Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 40: Moizi fɛ i kpɔnman’n fin yɛbuɛ’n

Ndɛ 40: Moizi fɛ i kpɔnman’n fin yɛbuɛ’n

IZRAƐLIFUƐ’M be o aawlɛ flɛnnɛn nun lɔ w’a di afuɛ blu (10), annzɛ afuɛ ablaɔn (20), annzɛ afuɛ ablasan (30), annzɛ afuɛ ablasan nin ngwlan (39) bɔbɔ! Sanngɛ afuɛ sɔ’m be nun’n, Zoova w’a yaciman be lika nianlɛ le. Mani’n yɛ ɔ fa tali be trilili ɔ. Wia nun’n, ɔ dunnin mmua be ɲrun nin sin wunsre kun, kpɛkun aosin nun’n, ɔ dunnin mmua be ɲrun nin sin taaman kun. Be tralɛ’m b’a titiman be wun, yɛ be ja ngbabua’m b’a kpɛkpɛman.

Kɛ be tuli be bo Ezipti lɔ’n, i afuɛ ablanan’n i anglo klikli nun yɛ. Be wa trannin Kadɛsi lɛ ekun. I nun mɔ lika kpla nianfuɛ blu nin nɲɔn’n (12) bé kó kplá Kanaan klɔ’n, nn Kadɛsi lɛ yɛ Izraɛlifuɛ’m be o ɔ, i afuɛ ablanan (40) yɛ. Lɛ yɛ Moizi i niaanbla Miriamu wuli ɔ. Kpɛkun be wa tɔli sa tɛtɛ yolɛ’n nun ekun kɛ laa sa.

Nvlefuɛ’m be ɲanman nzue. I sɔ ti be wa plannin Moizi su kpa. Be seli i kɛ: ‘Sɛ ɔ ti kɛ e wuli bɔbɔ wuun ɔ flunman. ?Nzu ti yɛ amun fali ye Ezipti lɔ bali lika tɛ kain nga nun wa ɔ? Be kwlá luaman like wa, be ɲanman figie wa, be ɲanman viɲi, ɔ nin grenadie wa. Be ɲanman nzue bɔɔ ngbɛn naan b’a nɔn.’

Moizi su fɛ i kpɔnman’n fin yɛbuɛ’n.

Yɛ Moizi nin Aarɔn be cuɛnnin be wun be ɔli srɛlɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ tannin sua’n nun lɔ ɔ. Zoova seli Moizi kɛ: ‘Yia nvlefuɛ’m be kwlaa. Yɛ be ɲrun lɛ’n, kan ndɛ kle yɛbuɛ nga. Nzue wá fín nun fíte á fá mán Izraɛlifuɛ mun nin be nnɛn’m be kwlaa.’

Yɛ Moizi yiali nvlefuɛ mun kpɛkun ɔ seli be kɛ: ‘Amun sie amun su, amun mɔɔ amun lafiman Ɲanmiɛn su’n. ?E nin Aarɔn e kwla yo maan nzue fin yɛbuɛ nga nun fite man amun?’ Yɛ Moizi mɛnnin i sa’n su ɔ, ɔ fɛli i kpɔnman’n fa finnin yɛbuɛ’n kpɛ nɲɔn. Kpɛkun kpu, piaa, yɛ nzue’n finnin yɛbuɛ nun fiteli dan kpa ɔ. Ɔ juli be nnɛn mun ɔ nin nvlefuɛ’m be kwlaa.

Sanngɛ Zoova fali Moizi nin Aarɔn be wun ya. ?Amun si sa ti’n? I ya’n i bo’n yɛle kɛ be seli kɛ be bɔbɔ yɛ maan nzue’n fin yɛbuɛ’n nun fiteli ɔ. Sanngɛ nn Zoova yɛ ɔ yoli ɔ. Kɛ mɔɔ Moizi nin Aarɔn b’a diman nanwlɛ’n ti’n, Zoova waan ɔ́ tú be fɔ. Ɔ seli be kɛ: ‘Nán amun yɛ amún fá min sran mun kɔ́ Kanaan klɔ’n nun lɔ ɔ.’

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, w’a cɛman ngboko yɛ Izraɛlifuɛ’m be tuli Kadɛsi lɛ be ko juli Ɔr oka’n i wun lɛ ɔ. Oka sɔ’n i ti su nglo lɔ yɛ Aarɔn wuli ɔ. Kɛ ɔ́ fá wú’n, nn ɔ le afuɛ ya kun afuɛ ablaɔn nin nsan (123). Aarɔn i wie’n yoli Izraɛlifuɛ’m be ya dan kpa, i ti be sunnin i cɛn ba lele ablasan (30). Eleazali jrannin i si Aarɔn ja nun, kpɛkun yɛ ɔ kacili Izraɛli lɔ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n niɔn.

Kalɛ 20:1-13, 22-29; Mmla’n 29:5.Kosan mun

 • ?Wafa sɛ yɛ i nun mɔ Izraɛlifuɛ’m be o aawlɛ flɛnnɛn nun lɔ’n, Zoova niannin be lika ɔ?
 • ?Kɛ Izraɛlifuɛ’m be o Kadɛsi lɔ’n, ngue ti yɛ be plannin ɔn?
 • ?Wafa sɛ yɛ Zoova mannin nvlefuɛ mun nin be nnɛn’m be nzue ɔ?
 • ?Wan yɛ desɛn’n su’n ɔ fɛ i sa tinndin i bɔbɔ wun lɛ’n niɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ su yo sɔ ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zoova fali ya Moizi nin Aarɔn be wun ɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ɔ tuli be fɔ ɔ?
 • ?Ngue sa yɛ ɔ juli Ɔr oka’n su lɔ ɔ? ?Yɛ wan yɛ ɔ wa kacili Izraɛlifuɛ’m be Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n niɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Kalɛ 20:1-13, 22-29 yɛ Mmla’n 29:5 nun.

  ?Ngue afɔtuɛ yɛ wafa nga Zoova niannin Izraɛlifuɛ’m be lika aawlɛ flɛnnɛn nun lɔ’n, ɔ man e ɔ? (Mml. 29:5; Mat. 6:31; Ebr. 13:5; Zak 1:17)

  ?Wafa sɛ yɛ Zoova buli Moizi nin Aarɔn mɔ b’a mɛnmɛnmɛn i Izraɛli nvle’n i ɲrun’n niɔn? (Kal. 20:12; 1 Kor. 10:12; Ngl. 4:11)

  ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa fɔ nga Zoova buli Moizi’n e tu wun fɔ nun ɔn? (Kal. 12:3; 20:12, 27, 28; Mml. 32:4; Ebr. 12:7-11)