Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 58: Davidi nin Goliati

Ndɛ 58: Davidi nin Goliati

FILISTIFUƐ’M be nin Izraɛlifuɛ’m be bali alɛ kunlɛ ekun. Davidi i ɲrun kpɛnngbɛn nsan’m be o Saili i alɛ kunfuɛ’m be nun wie siɛn’n. Kpɛkun, le kun Izai [Yese] seli Davidi kɛ: ‘Fa aliɛ kan nga nin kpaun fa kɔ ko man ɔ niaan mun. Nian be osu sɛ be ti juejue o.’

Goliati

Kɛ Davidi juli Izraɛlifuɛ’m be nanmue’n nun lɛ’n, ɔ wanndi ɔli alɛ kunwlɛ lɔ i niaan’m be osu nianlɛ. Filisti bian tɛnndɛn wie mɔ be flɛ i Goliati’n bali be safle wɔlɛ. Kɛ aliɛ’n cɛ́n m’ɔ́ sán’n, kɛ ɔ wɔ be safle sa tititi lele cɛn ba ablanan (40). Ɔ kpan se kɛ: ‘Amun yi sran kun maan ɔ nin min bo su. Sɛ e nin i e bla nun naan ɔ kwla min naan ɔ kun min’n, é yó amun kanga. Sɛ kusu min yɛ n kwlɛ i naan n kun i’n, amún yó e kanga. Izraɛli sonja mun, m’an wɔ amun safle ndɛkɛn. I sɔ’n ti amun yi sran kun maan e bla nun.’

David usali sonja wie mun kɛ: ‘?Amun waan sran nga ɔ kun Filistifuɛ sɔ’n naan ɔ titi Izraɛli i ɲrun ɲannzuɛn’n, bé mɛ́n i ngue?’

Sonja’m be waan: ‘Famiɛn Saili maan ɔ ɲɛn i wun, ɔ́ fɛ́ i wa bla’n mɛ́n i kɛ ɔ jɛ i.’

Sanngɛ Izraɛlifuɛ’m be kwlakwla’m b’a wie wu kpo, Goliati dunman nun, afin ɔ timan kaan. I tɛnndɛn su’n fuanfuan mɛtri nsan (3). Kpɛkun ɔ le ɲrɛn nun trafuɛ’n m’ɔ dun mmua i ɲrun ɔn.

Sonja wie’m be ko kan kleli Famiɛn Saili kɛ Davidi waan ɔ nin Goliati bé kún. Saili seli Davidi kɛ: ‘Cɛcɛ! A nin Filistifuɛ nga ɔ o lɛ’n be kwlá kunman. A te yo gbaflɛn kan, i kusu i liɛ’n, ɔ nin i alɛ kunlɛ’n fin i kaan nun.’ Davidi seli Saili kɛ: ‘Nannan, kɛ ń nían min si i bua’m be su’n, n kunnin nnɛn ngble nga be flɛ i ursi’n, ɔ nin asɔmɔli kun. Filistifuɛ nga ɔ́ yó kɛ be nun kun sa. Zoova dé min Filistifuɛ’n i sa nun.’ Yɛ Saili seli Davidi kɛ: ‘Kɔ, maan Zoova ko sunman wɔ!’

Davidi ɔli nzue ba’n i nuan lɔ. Ɔ ko kpali yɛbuɛ treketreke nnun, ɔ fa wlɛli i pata’n nun. I kpafloko’n wo i sa nun, yɛ ɔ ɔli Goliati wun lɔ ɔ. Kɛ Goliati wunnin i’n, w’a bumɛn i like fi. Ɔ bu i kɛ, Davidi kunlɛ’n ti ngowa like i sa nun.

Davidi su to yɛbuɛ.

Goliati seli Davidi kɛ: ‘Bla wa maan n kun wɔ naan n fa ɔ fuɛn’n n man anunman nin blo nnɛn mun naan be di.’ Sanngɛ Davidi kusu tɛli i su kɛ: ‘Tokofi nin cua, ɔ nin ta yɛ a nin min fa ba kunlɛ ɔ. N liɛ’n, Zoova m’ɔ sie mɛn wunmuan’n, i dunman’n yɛ n fa ba ɔ. Ndɛ aliɛ ba liɛ’n nun’n, Zoova fá wɔ wlá min sa nun, ń kún wɔ.’

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, yɛ Davidi fa wanndilɛ’n niɔn, ɔ ko kpali Goliati atin. Ɔ wlɛ i sa’n i pata’n nun, ɔ yili yɛbuɛ kun naan w’a fa wlɛ i kpafloko’n nun. Kpɛkun ɔ fɛli i wunmiɛn i ngba’n, yɛ flala, ɔ toli yɛbuɛ’n niɔn! Kpɛkun kpo, yɛbuɛ’n w’a ko fin Goliati i ngban kpa’n su, kpɛkun pɔɔn yɛ ɔ wluli i ti’n nun ɔn! Kpɛkun gblu, yɛ ɔ tɔli ɔ. Ɔ ka lɛ wuli! Kɛ Filistifuɛ’m be wunnin kɛ be safuɲrɛn’n w’a wu’n, be kwlaa be wanndili. Ɔ maan Izraɛlifuɛ’m be fuannin be lele be sa’n kwlali be.

1 Samiɛl 17:1-54.Kosan mun

 • ?Ngue safle yɛ Goliati wɔli Izraɛli sonja mun ɔn?
 • ?Goliati i wafa su ti sɛ, yɛ ngue yɛ Famiɛn Saili waan ɔ́ mán sran nga ɔ́ kún Goliati ɔ?
 • ?Kɛ Saili se kɛ Davidi ti gbanflɛn kan naan ɔ nin Goliati be kwlá kunman’n, Davidi tɛli i su sɛ?
 • ?Kɛ Davidi tɛ Goliati su’n, wafa sɛ yɛ ɔ kle kɛ ɔ lafi Zoova su ɔ?
 • ?Kɛ nga amun fa wun i desɛn’n su wa’n sa’n, ngue yɛ Davidi fa kunnin Goliati ɔ? ?Kpɛkun i sin’n, ngue sa yɛ ɔ ɲannin Filistifuɛ mun ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 1 Samiɛl 17:​1-​54 nun.

  ?Ngue ti yɛ srɛ kunman Davidi ɔ, yɛ wafa sɛ yɛ e kwla fɛ i yakpa yolɛ’n su ɔ? (1 Sam. 17:​37, 45; Efɛ. 6:​10, 11)

  ?Ngue ti yɛ ngowa kanlɛ nun annzɛ be ɲin su yiyilɛ nun’n, ɔ fataman kɛ Klistfuɛ’m be yo dunman kunndɛfuɛ kɛ Goliati sa ɔ? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:​26; 1 Tim. 4:​8)

  ?Wafa sɛ yɛ Davidi i ndɛ’n kle kɛ ɔ lafi su kɛ Zoova i klun jɔ i wun ɔn? (1 Sam. 17:​45-​47; 2 Nyo. 20:15)

  ?Wafa sɛ yɛ ndɛ nga kle kɛ nán sonja akpasua nɲɔn be afiɛn alɛ ngbɛn, naan sanngɛ Ɲanmiɛn Kpli Zoova nin amuɛn’m be afiɛn alɛ ɔ? (1 Sam. 17:​43, 46, 47)

  ?Zoova i su lafilɛ nun’n, wafa sɛ yɛ be nga be kpa be sieli be ngunmin be onga’n, be fa Davidi i ajalɛ’n su ɔ? (1 Sam. 17:37; Zer. 1:17-19; Ngl. 12:17)