Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 57: Ɲanmiɛn w’a kpa Davidi

Ndɛ 57: Ɲanmiɛn w’a kpa Davidi
Davidi w’a de bua ba kun.

?AMUN wun gbanflɛn kan nga w’a de bua ba’n nnɛn ngble nga be flɛ i ursi’n i nuan nun lɛ’n? Ursi’n wa trali bua’n kɛ ɔ́ kó dí i. Yɛ gbanflɛn’n wanndili ko deli bua’n i nuan’n nun ɔn. Kpɛkun kɛ ursi’n jao i sin ja nɲɔn su m’ɔ wlɔli m’ɔ́ bá’n, yɛ gbanflɛn’n trɛli i kunnin i ɔ. I le kun ekun ɔ deli bua kun asɔmɔli kun nuan nun. Gbanflɛn sɔ’n ti yakpa dan o! ?Amun si i?

Be flɛ i Davidi. I klɔ’n yɛle Bɛtleɛmu. I nannan yɛle Obɛdi. Obɛdi ti Riti nin Boazi be wa. ?Sran sɔ’m be te o amun klun? Be flɛ Davidi i si’n kɛ Yese. Davidi yɛ ɔ kankan i si i bua mun ɔn. Kɛ Zoova sieli Saili famiɛn’n, i afuɛ blu (10) su yɛ be wuli Davidi ɔ.

Cɛn kun Zoova seli Samiɛli kɛ: ‘Fa ngo nga ɔ ti i liɛ ngunmin’n naan kɔ Yese nga ɔ o Bɛtleɛmu i awlo lɔ. I wa’m be nun kun yɛ ḿ má fɛ́ i kɛ ɔ wa yo famiɛn’n niɔn. Kɛ Samiɛli juli lɔ m’ɔ wunnin Eliabu m’ɔ ti Yese i wa kpɛnngbɛn’n cɛ’n, ɔ seli i klun lɔ kɛ: ‘Ɛn-ɛɛn! Zoova i sran nga ɔ kɛn i ndɛ’n yɛ ɔ o yɛ.’ Sanngɛ Zoova seli kɛ: ‘Nán niɛn i ɲrun waka’n ti, ɔ nin i tɛnndɛn’n m’ɔ ti’n ti, nɛ́n i yɛ n kɛn i ndɛ’n niɔn.’

Yɛ Yese flɛli i wa Abinadabu kɛ ɔ ko jran Samiɛli i ɲrun lɛ ɔ. Sanngɛ Samiɛli waan: ‘Nɛ́n i yɛ Zoova fɛli i ɔ.’ Yɛ Yese maan Sama bali ɔ. Samiɛli waan: ‘Nɛ́n i yɛ Zoova fɛli i ɔ.’ Yese fɛli i mma yasua nso mun kleli Samiɛli, sanngɛ Zoova w’a faman be nun wie fi. Yɛ Samiɛli usali Yese kɛ: ‘?Ɔ mma yasua’m be ngba yɛ?’

Yɛ Yese waan: ‘Be nun kaan’n yɛ ɔ ka ɔ, i yɛ ɔ nian bua’m bé su ɔ.’ Kɛ be ko flɛli Davidi m’ɔ bali’n, Samiɛli wunnin kɛ ɔ ti gbanflɛn klanman kpa. Yɛ Zoova seli kɛ: ‘I yɛ ɔ o lɛ ɔ, guɛ i ti su ngo.’ Samiɛli guɛli i ti su ngo. Kɛ i blɛ’n wá jú’n, Davidi yɛ ɔ́ wá síe Izraɛli mɛn’n niɔn.

1 Samiɛl 17:34, 35; 16:1-13.Kosan mun

 • ?Be flɛ gbanflɛn kan nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n sɛ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e si kɛ ɔ ti yakpa ɔ?
 • ?Nin yɛ Davidi tran ɔn? ?Yɛ be flɛ i si’n nin i nannan’n be sɛ?
 • ?Ngue ti yɛ Zoova seli Samiɛli kɛ ɔ wɔ Yese sin Bɛtleɛmu lɔ ɔ?
 • ?Kɛ Yese fɛli i mma nso mun blɛli Samiɛli’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Kɛ be fali Davidi bali’n, Zoova seli Samiɛli sɛ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 1 Samiɛl 17:​34, 35 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ sa sɔ’m be yi Davidi i yakpa m’ɔ ti’n, ɔ nin i Zoova sulafilɛ’n i nglo ɔ? (1 Sam. 17:37)

 • Kanngan 1 Samiɛl 16:​1-​14 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zoova i ndɛ nga ɔ o 1 Samiɛl 16:7 nun’n, ɔ uka e naan y’a kpaman sran nun, naan y’a kpliman y’a diman sran jɔlɛ ɔ? (Yol. 10:34, 35; 1 Tim. 2:​4)

  ?Wafa sɛ yɛ Saili i ajalɛ’n kle kɛ, sɛ Zoova i wawɛ’n nunman sran kun su kun’n, mmusu mun yɛ bé fá be sa síe i sran sɔ’n su ɔ, annzɛ i klun angunndan’n ɔ́ sú i bo naan ɔ yo sa tɛ ɔ? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:​43-​45; Gal. 5:​16)