Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 53: Zɛfte i nda talɛ

Ndɛ 53: Zɛfte i nda talɛ
Zɛfte i wa bla’n

?NDA nga be ta mɔ i kasiɛn su’n, i su nantilɛ’n yo kekle’n, amun a ta wie le? Bian nga e wun i fluwa’n su wa yɛ’n tali i sɔ nda’n wie. Be flɛ bian’n kɛ Zɛfte, Izraɛli jɔlɛ difuɛ dan kun ɔn.

Zɛfte blɛ su’n, nn Izraɛlifuɛ’m b’a yaci Zoova sulɛ, sa tɛtɛ mun yɛ be yo be ɔ. Ɔ maan i ti’n, Zoova mannin Amɔnfuɛ’m be atin maan be kleli be ɲrɛnnɛn. I sɔ’n ti be kpan flɛli Zoova be seli i kɛ: ‘E fɔnnin ɔ wun, i ti yaci bla a de e!’

Zɛfte nin i sran mun

Ninnge tɛtɛ nga nvlefuɛ’m be yoli i Zoova i wun’n, ɔ wa yoli be bɔbɔ be ya. I ya m’ɔ yoli be’n ti maan be boli i sulɛ’n bo ekun. Zoova kusu ukali be ekun.

Nvlefuɛ’m be fali Zɛfte kɛ ɔ nin Amɔnfuɛ klunwifuɛ’m be kun. Zɛfte kunndɛ kɛ Zoova ukɛ i alɛ sɔ’n nun. Ɔ maan ɔ tali Zoova i nda seli kɛ: ‘Sɛ a yi Amɔnfuɛ mun wla min sa nun’n, kɛ ń fín Amɔnfuɛ’m be mɛn’n nun lɔ ń bá’n, sran nga ɔ dun mmua fin min awlo’n nun lɔ fite ba min atin kpalɛ’n, ɔ yo ɔ liɛ mlɔnmlɔn.’

Zoova tili Zɛfte i nda’n m’ɔ tali’n, maan ɔ kwlali Amɔnfuɛ mun. ?Sanngɛ kɛ Zɛfte ɔli i awlo’n, amun si sran nga ɔ dun mmua fiteli bɛli i atin kpalɛ’n? Zɛfte i wa bla’n, m’ɔ ti i wa ba kunngba lekeleke’n, i yɛ ɔ bɛli i atin kpalɛ ɔ. Zɛfte kpannin se kɛ: ‘Ee min wa, w’a kun min, w’a kun min! M’an dun mmua m’an ta nda Zoova i ɲrun. N lemɛn i yowlɛ fi kun.’

Kɛ Zɛfte i wa’n tili kɛ i si tali nda’n, i klikli nun’n w’a yomɛn i fɛ. Afin i bo’n yɛle kɛ ɔ́ wá jáso i si nin i janvuɛ’m be wun kó trán Zoova i sua’n nun lɔ. Yɛ kɛ ɔ fɛ i lɛ lele naan w’a fa wu’n, Zoova i sua m’ɔ o Silo lɔ’n, i nun yɛ ɔ́ trán ɔn. Yɛ ɔ se i si kɛ: ‘Kɛ mɔ a tali nda Zoova i ɲrun’n ti, sa nga ɔ fiteli ɔ nuan’n, nian su yo.’

Yɛ Zɛfte i wa’n ɔli Silo lɔ ɔ. Ɔ suli Zoova i sua’n nun’n lɔ lele guɛli i ti nin i bo. Afuɛ kwlaa, kɛ i blɛ’n ko ju’n, Izraɛli bla’m be ko wun Zɛfte i wa’n i wun, be di i ti cɛn le nnan. Nvlefuɛ’m be klo Zɛfte i wa’n kpa afin ɔ ti Zoova i sufuɛ kpa’n kun.

Jɔlɛ Difuɛ Mun 10:6-18; 11:1-40.Kosan mun

 • ?Wan yɛle Zɛfte? ?Yɛ blɛ onin nun sran ɔn?
 • ?Nda benin yɛ Zɛfte tali Zoova ɔ?
 • ?Kɛ ɔ kwlali Amɔnfuɛ mun m’ɔ sɛli i sin i awlo’n, ngue ti yɛ Zɛfte i wun wa bubuli ɔ?
 • ?Kɛ Zɛfte i wa bla’n tili nda nga i si tali’n, ɔ seli sɛ?
 • ?Ngue ti yɛ nvlefuɛ’m be klo Zɛfte i wa bla’n niɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Jɔlɛ Difuɛ Mun 10:6-18 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa Izraɛlifuɛ’m be Ɲanmiɛn su mɔ b’a lafiman’n, e tu e wun fɔ nun ɔn? (Jɔl. 10:6, 15, 16; Rɔm. 15:4; Ngl. 2:10)

 • Kanngan Jɔlɛ Difuɛ Mun 11:1-11, 29-40 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ e si kɛ Zɛfte i wa bla m’ɔ fa mannin kɛ ‘tɛ mɔ be yrɛ i nnɛn’n kɔlikɔli’ sa’n, ɔ kleman kɛ ɔ fɛli i wa’n yili i sin nun kɛ ɔ́ fá sɔ amuɛn sa ɔ? (Jɔl. 11:31; Sau. 16:24; Mml. 18:10, 12)

  ?Wafa sɛ yɛ Zɛfte fɛli i wa bla’n mannin kɛ tɛ sa ɔ?

  ?Zoova i nda talɛ nun’n, ngue yɛ Zɛfte i ajalɛ’n kle e ɔ? (Jɔl. 11:35, 39; Aku. 5:4, 5; Mat. 16:24)

  ?Ɲanmiɛn ninnge’m be nun blɛ kwlaa nun junman dilɛ nun’n, wafa sɛ yɛ Zɛfte i wa bla’n man Klistfuɛ gbanflɛn nin talua’m be ajalɛ kpa ɔ? (Jɔl. 11:36; Mat. 6:33; Fil. 3:8)