Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 51: Riti nin Naomi

Ndɛ 51: Riti nin Naomi

BE FLƐ Biblu’n nun fluwa’n kun kɛ Riti. Ɔ kan awlobo kun nun ndɛ. I blɛ sɔ nun’n, nn jɔlɛ difuɛ mun yɛ be sie Izraɛli nvle’n niɔn. Talua kun i dunman’n yɛle Riti, ɔ timan Izraɛlifuɛ, ɔ fin i liɛ Moabu mɛn’n nun. Sanngɛ kɛ Riti tili Zoova m’ɔ ti Ɲanmiɛn nanwlɛfuɛ’n i ndɛ’n, nanwlɛ, ɔ kloli i dan. Bla kpɛnngbɛn kun i dunman liɛ’n yɛle Naomi, i yɛ ɔ ukali Riti yɛ maan ɔ sili Zoova ɔ.

Izraɛli bla yɛle Naomi. I nun mɔ awe’n kpɛnnin Izraɛli lɔ’n, Naomi nin i wun nin i mma yasua nɲɔn’n, be ko trannin Moabu mɛn’n nun lɔ. Be o lɔ lele kpɛkun cɛn kun ɔn, Naomi i wun’n w’a wu. I sin’n, Naomi i mma’m be jali Moabu talua nɲɔn. Kun suan Riti, yɛ kun suan Ɔrpa. Sanngɛ kɛ be jali m’ɔ dili afuɛ blu’n, kpɛkun Naomi i wa yasua nɲɔn be wa wuli. ?Ngue ɲrɛnnɛn yɛ Naomi nin i sewi’m be wunnin i sɔ ɔ? ?Ngue yɛ Naomi wá yó i siɛn’n niɔn?

Le kun, Naomi waan ɔ́ sɛ́ i sin kɔ́ i nvlefuɛ’m be sin. Riti nin Ɔrpa be waan be nin i bé trán, i ti’n be nin i yɛ bé kɔ́ ɔ. Kɛ be juli atin afiɛn’n, Naomi seli i sewi’m be kɛ: ‘Amun sa amun sin, amun nin’m be awlo.’

Naomi tɔli be nun naan w’a kale be. Kɛ ɔ yoli sɔ’n yɛ be tɔli sunlɛ’n wun ɔn, klolɛ mɔ be klo Naomi dan’n ti. Be waan: ‘Cɛcɛ! E nin wɔ yɛ é kɔ́ ɔ mɛn’n nun ɔn.’ Sanngɛ Naomi tɛli be su kɛ: ‘Amun sa amun sin min mma mun. Sɛ amun kɔ amun awlo’n, ɔ flunman.’ Ɔrpa sɛli i sin. Sanngɛ Riti liɛ’n, w’a kplinman su.

Naomi seli Riti kɛ: ‘Ɔrpa w’a ɔ. Su i su, a nin i be ɔ amun awlo.’ Yɛ Riti tɛli i su kɛ: ‘Nán mian min kɛ e nin wɔ e kpaci! Yaci min nun maan n su wɔ su. Kan kwlaa nga á kɔ́’n, e nin wɔ ɔ. Kan á trán lɛ’n, e nin wɔ ɔ. Ɔ nvle’n káci min nvle. Ɔ Ɲanmiɛn’n káci min Ɲanmiɛn. Kan á wú lɛ’n, lɛ yɛ ń wú ɔ. Yɛ lɛ yɛ bé síe min ɔn.’ Kɛ Riti kannin sɔ’n, Naomi w’a ijɔman kun.

I agualiɛ su’n, be sran nɲɔn be ɔli Izraɛli nvle’n nun. Be trannin likawlɛ. Riti w’a sisimɛn i bo naan w’a bo fie su junman dilɛ bo, afin be o ɔrzu kpɛlɛ blɛ nun. Be flɛ bian kun kɛ Boazi, ɔ mannin Riti atin kɛ ɔ isa i fie’n nun ɔrzu nga bé kpɛ́ nn ɔ́ gúa be sin’n. ?Amun si Boazi i nin’n? Zeriko bla nga be flɛ i Raabu’n niɔn.

Cɛn kun Boazi seli Riti kɛ: ‘N tili sa kwlakwla nga a yoli’n mun nin Naomi i ye nga a yoli i’n. N si kɛ a yacili ɔ si nin ɔ nin, ɔ nin ɔ nvle’n, a bali nvle kun mɔ a simɛn i laa’n i nun tranlɛ. Maan Zoova yo wɔ liɛ ye!’

Riti tɛli i su kɛ: ‘Nannan, nɛnnɛn nga a di min yɛ’n ti dan. A kan ndɛ sa maan min klun jɔ klanman.’ Boazi klo Riti kpa liɛ su, ɔ maan w’a cɛman naan b’a ja. ?Nán fɛ cɛ yɛ ɔ́ yó Naomi ɔ? Sanngɛ fɛ i dan’n o siɛn. Afin Riti nin Boazi be wa wuli ba yasua kun, be flɛli i Obɛdi. I sin’n, Obɛdi wa yoli Davidi i nannan. E ɲrun lɔ’n, é wá suán Davidi i su ndɛ kpanngban.

Riti nin Naomi

Rit i fluwa’n.Kosan mun

 • ?Ngue ti yɛ Naomi ko trannin Moabu mɛn’n nun lɔ ɔ?
 • ?Wan yɛle Riti nin Ɔrpa?
 • ?Kɛ Naomi seli Riti nin Ɔrpa kɛ be sa be sin be nvle nun’n, wafa sɛ yɛ be tinuntinun be tɛli i su ɔ?
 • ?Wan yɛle Boazi, yɛ wafa sɛ yɛ ɔ ukali Riti nin Naomi ɔ?
 • ?Be flɛ Boazi nin Riti be wa’n sɛ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ nin i fata kɛ e wla kpɛn i su ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Rit 1:1-17 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Riti yili i nanwlɛ klolɛ’n i nglo klanman ɔn? (Rit 1:16, 17)

  ?Wafa sɛ yɛ Riti i angunndan kpa’n, ɔ kle ayeliɛ nga ‘bua’m be wie mun’ be yi i nglo be nga be kpali be sieli be ngunmin’n mɔ be o asiɛ’n su wa andɛ’n be lika ɔ? (Zan 10:16; Zkr. 8:23)

 • Kanngan Rit 2:1-23 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Riti man andɛ bla’m be ajalɛ kpa ɔ? (Rit 2:17, 18; Nya. 23:22; 31:15)

 • Kanngan Rit 3:5-13 nun.

  ?Kɛ Riti w’a jaman gbanflɛn wie, mɔ sanngɛ ɔ tuli i klun jali Boazi’n, wafa sɛ Boazi buli i sɔ’n niɔn?

  ?Klolɛ kpa’n i su like benin yɛ Riti i ajalɛ’n kle e ɔ? (Rit 3:10; 1 Kor. 13:4, 5)

 • Kanngan Rit 4:7-17 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ andɛ Klistfuɛ yasua’m be kwla yo kɛ Boazi sa ɔ? (Rit 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)