Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 52: Zedeɔn nin sran ya nsan

Ndɛ 52: Zedeɔn nin sran ya nsan

?AMUN wun like nga be su yo i lɛ’n i wlɛ? Sran nga’m be kwlaa be ti Izraɛli mɛn’n nun sonja. Zedeɔn m’ɔ ti jɔlɛ difuɛ’n, yɛle nga ɔ jin sonja nga be su nɔn nzue’n be wun lɛ’n. Ɔ su nian wafa nga be nɔn nzue’n.

Amun niɛn i kpa naan amun wun wafa nga sran kun nɔn i nzue liɛ’n. Wie’m be fa be ti’n bo i nzue’n nun. Kun kusu sa nzue’n i sa nun yɛ ɔ nɔn ɔn, kɛ ɔ ko yo naan w’a kwla wun ninnge nga be bo sin yiɛ i’n ti. I sɔ yolɛ’n ti cinnjin, afin Zoova seli Zedeɔn kɛ saan be nga kɛ bé nɔ́n nzue be sasa be wun’n, be ngunmin cɛ yɛ ɔ́ kpá be síe ɔ. Zoova seli Zedeɔn kɛ maan be onga’n be sa be sin be tranwlɛ’m be nun. É wá yíyí nun.

Izraɛlifuɛ’m be su wun ɲrɛnnɛn ekun. Be afɛ’n i bo’n yɛle kɛ be ɲin w’a yiman Zoova. Ɔ maan Madianfuɛ’m be wa miannin Izraɛlifuɛ mun kplɔlɔ, yɛ be kleli be yalɛ kpa liɛ su. Yɛ be kpan flɛli Zoova kɛ ɔ de be Madianfuɛ’m be sa nun. Yɛ Zoova tili be kpanlɛ’n niɔn.

Zoova seli Zedeɔn kɛ ɔ flɛ sonja mun naan be yia. Yɛ Zedeɔn yiayiali sonja sran akpiakpi ablasan nin nɲɔn (32.000) ɔn. Madianfuɛ nga be nin Izraɛlifuɛ’m be kun’n, be ti sran akpiakpi ya sran akpiakpi ablasan nin nnun (135.000). Sanngɛ ɔ nin i sɔ ngalɛ’n, Zoova seli Zedeɔn kɛ: ‘Sran nga be o ɔ sa nun be te sɔn.’ ?Ngue ti yɛ Zoova kannin sɔ ɔ?

Yɛle kɛ alɛ’n kunlɛ nun’n, sɛ Izraɛlifuɛ’m be ɲan kwlalɛ’n, bé kwlá bú i kɛ ɔ fin be bɔbɔ. Naan b’a mianman Zoova kɛ ɔ uka be. I sɔ’n ti’n, Zoova seli Zedeɔn kɛ: ‘Sran nga i klun titi i mɔ i wun usu i’n, maan ɔ sɛ i sin wɔ i awlo.’ Kɛ Zedeɔn yoli i sɔ’n, sonja’m be nun sran akpiakpi ablaɔn nin nɲɔn (22.000) be sali be sin. Sran nga be kali lɛ mɔ be nin sran 135.000 bé kún’n, be ti sran akpiakpi blu (10.000) cɛ.

Zedeɔn su sa i sran mun nian.

Sanngɛ Zoova seli Zedeɔn kɛ: ‘Sran nga be o ɔ sa nun’n be te sɔn.’ Ɔ maan ɔ seli Zedeɔn kɛ ɔ fa sran mun bla nzue nga i nuan wa naan be wa nɔn nzue, naan sran nga be koto be fa be ti bo i nzue nun’n, maan be sa be sin be tranwlɛ’m be nun. Zoova seli Zedeɔn kɛ: ‘Sran ya nsan (300) nga kɛ bé nɔ́n nzue’n be sasa be wun’n, a nin be yɛ ń wá fá kwlalɛ’n ń wlá amun sa nun ɔn.’

Alɛ’n i kunlɛ blɛ’n w’a ju siɛn’n. Zedeɔn buli i sran’m be nun akpasua nsan. Kpɛkun ɔ wlali be sa nun awɛ mun sɛsɛsɛ, yɛ ɔ mannin be sɛ mun. Be fali tɛ’m be wlɛli i sɛ’m be nun. Kɛ Zedeɔn nin i sran’m be juli be kpɔfuɛ’m be ngblaliɛ’n i wun lɔ’n, be sin yiali be. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn lika w’a bu nun. Yɛ be kwlaa be fitali be awɛ’m be nun likawlɛ ɔ, kpɛkun be boboli sɛ mun, yɛ be kpannin seli kɛ: ‘Zoova i tokofi’n nin Zedeɔn i tokofi’n!’ Kɛ Madian sonja’m be kpiti kpli be tinngeli’n, be nun wa sanngannin kpɛkun be wun usuli be. Be kwlaa be wanndili naan Izraɛlifuɛ’m b’a kwla be.

Jɔlɛ Difuɛ Mun ndɛ tre 6 lele 8.Kosan mun

 • ?Wafa sɛ yɛ Izraɛlifuɛ’m be su wun ɲrɛnnɛn ekun ɔn? ?Yɛ ngue ti ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zoova seli Zedeɔn kɛ i sonja’m be te sɔn ɔn?
 • ?Kɛ Zedeɔn seli be nga be klun titi be’n kɛ be sa be sin be awlo’n, sran nɲɛ yɛ ɔ kali ɔ?
 • Amun nian desɛn’n su’n naan wafa nga Zoova fa yoli mɔ ɔ yili Zedeɔn i sonja mun lele ɔ kali sran 300 cɛ’n, amun yiyi nun.
 • ?Wafa sɛ yɛ Zedeɔn siesieli i sran 300 mun ɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ Izraɛli kwlali alɛ’n nun ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Jɔlɛ Difuɛ Mun 6:36-40 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zedeɔn yoli naan w’a kwla wun Zoova i klun sa yolɛ’n i wlɛ kpa ɔ?

  ?Wafa sɛ yɛ andɛ e wun Zoova i klun sa yolɛ’n i wlɛ kpa ɔ? (Nya. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)

 • Kanngan Jɔlɛ Difuɛ Mun 7:1-25 nun.

  ?Afɔtuɛ benin yɛ e kwla suɛn i sran 300 nga be sasa be wun’n, ɔ nin be nga be sasaman be wun’n be su ɔ? (Jɔl. 7:3, 6; Rɔm. 13:11, 12; Efɛ. 5:15-17)

  ?Kɛ nga sran 300 be niannin Zedeɔn i ajalɛ’n su be yoli ninnge mun sa’n, wafa sɛ yɛ andɛ e kwla nian Zedeɔn Danfuɛ’n mɔ yɛle Zezi Klist i ajalɛ’n su wie ɔ? (Jɔl. 7:17; Matie 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Piɛ. 2:21)

  ?Wafa sɛ yɛ Jɔlɛ Difuɛ Mun 7:21 ɔ uka e naan e klun w’a jɔ junman kwlaa nga Zoova i anuannzɛ’n fa man e’n, i su ɔ? (1 Kor. 4:2; 12:14-18; Zak 4:10)

 • Kanngan Jɔlɛ Difuɛ Mun 8:1-3 nun.

  ?Sɛ ndɛ wie tɔ e nin aniaan wie e afiɛn’n, wafa sɛ yɛ ajalɛ nga Zedeɔn fa siesieli ɔ nin Efraimu akpasua’n su sran’m be afiɛn ndɛ’n, ɔ kwla uka e ɔ? (Nya. 15:1; Mat. 5:23, 24; Lik 9:48)