Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 37: Ɲanmiɛn i tannin sua’n

Ndɛ 37: Ɲanmiɛn i tannin sua’n

?SUA benin yɛle nga? Ɔ ti Zoova i ngunmin sulɛ sua. Be flɛ i ekun kɛ Ɲanmiɛn i tannin sua. Kɛ Izraɛlifuɛ’m be tuli Ezipti lɔ, m’ɔ dili afuɛ kun’n, yɛ be wieli i kplan ɔn. ?Amun si sran nga ɔ seli kɛ be kplan’n?

Ɲanmiɛn i tannin sua’n

Zoova yɛ ɔ seli kɛ be kplan ɔn. I nun mɔ Moizi wo Sinai oka’n su lɔ’n, yɛ Zoova kleli i wafa nga ɔ fata kɛ be kplan sua’n niɔn. Ɔ kleli wafa nga be ko kplan’n naan i tutulɛ’n w’a yoman kekle’n. Sɛ be yo i sɔ’n, i liɛ’n, kɛ bé tú kó trán lika uflɛ’n, sua’n i wun ninnge’m be sualɛ’n su yoman kekle kusu. I sɔ’n ti, kɛ Izraɛlifuɛ’m bé wlán aawlɛ flɛnnɛn nun’n, be nin tannin sua’n yɛ be ɔli ɔ.

Sɛ amun nian tannin sua’n i klun nin i sin’n i kpa’n, amún wún kɛ ɔ le sua ba nɲɔn. Alaka kaan kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn i alaka’n, ɔ o sua ba kaan’n nun. Be flɛ i Ɲanmiɛn i alaka. Be yoli sika ɔkwlɛ anzi nɲɔn. Kpɛkun be fa be sieli i alaka’n i bue nɲɔn’n su. Ɲanmiɛn klɛli i Mmla blu mun yɛbuɛ paplaapla nɲɔn su ekun, afin Moizi bubuli yɛbuɛ klikli nɲɔn’n, be nun. Be fali yɛbuɛ paplaapla nɲɔn sɔ’n ɔ nin mani sɛma kun, be sieli i Ɲanmiɛn i alaka’n nun. ?Mani’n i su ndɛ’n te o amun klun?

Moizi i niaan bian Aarɔn yɛ Zoova fɛli i kɛ ɔ yo i ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n niɔn. Zoova i sulɛ nun’n, i yɛ ɔ dun mmua nvlefuɛ’m be ɲrun ɔn. Kpɛkun Aarɔn i mma’m be ti Ɲanmiɛn i ɲrun jranfuɛ wie.

Amun nian desɛn’n i su kpa ekun. ?Amun wun tannin sua’n i nun sua ba dan’n? Ɔ ti dan tra sua ba kaanfuɛ’n kpɛ nɲɔn. Tɛ yiwlɛ lika kun o nun. Be flɛ i Ɲanmiɛn tɛ yiwlɛ lika. I su yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be yra ansan fanninfannin’n niɔn. Kannin siewlɛ m’ɔ le sama nso’n wo lɛ wie yɛ i su kannin’m be kpaja sua’n nun ɔn. Like i nsan su’n nga ɔ o sua ba dan nun’n yɛle tabli’n. Be fa kpaun blu nin nɲɔn’n (12) be gua su.

Tannin sua’n i awlo’n i klun lɔ’n, nzue kpongbo kun o lɛ wie. I nun yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be kplo fiɛn’n niɔn. Ɲanmiɛn tɛ yiwlɛ lika dan kpa kun ekun o lɛ. Lɛ yɛ be yi tɛ nga be yra be nnɛn’n i kɔlikɔli’n, be man Ɲanmiɛn ɔn. Tannin sua’n wo nanmue’n i afiɛn, kpɛkun Izraɛlifuɛ’m be tran be bo sin yiɛ i.

Ezipt Lɔ Tulɛ 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1;30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Ebre Mun 9:1-5.Kosan mun

 • ?Be flɛ sua nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n sɛ? ?Yɛ ngue yɛ be fa yo ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zoova seli Moizi kɛ ɔ kplan tannin sua nga i tutulɛ’n timan kekle’n niɔn?
 • ?Ngue yɛle alaka nga ɔ o sua ba kaan nga ɔ o tannin sua’n i awieliɛ lɔ’n? ?Yɛ ngue yɛ ɔ o alaka sɔ’n nun ɔn?
 • ?Wan yɛ Zoova fɛli i kɛ ɔ yo Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n niɔn? ?Yɛ ngue junman yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n di ɔ?
 • Amun bo like nsan nga be o tannin sua’n i sua ba dan nun’n be dunman.
 • ?Like nɲɔn benin yɛ be o tannin sua’n i awlo’n klun lɔ’n niɔn? ?Yɛ ngue yɛ be fa be yo ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1 nun.

  ?Ngue yɛle anzi nga be o “Ɲanmiɛn i alaka’n i ti tre i su’n”? (Tul. 25:20, 22; Kal. 7:89; 2 Fam. 19:15)

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Ebre Mun 9:1-5 nun.

  ?Ngue ti yɛ Zoova jrannin su kpa kɛ ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ nga ɔ su i tannin sua nun lɔ’n, ɔ yo saun i wunnɛn’n su’n niɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ i sɔ’n wɔ e andɛ ɔ? (Tul. 30:18-21; 40:30, 31; Ebr. 10:22)

  ?Wafa sɛ yɛ kɛ akoto Pɔlu klɛ Ebre Mun be fluwa’n, ɔ kle kɛ be diman tannin sua’n, ɔ nin Moizi Mmla’n be su kun ɔn? (Ebr. 9:1, 9; 10:1)