KANAAN klɔ’m be nun dan lika be siesieli be wun kɛ be nin Izraɛlifuɛ’m bé kó kún. Be buli i kɛ nn be kwla be. Sanngɛ Gabaɔnfuɛ mun mɔ be mantan Izraɛlifuɛ’m be wun koko lɛ’n, b’a bumɛn i sɔ mlɔnmlɔn. Be liɛ’n be si jrɛiin kɛ Ɲanmiɛn o Izraɛlifuɛ’m be sin. I ti’n be kloman kɛ be nin Ɲanmiɛn bé kún. ?Amun si like nga be yoli’n?

Be yoli be wun kɛ sran mɔ be fin mɛn kun m’ɔ o mmuammua kpa’n i nun sa. Wie’m be wlali tralɛ titiwa nin ngbabua nvuɛnnvuɛn mun. Be fali bajɛ nvuɛn cicili be aflunmun’n be sin, kpɛkun be fali kpaun kee mun. Be ɔli ko toli Zozie naan b’a se i kɛ: ‘E fin mɛn kun m’ɔ o mmua kpa nun afin ɔ Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ ti dan’n i nganniɛn’n guali e su. E tili ninnge kwlaa nga ɔ yoli mannin amun Ezipti lɔ’n. I ti yɛ maan e kpɛnngbɛn’m be seli kɛ e fa aliɛ nga e ko di i atin nun naan e wa to amun naan e se amun kɛ: “E ti amun sufuɛ. Amun ta nda kɛ amun nin e su diman alɛ.” Amun bɔbɔ amun nian kɛ e tralɛ’m b’a kpa ɔ, atin tɛnndɛn’n ti. Kpaun mun yɛ b’a yo nvuɛn b’a kete yɛ’n.’

Zozie nin kpɛnngbɛn’m be fali Gabaɔnfuɛ’m be ndɛ’n su. Ɔ maan be tali nda’n kɛ be nin be su kunman. I le nsan’n su o, b’a ti i kɛ kannzu Gabaɔnfuɛ sɔ’m be ti be mantanfuɛ.

Zozie usali be kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ amun seli e kɛ amun fin mmua’n niɔn?”

Gabaɔnfuɛ’m be tɛli i su kɛ: ‘Sa ti bɔ e yoli sɔ’n yɛle kɛ be seli e kɛ amun Ɲanmiɛn Zoova tali nda kɛ ɔ́ fá Kanaan mɛn nga kwlaa mán amun. I sɔ’n ti maan srɛ dan kunnin e kɛ amún wá kún e.’ Izraɛlifuɛ’m be nantili nda nga be tali’n su i ti b’a kunman Gabaɔnfuɛ mun. Be fali be yoli be kanga.

Aenguɛ mɔ Gabaɔnfuɛ mun nin Izraɛlifuɛ’m be trali’n ti, ya kunnin Zerizalɛmu famiɛn’n. Ɔ maan ɔ yiali famiɛn uflɛ nnan (4), yɛ ɔ seli be kɛ: ‘Amun bla wa uka min maan e nin Gabaɔn e kun.’ Yɛ be ɔli ko guali Gabaɔnfuɛ’m be su ɔ. ?Aenguɛ nga Gabaɔnfuɛ’m be nin Izraɛlifuɛ’m be trali’n, mɔ i ti yɛ famiɛn nnun’n (5) be nin be su wa kun’n, ɔ ti ngwlɛlɛ like? I li yɛ é wá wún i ɔ.

Zozie 9:1-27; 10:1-5.

Zozie nin Gabaɔnfuɛ mun.


Kosan mun

 • ?Wafa sɛ yɛ ngbaciɛ o Gabaɔnfuɛ mun nin Kanaanfuɛ mɔ be tran be wun lɛ’n, be afiɛn ɔn?
 • ?Kɛ nga e fa e wun i desɛn’n su lɛ’n, ngue yɛ Gabaɔnfuɛ’m be yoli ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?
 • ?Ngue nda yɛ Zozie nin Izraɛli kpɛnngbɛn’m be tɛli i Gabaɔnfuɛ’m be lika ɔ? ?Yɛ ngue ndɛ yɛ be tili i le nsan’n su ɔ?
 • ?Kɛ klɔ wie su famiɛn’m be tili kɛ Gabaɔnfuɛ’m be nin Izraɛlifuɛ’m b’a tra fɔundi aenguɛ’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Zozie 9:1-27 nun.

  ?Kannzɛ bɔɔ Zoova seli Izraɛlifuɛ mun kɛ ‘be nunnun mɛn nga nunfuɛ’m be kwlaa’n,’ sanngɛ i nzuɛn’n i wafa benin yɛ Gabaɔnfuɛ m’ɔ yaci cɛli be’n, ɔ yili i nglo ɔ? (Zoz. 9:22, 24; Mat. 9:13; Yol. 10:34, 35; 2 Piɛ. 3: 9)

  ?Ngue ajalɛ kpa yɛ wafa nga Zozie nin Gabaɔnfuɛ’m be trali aenguɛ’n, ɔ kle andɛ Klistfuɛ mun ɔn? (Zoz. 9:18, 19; Mat. 5:37; Efɛ. 4:25)

 • Kanngan Zozie 10:1-5 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ andɛ’n, sran kpanngban kpa nga bé wá trán asiɛ’n su wa’n, be fa Gabaɔnfuɛ’m be ajalɛ’n su ɔ? ?Yɛ kɛ ɔ yo sɔ’n, ngue yɛ ɔ ju be su ɔ? (Zoz. 10:4; Zkr. 8:23; Mat. 25:35-40; Ngl.12:17)