Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 43: Zozie sinnin Moizi ja nun

Ndɛ 43: Zozie sinnin Moizi ja nun

MOIZI klo kɛ ɔ nin Izraɛlifuɛ’m bé kɔ́ Kanaan mɛn’n nun lɔ. I ti ɔ srɛli Zoova kɛ: ‘Yaci maan n kpɛ Zurdɛn nzue ba’n naan min ɲinma’n gua mɛn klanman’n wun.’ Sanngɛ Zoova tɛli i su kɛ: ‘Maan n ti sa. Nán n ti ngalɛ’n kun!’ ?Amun si like nga ti yɛ Zoova seli i sɔ’n?

Ɔ fin sa nga i nun mɔ Moizi finnin yɛbuɛ’n su like’n, ɔ yoli’n. Nán amun wla fi su kɛ Moizi nin Aarɔn b’a yiman Zoova i ayɛ. B’a kleman nvlefuɛ’m be kɛ Zoova yɛ ɔ fali nzue’n yɛbuɛ’n nun fiteli ɔ. I sɔ ti yɛ maan Zoova waan nán be wlu Kanaan mɛn’n nun wie’n niɔn.

I ti, kɛ Aarɔn wuli’n, i osu w’a cɛman yɛ Zoova seli Moizi kɛ: ‘Fa Zozie jran min ɲrun jranfuɛ’n Eleazar i ɲrun sran kwlaa be ɲrun, naan be kwlaa be ɲrun lɛ’n, fɛ i yo ɔ kacifuɛ.’ Moizi niannin ndɛ nga Zoova kannin’n su yoli kɛ nga an fa wun i desɛn’n su lɛ’n sa.

Moizi su kle nvlefuɛ’m be kɛ Zozie yɛ ɔ́ síe nvle’n niɔn.

I sin Zoova wlali Zozie fanngan. Ɔ seli i kɛ: ‘Jran kekle, nán srɛ kun wɔ. Wɔ yɛ á wá fá Izraɛlifuɛ mun kɔ́ Kanaan mɛn’n nun lɔ ɔ. Klɔ sɔ’n yɛ n seli kɛ ń fá mán amun ɔn, kusu n su kpɔciman wɔ.’

I sin Zoova seli Moizi kɛ ɔ fu Nɛbo oka’n m’ɔ o Moabu asiɛ’n su’n, i ti su nglo lɔ. Oka’n i ti su lɔ’n, Moizi ɲinma guali Kanaan klɔ’n i wun, Zurdɛn nzue ba’n i bue kun lɔ. Zoova kan kleli Moizi kɛ: ‘Lika nga min waan ń fá mán Abraamu, nin Izaaki, ɔ nin Zakɔbu be mma mun’n yɛ ɔ o yɛ. N fa kleli wɔ sanngɛ n su yaciman ɔ nun a kɔman lɔ.’

Nɛbo oka’n i ti su lɔ yɛ Moizi wuli ɔ. Ɔ dili afuɛ ya afuɛ ablaɔn (120). Kɛ ɔ́ wú sɔ’n, nn ɔ te wun ase kpa. I wunmiɛn’n w’a kpɛman su le. Moizi i wie ndɛ’n yoli nvlefuɛ’m be ya dan, i ti be sunnin i sa lele. Sanngɛ kɛ mɔ Zozie yoli be ɲrun dunfuɛ uflɛ’n ti’n, ɔ yoli be fɛ.

Kalɛ 27:12-23;Mmla’n 3:23-29; 31:1-8,14-23; 32:45-52; 34:1-12.Kosan mun

 • ?Desɛn’n su’n, wan yɛle yasua nɲɔn nga be jin Moizi wun lɛ’n?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Zoova kan kleli Zozie ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Moizi fuli Nɛbo oka’n i ti su nglo lɔ ɔ? ?Yɛ ngue ndɛ yɛ Zoova kan kleli i ɔ?
 • ?Kɛ Moizi wú’n, nn ɔ le afuɛ nɲɛ?
 • ?Ngue yɛ ɔ yoli nvlefuɛ’m be ya dan ɔn? ?Yɛ ngue like yɛ ɔ yo be fɛ ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Kalɛ 27:12-23 nun.

  ?Junman dan kpa benin yɛ Zoova fa mannin Zozie ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ andɛ’n Zoova kle kɛ ɔ niɛn i nvle’n i lika ɔ? (Kal. 27:15-19; Yol. 20:28; Ebr. 13:7)

 • Kanngan Mmla’n 3:23-29 nun.

  ?Ngue ti yɛ Zoova w’a kplinman su kɛ Moizi nin Aarɔn be ju asiɛ nga ɔ tali nda kɛ ɔ́ fá mán be’n i su lɔ ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla fa tu e wun fɔ nun ɔn? (Mml. 3:25-27; Kal. 20:12, 13)

 • Kanngan Mmla’n 31:1-8, 14-23 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Moizi i ndɛ kasiɛn nga ɔ kɛn i Izraɛli nvle’n i ɲrun’n, ɔ kle kɛ ɔ kɛnnin i wun ase ɔ sɔli Zoova i afɔtuɛ’n nun ɔn? (Mml. 31:6-8, 23)

 • Kanngan Mmla’n 32:45-52 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ ɔ nin i fata kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kan e mɛn dilɛ’n niɔn? (Mml. 32:47; Sau. 18:5; Ebr. 4:12)

 • Kanngan Mmla’n 34:1-12 nun.

  ?Sɛ bɔbɔ Moizi w’a wunman Ɲanmiɛn sa jrɛiin le’n, sanngɛ Moizi nin Zoova be afiɛn ndɛ’n i su like benin yɛ Mmla’n 34:10 kle e ɔ? (Tul. 33:11, 20; Kal. 12:8)