Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 54: Sran m’ɔ le wunmiɛn kpa’n

Ndɛ 54: Sran m’ɔ le wunmiɛn kpa’n

?AMUN si sran kunngba lekeleke nga i wunmiɛn’n leman wunsu’n? Be flɛ i Samsɔn, ɔ ti jɔlɛ difuɛ. Zoova yɛ ɔ man Samsɔn i wunmiɛn’n niɔn. Ka naan b’a wu Samsɔn’n, Zoova seli i nin’n kɛ: ‘Ɔ cɛ kan a wa wu ba yasua kun. I yɛ ɔ́ wá bó Izraɛli nvle’n i delɛ’n bo Filistifuɛ’m be sa nun ɔn.’

Samsɔn nin asɔmɔli kun be su tu ngondin.

Kanaan mɛn’n nun yɛ Filistifuɛ’m be tran ɔn, be ayeliɛ’n ti tɛ. Be le alɛ kunfuɛ kaka kpa, i sɔ ti be kle Izraɛlifuɛ’m be ɲrɛnnɛn. Cɛn kun kɛ Samsɔn sín kɔ́ Filistifuɛ’m be wun lɔ’n, ɔ́ nían’n, asɔmɔli dan kun yɛ ɔ́ kpán bá i ndɛnman su yɛ. Like fi nunman Samsɔn i sa nun sanngɛ ɔ fɛli i sa ngbɛn’n kunnin asɔmɔli’n. I kunngba’n kunnin Filistifuɛ ayeliɛ tɛfuɛ’m be nun sran ko ju yaya wie mun.

I sin’n, Samsɔn wa kloli bla kun. Be flɛ bla sɔ’n kɛ Delila. Filistifuɛ’m be kpɛnngbɛn’m be seli Delila kɛ sɛ ɔ kle be kan Samsɔn i wunmiɛn’n fin’n, bé mɛ́n i be tinuntinun jɛtɛ ufue akpi kun ya kun (1.100). Delila klo kɛ ɔ́ ɲɛ́n i sɔ sika liɛ’n. Nán klolɛ’n i kpa’n wie yɛ Delila klo Samsɔn annzɛ Ɲanmiɛn i nvlefuɛ mun ɔn. I sɔ ti ɔ jin Samsɔn i usalɛ’n su sa trili kɛ ɔ kle i kɛ i wunmiɛn’n fin’n.

Delila nin Samsɔn

Kɛ mɔ Delila jinman Samsɔn su aɔwi’n ti’n, Samsɔn tuli i klun kleli i. I waan: ‘Be nin a yi’a min ti’n le. Kɛ n fin min nin klun ḿ bá’n, n ti Anannganman liɛ mlɔnmlɔn. Sɛ be yi min ti’n, min wunmiɛn dan’n jáso min sin.’

Kɛ Delila wunnin i sɔ’n, ɔ yoli maan Samsɔn lɛli i ja’n su lafili. Kpɛkun ɔ flɛli sran kun kɛ ɔ wa yi Samsɔn i timuɛn’n. Samsɔn tínnge ɔ, flɛkpɛɛ, i wunmiɛn’n w’a wie i nun. Yɛ Filistifuɛ’m be wa trali Samsɔn ɔn. Be boboli i ɲinma nɲɔn’n, be fɛli i yoli be kanga.

Samsɔn su bubu sua’n i kuatrɛn mun gua.

Le kun’n, kɛ Filistifuɛ’m bé dí be amuɛn Dagɔn’n i cɛn’n, be ko fali Samsɔn bisua nun lɔ kɛ ɔ wa kan ngowa kle be. Kɛ ɔ́ yó sɔ nn Samsɔn i timuɛn’n w’a fu ekun. Samsɔn seli gbanflɛn nga ɔ trɛ i sa’n kɛ: ‘Yaci min nun maan n kisa sua’n i kuatrɛn’n su.’ Yɛ Samsɔn srɛli Zoova kɛ ɔ mɛn i wunmiɛn, yɛ ɔ fɛli i sa’n fuali sua’n i kuatrɛn i wun ɔn. Ɔ kpannin kekle kpa se kɛ: ‘Maan e nin Filistifuɛ mun e wu.’ Filistifuɛ nga be o ngowa’n i bo’n be ju sran kɔe akpi nsan (3.000). Samsɔn fɛli i wunmiɛn’n fa suli sua’n i kuatrɛn’m be bo, kpɛkun sua’n bu guali, ɔ kunnin sran ayeliɛ tɛfuɛ sɔ’m be kwlakwla.

Jɔlɛ Difuɛ ndɛ tre 13 lele 16.Kosan mun

 • ?Be flɛ sran mɔ i wunmiɛn’n leman wunsu’n, i sɛ? ?Yɛ wan yɛ ɔ mɛnnin i wunmiɛn sɔ’n niɔn?
 • ?Kɛ nga e kwla wun i desɛn’n su lɛ’n sa’n, ngue yɛ cɛn kun Samsɔn yoli asɔmɔli kun ɔn?
 • ?Desɛn’n su’n, Samsɔn i klun ndɛ benin yɛ ɔ su kan kle Delila ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ i sɔ’n yoli maan Filistifuɛ’m be trɛli i ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Samsɔn kunnin Filistifuɛ 3.000 le kunngba nga ɔ wuli’n, i nun ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Jɔlɛ Difuɛ Mun 13:1-14 nun.

  ?Ba’m be talɛ nun’n, wafa sɛ yɛ Manɔaki nin i yi be man siɛ nin niɛn’m be ajalɛ kpa ɔ? (Jɔl. 13:8; Jue. 127:3; Efɛ. 6:4)

 • Kanngan Jɔlɛ Difuɛ Mun 14:5-9 yɛ 15:9-16 nun.

  ?Zoova i wawɛ’n i junman nga ɔ di’n, i su like benin yɛ Samsɔn i asɔmɔli nga ɔ kunnin i’n, ɔ nin ɲanman uflɛuflɛ nga be fa cili i m’ɔ kpɛli nun’n, ɔ nin aflunmun yasua aoje nga ɔ fa kunnin sran akpi kun’n (1.000), be su ndɛ’n ɔ kle ɔ?

  ?Wafa sɛ yɛ andɛ’n, Zoova i wawɛ’n uka e ɔ? (Jɔl. 14:6; 15:14; Zak. 4:6; Yol. 4:31)

 • Kanngan Jɔlɛ Difuɛ Mun 16:18-31 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ janvuɛ tɛ tralɛ’n ɲannin ta Samsɔn su ɔ? ?Yɛ ngue yɛ i sɔ’n kwla kle e ɔ? (Jɔl. 16:18, 19; 1 Kor. 15:33)