ: ‘?Abnɛli, yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ w’a nianman famiɛn’n m’ɔ ti ɔ min’n su ɔ? ?Nian lɔ nian, famiɛn i cua’n nin i nzue towa’n be o nin?’

Kɛ Saili tinngeli’n, ɔ wunnin i wlɛ kɛ Davidi yɛ ɔ́ íjɔ lɛ ɔ. Yɛ ɔ usɛli i kɛ: ‘?Davidi, wɔ yɛ a ijɔ’n niɔn?’ ?Amun wun Saili nin Abnɛli fluwa’n i ja ngua lɛ?

Davidi sɔ su kɛ: ‘Ɛɛn! Min ɔn, nannan.’ Yɛ Davidi usɛli i kɛ: ‘?Ɔ yo sɛ ti yɛ a su min su sa kɛ á trá min’n niɔn? ?Sa tɛ nga n yoli’n yɛle onin? Nannan, ɔ cua’n yɛ, maan gbanflɛn kun wa fa.’

Famiɛn Saili nin Abnɛli

Saili kɛn i weiin kɛ: ‘M’an yomɛn i kpa. Sinnzin yɛ n dili ɔ.’ Kɛ ɔ yo sɔ’n, yɛ be titili nun ɔn. Davidi ɔli i ɔlɛ, Saili kusu sɛ i sin ɔli i klɔ. Sanngɛ Davidi se i wun kɛ: ‘Nga Saili kún min cɛn kun. I ti’n ń kpɛ́ i kpo ń wánndi kɔ Filistifuɛ’m be nvle’n nun.’ Yɛ ɔ ɔli ɔ. Davidi yoli i wun kɛ ɔ nin Filistifuɛ’m be o nun siɛn’n naan ɔ nin be ti kun sa.

I sin m’ɔ́ cɛ́ kan’n, Filistifuɛ mun nin Izraɛlifuɛ’m be kunnin alɛ. Saili nin Zonatan be wuli alɛ sɔ’n nun. Be wie ndɛ’n yoli Davidi ya lele, i ti ɔ kpɛli jue fɛfɛ kun. Ɔ seli jue sɔ nun kɛ: ‘Zonatan min niaan, min awlɛn’n w’a kpɛ min klun wɔ ti. A timan min cinnjin aɔwi!’

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Davidi sɛli i sin Ebrɔn klɔ’n nun lɔ. Alɛ tɔli Saili i wa Isi-Bosɛti i sran mun mɔ be fɛli i kɛ ɔ yo famiɛn’n, ɔ nin Davidi i sran liɛ’m be afiɛn. Sanngɛ i agualiɛ su’n, Davidi i sran liɛ mun yɛ be kwlali ɔ. Kɛ Davidi yó famiɛn’n nn ɔ le afuɛ ablasan (30). Ɔ sieli Ebrɔn klɔ’n afuɛ nso nin sin. Ba nga Davidi wuli be lɔ’n, be wie mun yɛle Amnɔn, Absalɔm, nin Adɔniza.

I blɛ kun juli’n, Davidi nin i sran’m be wa ko fali klɔ klanman kun, be flɛ klɔ sɔ’n kɛ Zerizalɛmu. Davidi i niaan bla Zɛriza i wa kun ekun m’ɔ suan Zoabu’n, yɛ ɔ dun mmua alɛ kunfuɛ’m be ɲrun ɔn. Ɔ maan Davidi wa fɛli i yoli i sonja’m be su kpɛn. Siɛn’n, Davidi yɛ ɔ sie Zerizalɛmu klɔ’n niɔn.

1 Samiɛl 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6;2 Samiɛl 1:26; 3:1-21; 5:1-10;1 Be Nyoliɛ 11:1-9.Kosan mun

 • ?Kɛ Saili láfi i ngblaliɛ nun lɔ’n, ngue yɛ Davidi nin Abisai be yoli ɔ?
 • ?Ngue sa yɛ Davidi usali Saili ɔ?
 • ?Kɛ Davidi yacili Saili lɛ’n, ninfan yɛ ɔ ɔli ɔ?
 • ?Awlabɔɛ benin ti yɛ Davidi klɛli jue fɛfɛ kun ɔn?
 • ?Kɛ Davidi yó famiɛn Ebrɔn lɔ’n, nn ɔ le afuɛ nɲɛ? ?Yɛ be flɛ i mma wie’m be sɛ?
 • ?I sin’n, nin yɛ Davidi trannin yoli famiɛn ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 1 Samiɛl 26:1-25 nun.

  ?Davidi i wun ndɛ nga ɔ klɛ 1 Samiɛl 26:11 nun’n, ɔ kle kɛ Davidi bu Ɲanmiɛn i ninnge’m be siesielɛ’n i sɛ? (Jue. 37:7; Rɔm. 13:2)

  ?Kɛ e tu e klun e yo aklunye’n, mɔ sanngɛ sran’m be bumɛn i like fi’n, wafa sɛ yɛ ndɛ nga Davidi kɛnnin i 1 Samiɛl 26:23 nun’n, ɔ kwla uka e naan y’a bu angunndan kpa titi ɔ? (1 Fam. 8:32; Jue. 18:20)

 • Kanngan 2 Samiɛl 1:​26 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ andɛ, Klistfuɛ’m be kwla ‘klo be wun’ kɛ Davidi nin Zonatan sa ɔ? (1 Piɛ. 4:8; Kol. 3:14; 1 Zan 4:12)

 • Kanngan 2 Samiɛl 5:​1-10 nun.

  ?Davidi dili famiɛn afuɛ nɲɛ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ be kpɛkpɛli blɛ sɔ’n i nun ɔn? (2 Sam. 5:4, 5)

  ?Davidi i ɲrun dan m’ɔ le i’n fin wan? ?Yɛ wafa sɛ yɛ andɛ e kwla fa i sɔ’n e tu e wun fɔ nun ɔn? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Kor. 1:31; Fil. 4:13)