Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 49: Wia’n jrannin i osu’n nun

Ndɛ 49: Wia’n jrannin i osu’n nun

AMUN nian Zozie. Ɔ su se kɛ: ‘Wia, jran diin!’ Kpɛkun wia’n jrannin. Wia’n kɛli i osu nun lɛ ɲanmiɛn ble’n i afiɛn sa lele cɛn ba kun. Zoova yɛ maan ɔ yoli sɔ ɔ. Sanngɛ amun maan e wun sa nga ti yɛ Zozie kunndɛli kɛ nán wia’n yaci bolɛ’n.

Wia’n

I nun mɔ Kanaan mɛn nun lɔ famiɛn tɛfuɛ nnun’n be nin Gabaɔnfuɛ’m be boli alɛ kunlɛ’n bo’n, yɛ Gabaɔnfuɛ’m be sunmannin sran Zozie sin kɛ ɔ bla ɔ wa uka be ɔ. Be ko seli i kɛ: ‘Bla ndɛndɛ bla wa uka ye, bla wa de ye! Famiɛn nga be tran oka’m be su lɔ’n be nin ɔ sran’m b’a ba kunlɛ.’

Zozie w’a sisimɛn i bo kaan sa. Yɛ trɛlɛ, ɔ fɛ i sonja’m be kwlaa yɛ be ɔli ɔ. Be nantili kɔnguɛ wunmuan sɔ’n nun. Kɛ be juli Gabaɔn lɔ’n, famiɛn nnun be sonja’m be klun titili be, ɔ maan be boli wanndilɛ bo. Zoova kusu yoli maan nzraama dandan nga kɛ nzue tɔ’n be gua’n, be guali be su. Ɔ maan sran nga nzraama sɔ’m be kunnin be’n, be sɔnnin tra be nga Zozie i sonja’m be kunnin be’n.

Zozie

Zozie wun i kɛ sɛnzɛ su wa tɔ naan ɔ ka kaan lika’n su wa wla aosin. Ɔ maan famiɛn tɛtɛ nnun be sonja’m be nun sunman bé ɲán wanndiwlɛ. I sɔ ti Zozie srɛli Zoova kɛ: ‘Wia, jran diin!’ Kpɛkun kɛ mɔ wia’n kɛli i osu nun ti’n, Izraɛlifuɛ’m be kusu be ɲannin atin be kunnin alɛ’n lele be kwlali famiɛn nnun mun.

Kanaan mɛn nun famiɛn tɛtɛ nga be kpɔ Ɲanmiɛn i nvlefuɛ’m be sɔnnin. Lele nin i kɛ Zozie fá wíe be mɛn’n nun famiɛn ablasan nin kun’n (31) be kún’n, ɔ dili afuɛ kɔe nsiɛn (6). Kɛ i sɔ’n wieli’n, Zozie fɛ i ɲin’n sieli i Kanaan mɛn’n i cɛcɛlɛ’n su. Akpasua nga be nin a ɲanman tranwlɛ’n, ɔ cɛcɛli asiɛ’n nun mannin be.

Ɔ cɛli lele i sin’n naan Zozie wa wu. Kɛ ɔ́ wú’n, nn ɔ le afuɛ ya afuɛ blu (110). I nun mɔ Zozie nin i wiengu’m be ɲin te o su’n, nvlefuɛ’m be ɲin yili Zoova. Sanngɛ kɛ sran kpa sɔ’m be wieli wu’n, nvlefuɛ’m be sali be sin be yoli sa tɛtɛ mun ekun, ɔ maan be wa wunnin be ɲrun. I blɛ sɔ’n nun’n, be bo flɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ de be.

Zozie 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Jɔlɛ Difuɛ Mun 2:8-13.Kosan mun

 • ?Desɛn’n su’n, ngue ndɛ yɛ Zozie su kan ɔn, yɛ ngue ti ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Zoova ukali Zozie nin i alɛ kunfuɛ mun ɔn?
 • ?Izraɛlifuɛ’m be kpɔfuɛ’m be famiɛn nɲɛ yɛ Zozie kwlali be ɔ, yɛ i sɔ’n dili afuɛ nɲɛ?
 • ?Ngue ti yɛ Zozie kpɛkpɛli Kanaan asiɛ’n nun ɔn?
 • ?Kɛ Zozie wú’n, nn ɔ le afuɛ nɲɛ? ?Yɛ kɛ ɔ yoli sɔ’n, i sin’n ngue yɛ ɔ juli nvle’n su ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Zozie 10:6-15 nun.

  ?Kɛ mɔ e si kɛ Zoova jrannin wia’n nin anglo ba’n mannin Izraɛli’n niɔn, wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo maan e lafi i su kpa ɔ? (Zoz. 10:8, 10, 12, 13; Jue. 18:3; Nya. 18:10)

 • Kanngan Zozie 12:7-24 nun.

  ?Nanwlɛ, wan yɛ ɔ yoli maan be kwlali Kanaan famiɛn ablasan nin kun (31) mun ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ i sɔ’n ti cinnjin man e andɛ ɔ? (Zoz. 12:7; 24:11-13; Mml. 31:8; Lik 21:9, 25-28)

 • Kanngan Zozie 14:1-5 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ be kpɛkpɛli Kanaan asiɛ’n nun mannin Izraɛli akpasua mun ɔn? ?Yɛ ngue yɛ i sɔ’n kle i asiɛ’n i cɛcɛlɛ nun Mɛn Klanman’n nun lɔ ɔ? (Zoz. 14:2; Eza. 65:21; Eze. 47:21-23; 1 Kor. 14:33)

 • Kanngan Jɔlɛ Difuɛ Mun 2:8-13 nun.

  ?Kɛ nga Zozie fa yoli i Izraɛli lɔ’n sa’n, wan yɛ andɛ’n ɔ jran be nga be jasoli Ɲanmiɛn wun’n be ayeliɛ’n i ɲrun kekle ɔ? (Jɔl. 2:8, 10, 11; Mat. 24:45-47; 2 Tɛs. 2:3-6; Tit 1:7-9; Ngl. 1:1; 2:1, 2)