Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 47: Izraɛli lɔ awiefuɛ kun

Ndɛ 47: Izraɛli lɔ awiefuɛ kun
Ninnge nga Akan wuali’n, ɔ su fa fia.

?AMUN wun ninnge nga bian nga su wla be ase i tannin sua’n nun lɛ’n? Tralɛ klanman kpa kun nin sika ɔkwlɛ kpɔlɛ kun nin jɛtɛ ufuɛ mma mun ɔn. Ɔ fali ninnge sɔ mun Zeriko lɔ. ?Sanngɛ like nga ɔ fata kɛ be yo ninnge sɔ mun’n, amun wla te o su?

Ɔ fata kɛ be saci ninnge sɔ’m be ngba’n. Saan kɛ sika ɔkwlɛ nin jɛtɛ ufue mun yɛ ɔ nin i fata kɛ be fa be guɛ i bɔlɛ nga ɔ o Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ’n nun ɔn. Sanngɛ nvlefuɛ’m b’a timan Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n, wualɛ li yɛ be wuɛli i ɔ. Awiefuɛ’n i dunman’n yɛle Akan. I awlobofuɛ mun yɛle nga be nin i be o lɛ’n. E nian kɛ sa sɔ’n fa yoli’n.

Kɛ Akan wuali ninnge sɔ mun’n, i sin naan Zozie w’a sunman sran mun kɛ be nin Aifuɛ’m be ko kun. Sanngɛ Aifuɛ’m be kwlali be. Be kunnin Izraɛlifuɛ’m be nun wie mun kpa bɔbɔ, ɔ maan be wanndili be bo. Zozie i wla wa boli i wun kpa. Ɔ utuli i ɲin ase Zoova ɲrun, ɔ srɛli i kɛ: ‘?Yɛ ɔ yoli sɛ ti yɛ a yaci sa nga m’ɔ tɔ e su sɔ ɔ?’

Zoova tɛli i su kɛ: ‘Jaso! Izraɛli w’a fɔn. Be fali ninnge nga n seli kɛ be saci be’n annzɛ kusu be fa be guɛ i min bɔlɛ’n nun min tannin sua’n nun lɔ’n. Be wuali tralɛ klanman kun kpɛkun be fiali su. Saan kɛ amun a saci i sɔ ninnge mun ɔ nin sran nga ɔ fali be’n yɛ ń jrán amun sin ekun ɔn.’ Zoova waan i bɔbɔ wá yí sran tɛfuɛ sɔ’n i nglo klé Zozie.

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, yɛ Zozie yiali nvlefuɛ’m be ngba, naan Zoova w’a kle Akan klunwifuɛ’n. Yɛ Akan waan: ‘Nanwlɛ n fɔnnin sɔ. Kɛ n wunnin tralɛ klanman kun nin sika ɔkwlɛ kpɔlɛ nin jɛtɛ ufue mun’n, n kloli be dan, i ti’n n fali be. Án wún be min tannin sua’n nun lɔ kunman wie mɔ n fuli’n i nun.’

Be ko fali ninnge sɔ mun blɛli Zozie. Yɛ Zozie usali Akan kɛ: ‘?Ɔ yo sɛ yɛ a kleli e ɲrɛnnɛn sɔ ɔ? Anannganman kusu wá klé wɔ ɲrɛnnɛn ndɛ.’ Yɛ nvlefuɛ’m be kwlaa be finfinnin Akan nin i awlobofuɛ kwlaa be yɛbuɛ be kunnin be ɔ. ?Afɔtuɛ benin yɛ sa sɔ’n man e ɔ? Yɛle kɛ ɔ fataman kɛ e fa like nga ɔ timan e liɛ’n.

I sin’n, Izraɛlifuɛ’m be nin Aifuɛ’m be ko kunnin ekun. I lɛfuɛ’n, Zoova jrannin i nvlefuɛ’m be sin, ɔ maan be kwlali Aifuɛ mun.

Zozie 7:1-26; 8:1-29.Kosan mun

 • ?Wan yɛle nga desɛn’n su ɔ su wla aɲanbeun ninnge nga ɔ fɛli i Zeriko lɔ’n i ase lɛ’n? ?Yɛ wan mun yɛle be nga be su ukɛ i lɛ’n?
 • ?Ngue ti yɛ Akan nin i awlobofuɛ’m be like nga be yoli’n timan like kaan ɔn?
 • ?Kɛ Zozie usali Zoova like ti mɔ Aifuɛ’m be kwlali Izraɛlifuɛ mun’n, ngue ndɛ yɛ Zoova kannin ɔn?
 • ?Kɛ be fali Akan nin i osufuɛ’m be blɛli Zozie’n, be yoli be sɛ?
 • ?Afɔtuɛ cinnjin kpa benin yɛ Akan i jɔlɛ dilɛ’n man e ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Zozie 7:1-26 nun.

  ?Zozie nin i Yifuɛ’n be afiɛn ndɛ benin yɛ i Ɲanmiɛn srɛlɛ’n, ɔ yi i nglo ɔ? (Zoz. 7:7-9; Jue. 119:145; 1 Zan 5:14)

  ?Ngue yɛ Akan i ajalɛ’n kle ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla fa tu e wun fɔ nun ɔn? (Zoz. 7:11, 14, 15; Nya. 15:3; 1 Tim. 5:24; Ebr. 4:13)

 • Kanngan Zozie 8:1-29 nun.

  ?Ngue trɔ yɛ andɛ ɔ jin e ti su Klistfuɛ asɔnun’n i lika ɔ? (Zoz. 7:13; Sau. 5:1; Nya. 28:13)