Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 46: Zeriko klɔ’n i talɛ’n

Ndɛ 46: Zeriko klɔ’n i talɛ’n

?Ɔ YOLI sɛ yɛ Zeriko i wun talɛ’n bu guali ɔ? Ɔ yo kɛ bɔnbu wie yɛ w’a tɔ su sa. I blɛ sɔ nun kusu nn bɔnbu nin a juman su. Tui bɔbɔ ba sa’n, be nin a simɛn i. Atrɛ kun ekun yɛ Zoova yili ɔ. Amun e nian wafa nga i sɔ sa’n fa yoli’n.

Zeriko klɔ’n i talɛ’n su bu gua.

Ndɛ nga Zoova kan kleli Zozie yɛ: ‘A nin wɔ sonja mun, amun nanti bo sin yia klɔ’n. Amun bo sin yiɛ i cɛn kun kpɛ kun, sɔ lele cɛn nsiɛn. Maan Ɲanmiɛn i ɲrun jranfuɛ nso be fita awɛ’m be nun be dun mmua Ɲanmiɛn i alaka’n ɲrun.’

‘I le nso su’n, amun bo sin yia klɔ’n kpɛ nso. Kpɛkun maan be fita awɛ nun cuɛn i bo naan maan sran’m be kwlaa be kpan alɛ kpanlɛ kekle kpa. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, talɛ nga ɔ sin yia klɔ’n ɔ́ wá bú gúa.’

Zozie nin nvlefuɛ’m be niannin ndɛ nga Zoova kan kleli be’n su be yoli. Kɛ bé nánti’n, be timan sran wie fi ngan. Be nun ba kun sa ijɔman. Like nga be ti i ngan’n yɛle awɛ mɔ be fita nun’n ɔ nin be ja mɔ be tu’n. Ngalɛ’n, ɔ kun Zerikofuɛ’m be srɛ dan kpa. ?Amun wun ɲanman ɔkwlɛ nga ɔ sende fenɛtri kun nun lɛ’n? ?Wan li fenɛtri yɛle nga ɲanman ɔkwlɛ sende nun lɛ’n? Raabu m’ɔ fali nvle kpla nianfuɛ mun fiali’n, i sua’n i fenɛtri’n niɔn. Kɛ sran nɲɔn nga be ko kplali Zeriko klɔ’n, be seli Raabu kɛ ɔ yo i sɔ ɔ. Ɔ nin i awlobofuɛ’m be kwlaa be gua sua’n i klun lɔ bé mínndɛ.

Zozie

I le nso’n su’n, Zozie nin i sonja’m be bo sin yiali klɔ’n i kpɛ nso. I kpɛ nso’n su’n yɛ awɛ’m be tɛli ɔ. Kpɛkun sonja’m be kpannin alɛ kpanlɛ yɛ talɛ’n bubu guali ɔ. Yɛ Zozie seli kɛ: ‘Amun kun sran’m be kwlaa, naan amun wɔ klɔ’n nun. Amun wɔ ninnge kwlaa’m be nun. Saan kɛ jɛtɛ ufue nin sika ɔkwlɛ nin blalɛ fanunfanun mun yɛ amun yaci be lɛ ɔ. Be fa be guɛ i Zoova i sika bɔlɛ’n nun i tannin sua nun lɔ.’

Zozie seli klɔ kpla nianfuɛ nɲɔn’n be kɛ: ‘Amun wɔ Raabu i awlo lɔ naan amun maan ɔ nin i awlobofuɛ’m be fite.’ Ɔ maan Raabu nin i awlobofuɛ’m be fiteli nun kɛ nga lika kpla nianfuɛ’m be tali nda kleli i’n sa.

Zozie 6:1-25.Kosan mun

 • ?Ngue like yɛ Zoova seli sonja mun nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun kɛ be yo i lele cɛn ba nsiɛn ɔn?
 • ?Ngue yɛ sonja’m be yoli i cɛn ba nso’n su ɔ?
 • ?Kɛ nga amun fa wun i desɛn’n su lɛ sa’n, Zeriko klɔ’n i talɛ’n yoli sɛ?
 • ?Ngue ti yɛ ɲanman ɔkwlɛ kun sende fenɛtri’n nun ɔn?
 • ?Zozie kan kleli sonja mun kɛ be yo nvlefuɛ mun nin klɔ’n be sɛ? ?Yɛ jɛtɛ ufue, nin sika ɔkwlɛ, ɔ nin aaba nin blalɛ fanunfanun’m be li?
 • ?Ngue ndɛ yɛ be seli lika kpla nianfuɛ nɲɔn kɛ be yo ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Zozie 6:1-25 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zeriko klɔ mɔ Izraɛlifuɛ’m be bo sin yiɛ i cɛn ba nso su’n, ɔ nin Zoova i Lalofuɛ’m be blɛ kasiɛn nga nun jasin fɛ’n bolɛ junman’n, be kɔ likawlɛ ɔ? (Zoz. 6:15, 16; Eza. 60:22; Mat. 24:14; 1 Kor. 9:16)

  ?Kɛ afuɛ kɔe 500 sinnin’n, wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn nuan ndɛ nga ɔ o Zozie 6:26 nun’n ɔ kpɛnnin su ɔ? ?Yɛ ngue yɛ i sɔ’n kle e Zoova i nuan ndɛ’n i lika ɔ? (1 Fam. 16:34; Eza. 55:11)