Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 34: Aliɛ wafa uflɛ

Ndɛ 34: Aliɛ wafa uflɛ

?AMUN si like nga sran’m be su isɛ i lɛ’n? Ɔ ti ufue fitafita, kpɛkun ɔ ti fokofoko. Ɔ ti ɲɛnklɛnɲɛnklɛn kɛ ijre mma kanngan sa, sanngɛ ndidiɛ like ɔ.

Izraɛlifuɛ’m be su isa mani.

Izraɛlifuɛ’m be tuli be bo Ezipti lɔ’n, i anglo kun yɛ. Sanngɛ be te o aawlɛ flɛnnɛn nun lɔ. Lɔ asiɛ’n yoman like ye, ɔ maan be plannin kpa be seli kɛ: ‘Sɛ ɔ ti kɛ Zoova kunnin ye Ezipti lɔ’n i nun mɔ e te ɲan e klunklo aliɛ e te di’n, nn ɔ yoli kpa.’

Yɛ Zoova seli kɛ: ‘Ń wá yó naan aliɛ fin nglo lɔ gua man amun.’ Zoova yoli i kɛ nga ɔ fa kannin’n sa. Kɛ i aliɛ cɛnnin’n, Izraɛlifuɛ’m be wunnin like ufue wie asiɛ’n su. Yɛ be usali be wun kɛ: ‘?Ngue like yɛle nga?’

Moizi tɛli be su kɛ: ‘Aliɛ nga Zoova fa mannin amun kɛ amun di’n yɛ ɔ o lɛ ɔ.’ Be flɛli aliɛ sɔ’n kɛ MANI. Ɔ ti mlɛnmlɛn kɛ gato mɔ be fali awɛma nzue yɛ be yoli’n sa.

Moizi seli be kɛ: ‘Maan sran kun isa i liɛ ng’ɔ ko ju i’n su sɛsɛsɛ’n.’ Izraɛlifuɛ’m be yoli i sɔ nglɛmun kwlaa. Kɛ wia’n bo’n, i onga’n klo asiɛ’n wun lɛ.

Moizi seli be ekun kɛ: ‘Nán sran fi yaci wie lɛ naan aliɛ cɛn su.’ Sanngɛ sran wie’m b’a faman su. ?Nga be sieli i nvuɛn’n, amun si wafa nga ɔ yoli’n? Kakaa’m be loli nun, i ti ɔ bɔnnin kpa sa fiaan.

Sanngɛ cɛn nga be kwla isa cɛn ba nɲɔn liɛ’n, yɛle cɛn i nsiɛn su’n. Zoova seli Moizi kɛ Izraɛlifuɛ’m be isa cɛn nɲɔn aliɛ naan b’a fɔnman cɛn ba nso su’n. Afin cɛn i nso su’n ti i liɛ klonglo. Kɛ mɔɔ be yoli i sɔ’n, kakaa’m b’a loman nun kpɛkun kusu w’a bɔnman. ?Nán atrɛ kun ekun yɛ ɔ o lɛ ɔ?

Afuɛ kwlaa nga Izraɛlifuɛ’m be dili i aawlɛ flɛnnɛn nun lɔ’n, mani’n yɛ Zoova fa tali be ɔ.

Ezipt Lɔ Tulɛ 16:1-36; Kalɛ 11:7-9; Zozie 5:10-12.Kosan mun

 • ?Desɛn’n su’n, ngue yɛle nga sran’m be su isɛ i asiɛ wun lɛ’n? ?Yɛ be flɛ like sɔ’n sɛ?
 • ?Mani i isalɛ’n i su mmla benin yɛ Moizi mannin nvlefuɛ mun ɔn?
 • ?Ngue yɛ Zoova seli nvlefuɛ mun kɛ be yo i cɛn ba nsiɛn’n su ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?
 • ?Kɛ Mani’n kali lɛ cɛn ba nso su’n, atrɛ benin yɛ Zoova yili ɔ?
 • ?Zoova fali mani’n tali nvlefuɛ mun lele afuɛ nɲɛ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 16:1-36; Kalɛ 11:7-9 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Ezipt Lɔ Tulɛ 16:8 kle kɛ ɔ fata kɛ e ɲin yi Ɲanmiɛn ninnge’m be siesielɛ Klistfuɛ asɔnun’n nun ɔn? (Ebr. 13:17)

  ?Aawlɛ flɛnnɛn nun lɔ’n, wafa sɛ yɛ Izraɛlifuɛ’m be ɲin kpɛnnin be siefuɛ Zoova su cɛn kwlaa ɔ? (Tul. 16:14-16, 35; Mml. 8:2, 3)

  ?Zezi fali mani’n sunnzunnin ngue? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla ɲan “ɲanmiɛn su lɔ kpaun” sɔ’n i su mmlusuɛ ɔ? (Zan 6:31-35, 40)

 • Kanngan Zozie 5:10-12 nun.

  ?Izraɛlifuɛ’m be dili mani’n afuɛ lele nɲɛ, yɛ wafa sɛ yɛ i sɔ’n boli be ta ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla fa ndɛ sɔ’n e tu e wun fɔ nun ɔn? (Tul. 16:35; Kal. 11:​4-6; 1 Kor. 10:10, 11)