Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 55: Gbanflɛn kaan kun su Ɲanmiɛn

Ndɛ 55: Gbanflɛn kaan kun su Ɲanmiɛn

BA YASUA kan nga, ɔ ti gbanflɛn o! Be flɛ i Samiɛli. Kpɛkun Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n nga ɔ fɛ i sa fua ba yasua kan sɔ’n i ti su lɛ’n, be flɛ i Eli. Samiɛli i sin lɛ’n, e wun i si Ɛlkana, ɔ nin i nin Ani. Be nɲɔn’n be su fɛ i wla Eli sa nun.

Be su fa Samiɛli be kle Eli.

Samiɛli kwla ɲan afuɛ nnan annzɛ afuɛ nnun. Sanngɛ ɔ nin Eli nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be kwlaa yɛ bé wá trán Zoova i sua’n nun ɔn. ?Sanngɛ, ngue ti yɛ Ɛlkana nin i yi Ani be fali Samiɛli ba kaan kɛ nga sa’n, kɛ ɔ ko su Zoova i sua’n nun lɔ ɔ? Amun e nian sa nga ti yɛ be yoli sɔ’n.

Awlabɔɛ’n o Ani su i osu w’a cɛ kpa. Afin ba wulɛ m’ɔ ti like cinnjin kpa’n, ɔ nin a wuman wie. Ɔ maan, kɛ cɛn kun Ani ɔli Zoova i sua’n nun lɔ’n, ɔ srɛli i kɛ: ‘Ee! Zoova, nán ɔ wla fi min su. Sɛ a man min ba yasua kun’n, n ta nda kɛ ń fɛ́ i mán wɔ, ɔ́ yó ɔ liɛ mlɔnmlɔn, yɛ ɔ́ sú wɔ tititi.’

Zoova tili Ani i srɛlɛ’n. Ɔ maan Ani wunnzɛli. Kɛ i ba wulɛ juli’n, yɛ ɔ wuli Samiɛli ɔ. Ani kloli i wa yasua kan sɔ’n kpa. I sɔ’n ti’n, ɔ boli Samiɛli i Zoova ndɛ’n klelɛ’n i bo i bakan nun. Ɔ seli i wun’n kɛ: ‘Kɛ ba’n ko yo kaklaka kan’n mɔ n ko kpɛ i ɲɔnflɛn’n, yɛ ń fɛ́ i ń kó klé Zoova ɔ. I liɛ’n ɔ́ ká lɔ kpɛkun.’

I sɔ like yɛle nga Ani nin Ɛlkana be su yo i desɛn’n su lɛ’n. Kɛ mɔ Samiɛli i si’n ɔ nin i nin’n be tɛli i kpa’n ti’n, Zoova sulɛ i sua’n nun lɔ’n yoli i fɛ kpa. Afuɛ nuan kwlaa nun’n, Ani nin Ɛlkana be kɔ Zoova sulɛ i sua’n nun lɔ, be ko wun be wa kan’n i wun. Kpɛkun afuɛ nuan kwlaa nun’n, Samiɛli i nin’n kpa tralɛ kun ko mɛn i.

Kɛ afuɛ’m bé sín, nn Samiɛli kusu sú Zoova kɔ́ i ɲrun. Kpɛkun, Zoova nin i nvle’n nunfuɛ mun be kwlaa be klo i. Sanngɛ, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ Eli i wa Ɔfni nin Fine be ti finfinfuɛ. Ayeliɛ tɛtɛ mun yɛ be yo ɔ. Kpɛkun, be wlawla be wiengu mun kɛ be yo ninnge nga be ti tɛ Zoova ɲrun’n. Ɔ nin i fata kɛ Eli tu be Ɲanmiɛn junman dilɛ nun, sanngɛ w’a yomɛn i sɔ.

Samiɛli w’a tranman lɛ naan ayeliɛ tɛtɛ nga be yo i Ɲanmiɛn i sua nun’n, w’a tɛnndɛn i ɲrun Zoova i sulɛ’n nun. Sanngɛ, kɛ mɔ be nga be klo Zoova kpa sakpa’n b’a sɔnman kun’n ti’n, Zoova kanman ndɛ kleman sran mun ndɛndɛ kun. Kɛ Samiɛli ɲinnin kan’n, sa nga ɔ juli’n yɛ:

Kɛ Samiɛli lá Ɲanmiɛn i sulɛ sua’n nun lɔ láfi m’ɔ tili kɛ be flɛ i’n, ɔ tɛli su kɛ: ‘Nannaan.’ Yɛ ɔ́ wánndi kó tó Eli ɔ. I waan: ‘Nannan min yɛ, a flɛli min.’

Sanngɛ Eli waan: ‘M’an flɛman wɔ. Sa ɔ sin ko la.’ Yɛ Samiɛli ɔli ko lali ɔ.

I sin’n, be flɛli i ekun: ‘Samiɛli!’ Yɛ Samiɛli wanndi ko toli Eli ekun ɔn. I waan: ‘Nannan min yɛ, a flɛli min.’ Sanngɛ Eli waan: ‘Min wa, m’an flɛman wɔ. Ko la.’ Yɛ Samiɛli ɔli ko lali ɔ.

I kpɛ nsan su yɛ, Samiɛli w’a ti kɛ be flɛ i ekun. Yɛ Samiɛli wanndi ko toli Eli ɔ. I waan: ‘Nannan min yɛ, nga liɛ’n a flɛli min sakpa.’ Kɛ Eli wunnin i wlɛ kɛ Zoova yɛ ɔ flɛli gbanflɛn kan’n, ɔ seli Samiɛli kɛ: ‘Kɔ ko la. Sɛ ɔ flɛ wɔ ekun’n, se kɛ: Zoova sɛ ɔ waan á kán ndɛ ɔ, kan, n ti wɔ sufuɛ n su o ɔ nuan’n bo.’

Kɛ Zoova flɛli Samiɛli ekun’n, ndɛ nga Samiɛli kan kleli i’n, yɛ ɔ o lɛ. I sin’n, Zoova seli Samiɛli kɛ ɔ́ wá tú Eli nin i mma’m be fɔ. I sin’n, alɛ kun mɔ be nin Filistifuɛ’m be kunnin nun’n, Ɔfni nin Fine be wuli. Kpɛkun, kɛ be si Eli tili i mma’m be wie’n i ndɛ’n, ɔ tɔli i sin ɔ buli i kɔmin’n, kpɛkun ɔ wuli wie. Ɔ maan ndɛ nga Zoova kannin’n, ɔ kpɛnnin su.

Kɛ Samiɛli ɲinnin’n, i yɛ ɔ yoli Izraɛli lɔ jɔlɛ difuɛ’m be kasiɛn’n niɔn. Kɛ ɔ yoli oke’n, nvlefuɛ’m be seli i kɛ: ‘Kunndɛ famiɛn kun man e maan ɔ sie e.’ W’a yoman Samiɛli fɛ, afin Zoova yɛ ɔ ti be famiɛn’n niɔn. Sanngɛ, Zoova seli Samiɛli kɛ ɔ tie ndɛ nga nvlefuɛ’m be kan’n.

1 Samiɛl 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Kosan mun

 • ?Be flɛ gbanflɛn kaan nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n sɛ? ?Yɛ wan yɛle be ngalɛ mun?
 • ?Cɛn kun mɔ Ani ɔli Ɲanmiɛn tannin sua nun lɔ’n, srɛlɛ benin yɛ ɔ srɛli Ɲanmiɛn ɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ Zoova tɛli i srɛlɛ’n su ɔ?
 • ?Kɛ bé fá Samiɛli bé kɔ́ Zoova tannin sua nun lɔ kɛ ɔ ko su i’n, nn ɔ le afuɛ nɲɛ? ?Yɛ ngue yɛ i nin’n yo mɛn i afuɛ kwlaa nun ɔn?
 • ?Be flɛ Eli i mma’m be sɛ? ?Yɛ sran’n i wafa benin yɛle be?
 • ?Wafa sɛ yɛ Zoova flɛli Samiɛli ɔ? ?Yɛ ngue ndɛ yɛ ɔ kan kleli i ɔ?
 • ?Kɛ Samiɛli ɲinnin’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ? ?Yɛ kɛ ɔ yoli kpɛnngbɛn’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 1 Samiɛl 1:1-28 nun.

  ?Kɛ Ɛlkana fali Ɲanmiɛn sulɛ’n kpa’n i nun ta’n, ajalɛ kpa benin yɛ ɔ man awlobo kpɛnngbɛn mun ɔn? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Fil. 1:10)

  ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa wafa nga Ani siesieli awlobo nun sa kekle kun’n, e tu e wun fɔ nun ɔn? (1 Sam. 1:10, 11; Jue. 55:23; Rɔm. 12:12)

 • Kanngan 1 Samiɛl 2:11-36 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Eli bu i mma’m be sran tra Zoova ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla fɛ i sɔ’n e tu e wun fɔ nun ɔn? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Mml. 21:18-21; Mat. 10:36, 37)

 • Kanngan 1 Samiɛl 4:16-18 nun.

  ?Ɲrɛnnɛn jasin nnan benin yɛ be fin alɛ kunwlɛ lika nun lɔ bali ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ i sɔ’n kannin Eli ɔ?

 • Kanngan 1 Samiɛl 8:4-9 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Izraɛlifuɛ’m be fɔnnin Zoova wun dan kpa ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ andɛ’n, e kwla suan Zoova i Sielɛ Blɛ’n i bo nanwlɛ nun ɔn? (1 Sam. 8:5, 7; Zan 17:16; Zak 4:4)