Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 45: Zurdɛn’n i kpɛlɛ

Ndɛ 45: Zurdɛn’n i kpɛlɛ

AMUN nian Izraɛlifuɛ mun kɛ be su kpɛ Zurdɛn nzue’n niɔn! ?Sanngɛ nzue’n wo nin? Kɛ mɔ munngun blɛ nun yɛ e o’n ti’n, Zurdɛn’n ti yiwa, ɔ yili lele kpɛli i ce’n su. Sanngɛ be ja nun lɛ’n nzue’n w’a wie nun. Yɛ Izraɛlifuɛ’m be kpɛli Zurdɛn’n asiɛ kee’n su kɛ nga be fa kpɛli Ndɛma jenvie’n sa. ?Yɛ ninfan yɛ nzue’n sin ɔli ɔ? Amun maan e nian.

Izraɛlifuɛ’m be su kpɛ Zurdɛn nzue’n.

Ka naan Izraɛlifuɛ’m b’a kpɛ Zurdɛn’n, ndɛ nga Zoova seli Zozie kɛ ɔ kan kle nvlefuɛ mun’n yɛ: ‘Maan min ɲrun jranfuɛ’m be fa min alaka’n be dun mmua amun ɲrun. Kɛ be ja’n tía Zurdɛn’n nun cɛ’n, nzue’n ɔ́ wá kpɛ́.’

Yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be fali Ɲanmiɛn i alaka’n be dunnin mmua nvlefuɛ’m be ɲrun ɔn. Kɛ be juli Zurdɛn nuan lɛ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be jrannin nzue’n nun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn nzue m’ɔ ti bunman’n, ɔ sonjiman blɛblɛ. Sanngɛ kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be ja’n kannin nzue’n cɛ’n, kpɛkun bi, yɛ ɔ jrannin ɔn! I sɔ’n ti atrɛ. Nzue’n i bue nga ɔ fin nglo lɔ’n, Zoova jrɛnnin i. I osu m’ɔ cɛ kaan’n, yɛ nzue’n wieli i kongo’n nun ɔn!

Ɲanmiɛn i ɲrun jranfuɛ nga be sua i alaka’n be ko jrannin Zurdɛn i afiɛn asiɛ kee’n su. ?Amun wun be desɛn’n su? Be jrannin sɔ lele naan nvlefuɛ’m be ngba’m b’a nanti asiɛ kee’n su b’a kpɛ Zurdɛn’n!

Kɛ Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be wieli Zurdɛn’n kpɛ’n, Zoova seli Zozie kɛ ɔ kpa sran blu nin nɲɔn (12) naan ɔ se be kɛ: ‘Amun wɔ kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be nin Ɲanmiɛn i alaka’n be jrannin lɛ’n, naan amun fa yɛbuɛ blu nin nɲɔn (12). Naan amun fɛ i sɔ yɛbuɛ mun an tiɛn i nuan kɛ amún lá lɛ ndɛ kɔnguɛ’n. Sɛ cɛn wie lele amun mma’m be usa amun kɛ amun kle be yɛbuɛ sɔ’m be bo’n, an se be kɛ i nun mɔ bé fá Zoova i alaka’n bé kpɛ́ Zurdɛn’n, “nzue’n nun kpɛli.” Yɛbuɛ sɔ’m bé kpɛ́n amun wla kɛ Zoova yili atrɛ cɛn sɔ’n nun.’ Kpɛkun Zozie fali yɛbuɛ blu nin nɲɔn’n (12) tiɛnnin i kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be jrannin lɛ’n, nzue’n i sinwlɛ’n nun.

Zozie

I sin naan Zozie w’a se Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ nga be sua Ɲanmiɛn i alaka’n kɛ: ‘An fin nzue’n nun fite.’ Kɛ be ja’n bɔ kannin cenje’n cɛ’n, yɛ nzue’n yili sinnin i osu ɔ. Ɔ sonjili kɛ laa’n sa.

Zozie 3:1-17; 4:1-18.Kosan mun

 • ?Atrɛ benin yɛ Zoova yili naan Izraɛlifuɛ’m b’a kwla kpɛ Zurdɛn nzue’n niɔn?
 • ?Ɲanmiɛn sulafilɛ benin yɛ ɔ fata kɛ Izraɛlifuɛ’m be yi i nglo naan b’a kpɛ Zurdɛn nzue’n niɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Zoova seli Zozie kɛ ɔ fa Zurdɛn i afiɛn yɛbuɛ dandan blu nin nɲɔn ɔn?
 • ?Kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be fin nzue nun fiteli cɛ’n, ngue like yɛ ɔ juli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Zozie 3:1-17 nun.

  ?Kɛ nga be fa yiyili nun ndɛ nga nun sa’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a ɲan ukalɛ nin suyralɛ Zoova sa nun ɔn? (Zoz. 3:13, 15; Nya. 3:5; Zak 2:22, 26)

  ?I nun mɔ Izraɛlifuɛ’m bé kpɛ́ Zurdɛn mɔ bé kɔ́ asiɛ nga Zoova tali nda kɛ ɔ́ fá mán be’n i nun lɔ’n, nn nzue’n ti sɛ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ i sɔ’n yili Zoova i dunman dan’n, i ayɛ ɔ? (Zoz. 3:15; 4:18; Jue. 66:5-7)

 • Kanngan Zozie 4:1-18 nun.

  ?Ngue like yɛ bé fá yɛbuɛ blu nin nɲɔn nga be fɛli i Zurdɛn i sonjiwlɛ nun mɔ be ko sieli i Gilgali lɔ’n, bé yó ɔ? (Zozie 4:4-7)