Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 36: Sika ɔkwlɛ nannin ba’n

Ndɛ 36: Sika ɔkwlɛ nannin ba’n

ACUEKEE! ?Ngue ndɛ yɛ ɔ kɛn i wun sɔ ɔ? Nannin ba yɛ Izraɛlifuɛ mun be su sɔ i siɛn’n niɔn! ?Yɛ ɔ yoli sɛ ti ɔ?

Moizi fuli oka’n su lɔ’n i osu w’a cɛ kan. I ti Izraɛlifuɛ’m be seli kɛ: ‘E siman like nga w’a yo Moizi ɔ. Naan i ti’n amun e yo e amuɛn kun naan ɔ dun mmua e ɲrun.’

Moizi w’a yi yɛbuɛ paplaapla nɲɔn’m be ase.

Moizi i niaan bian Aarɔn seli be kɛ: ‘Amun yiyi amun sika ɔkwlɛ asunmanndi mun naan amun fa be blɛ min.’ Nvlefuɛ’m be yoli kɛ Aarɔn fa kannin’n sa. Aarɔn kloli ninnge sɔ mun kpɛkun ɔ fa yili sika ɔkwlɛ nannin ba kun. Kɛ nvlefuɛ’m be wunnin i’n, be seli kɛ: ‘Izraɛlifuɛ mun, amun Ɲanmiɛn ng’ɔ fali amun Ezipti lɔ bali’n yɛ!’ Be dili i ti cɛn dan kpa be mannin sika ɔkwlɛ nannin ba’n. Be sɔli i.

Kɛ Zoova wunnin i sɔ’n, ɔ fali ya dan kpa. Ɔ seli Moizi kɛ: ‘Kan ɔ wun jra naan kɔ. Ɔ sran’m b’a yo sa tɛ dan. B’a yaci mmla nga n mannin be’n be lɛ b’a koto sika ɔkwlɛ nannin ba’n i bo.’

Nvle’n nunfuɛ’m be su sɔ sika ɔkwlɛ nannin ba’n.

Ndɛndɛ kpa, yɛ Moizi fin oka’n su lɔ jrali ɔ. Kɛ Moizi mantannin ngblaliɛ’n i wun lɔ koko’n, ɔ wunnin kɛ nvlefuɛ’m be su to jue, be si able, be sin yia sika ɔkwlɛ nannin ba’n. Ya dan kpa m’ɔ kunnin Moizi ti’n, ɔ toli yɛbuɛ paplaapla nɲɔn mun mɔ mmla’m be o su’n, ɔ yili be ase bubuli be nun sekesekeseke. Ɔ fali nannin ba nga be yoli’n, ɔ kloli i. Ɔ nunkunnin i onga’n, ɔ kacili sanmlɛn.

Sa nga nvlefuɛ’m be yoli’n ti tɛ dan kpa. Moizi seli nvlefuɛ’m be nun wie mun kɛ be fa be tokofi mun. Yɛ ɔ seli kɛ: ‘Maan sran tɛfuɛ nga be sɔli sika ɔkwlɛ nannin ba’n, be wu.’ Sran akpi nsan be wuli tokofi’m be nuan. ?I sɔ ngalɛ’n, ɔ kleman e kɛ ɔ fata kɛ e nian e wun su kpa, naan e su Zoova kunngba cɛ, naan nán maan e sɔ amuɛn wie fi?

Ezipt Lɔ Tulɛ 32:1-35; Neemi 9:18.Kosan mun

 • ?Ngue yɛ sran’m be su yo i desɛn’n su lɛ’n niɔn, yɛ ngue ti ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zoova fali ya ɔ? ?Yɛ kɛ Moizi wunnin like nga nvlefuɛ’m be su yo’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ?
 • ?Ngue yɛ Moizi seli nvlefuɛ wie mun kɛ be yo ɔ?
 • ?Afɔtuɛ benin yɛ ɔ fata kɛ ndɛ nga ɔ man e ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 32:1-35 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ ndɛ nga, ɔ kle angunndan nga Zoova bu i Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ ti tɛ’n mɔ be fa sanngan nga ɔ ti kpa’n, i lika’n niɔn? (Tul. 32:4-6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)

  ?Wafa sɛ yɛ ngowa ninnge kɛ be ɲin su yiyilɛ like kɛ jue tielɛ, ɔ nin able silɛ sa’n be nun’n, Klistfuɛ’m be kwla nian be wun su ɔ? (Tul. 32:18, 19; Efɛ. 5:15, 16; 1 Zan 2:15-17)

  ?Wafa sɛ yɛ Levifuɛ’m be akpasua’n, be mannin ajalɛ kpa sa nga ɔ ti kpa’n, i yolɛ’n nun ɔn? (Tul. 32:25-28; Jue. 18: 26)