Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 32: Ɲrɛnnɛn blu mun

Ndɛ 32: Ɲrɛnnɛn blu mun

?AMUN wun desɛn nga mun? Be yi ɲrɛnnɛn nga Zoova fa yili i Ezipti mɛn’n su’n, be nglo kunngunngun. I klikli’n su’n, Aarɔn su fɛ i kpɔnman’n fin Nili nzue’n i ɲin su. Kɛ ɔ yoli i sɔ’n, nzue’n kacili mmoja. Nzue’n nun kpatra’m be wuli, kpɛkun nzue’n bɔnnin tɛtɛ kpa.

Eziptifuɛ’m be su ɲrɛnnɛn mun.

I sin’n, Zoova yoli maan klɛ’m be fin Nili nzue’n nun be truli gbee lika wunmuan’n nun. Kpaun tɔnwlɛ’m be nun o, ble sanmlɛn yiwlɛ’m be nun o, be lawlɛ’m be nun o, ɔ leman lika kun mɔ klɛ’m b’a truman nun ɔn. Kɛ klɛ’m be wuli’n, be tiantian be nuan kwlekwle dandan kpa, yɛ be nvan’n fali Ezipti mɛn wunmuan’n.

Yɛ Aarɔn fɛli i kpɔnman’n finnin asiɛ wun ndutre’n nun, kpɛkun ndutre’n kacili kplekple. Kplekple’m be ti kakaa kanngan, be nɔnnɔn sran mun ɔ nin nnɛn mun. Ɲrɛnnɛn i nsan su’n yɛle kplekple mɔ be truli woo Ezipti mɛn’n nun’n.

Ɲrɛnnɛn i onga’m be tɔli Eziptifuɛ’m be ngunmin be su siɛn’n, b’a kanman Izraɛlifuɛ’m be wie kun. I nnan su’n yoli ngɔnsiɛn mɔ be nuan yo ya’n. Ngɔnsiɛn sɔ’m be wa sanndili Eziptifuɛ’m be awlo’m be nun. Ɲrɛnnɛn i nnun su’n yɛle Eziptifuɛ’m be nnɛn mɔ be wuli’n. I nannin o, i bua o, i boli o, be dan lika be wuli.

I sin’n, Moizi nin Aarɔn be fali nzuɛn be toli i nglo be sanndili i lika’n nun, kpɛkun ɔ kacili yra, ɔ guali sran nin nnɛn’m be wunnɛn’n su. Ɲrɛnnɛn i nsiɛn su’n niɔn.

Moizi mɛnnin i sa su nglo kpɛkun angblannan’n ɔ nin nzraama nga nzue tɔ ɔ, ɔ gua’n, Zoova yacili be nun be guali asiɛ’n su. Kɛ Ezipti mɛn’n takali lele m’ɔ́ fá jú cɛn sɔ’n nun’n, be nin a wunman i sɔ nzraama nin angblannan kɛ ngalɛ’n sa le.

Lalo mun yɛ be yoli ɲrɛnnɛn i mɔcuɛ su’n niɔn. Be sɔnnin kaka kpa. Anwlanmannun’n, be nin a wunman be kpanngban sɔ le, yɛ be su wunman be wunsu kun le. Be dili ijre nin waka mma nga nzraama’n w’a saciman be’n be kwlaa.

Ɲrɛnnɛn i ngwlan su nga Eziptifuɛ’m be wunnin i’n, yɛle aosin tritri kpa’n. Aosin tuun kpa wlali Ezipti mɛn’n nun cɛn ba klonglo nsan. Sanngɛ kɛ Izraɛlifuɛ’m be tran lɛ’n, ɔ ti weiin.

I kasiɛn su’n, Ɲanmiɛn seli i nvlefuɛ’m be kɛ be fa be bua nin be boli nga b’a kpɛ cro’n be mmoja’n, be fa klikli be anuan’m be kadri’m be su. I liɛ’n, kɛ Ɲanmiɛn i anzi’n sínsín Ezipti mɛn’n nun’n, ɔ́ tú trá be sua mun, kpɛkun ɔ su kunman sua sɔ’m be nun sran fi. Sanngɛ sua nga mmoja nunman be anuan’m be su’n, Ɲanmiɛn i anzi’n kunnin be mma klikli mun nin be nnɛn’m be mma klikli mun. Ɲrɛnnɛn’n i blu su’n, i liɛ’n nga ɔ yoli’n yɛ ɔ o lɛ.

Kɛ ɲrɛnnɛn kasiɛn’n sinnin’n, Faraɔn fuannin Izraɛlifuɛ mun siɛn’n. Be dun mmua siesieli be wun laa, ɔ maan be ka lɛ be tuli Ezipti lɔ.

Ezipt Lɔ Tulɛ ndɛ tre 7 lele 12.Kosan mun

 • Amun fa desɛn nga be o lɛ naan amun yiyi ɲrɛnnɛn klikli nsan nga Zoova fa yili Ezipti su’n be nun.
 • ?Ɲrɛnnɛn klikli nsan nin i onga mun’n, be ngbaciɛ’n yɛle benin?
 • ?Ngue yɛle ɲrɛnnɛn nnan’n, ɔ nin nnun’n, ɔ nin nsiɛn’n?
 • Amun yiyi ɲrɛnnɛn nso’n, ɔ nin mɔcuɛ’n, ɔ nin ngwlan’n be nun.
 • ?Ka naan ɲrɛnnɛn i blu su’n w’a ba’n, ngue yɛ Zoova seli Izraɛlifuɛ’m be kɛ be yo ɔ?
 • ?Ngue yɛ ɔ ti ɲrɛnnɛn i blu su’n niɔn? ?Yɛ kɛ ɔ wieli’n ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 7:19- 8:19 nun.

  ?Kannzɛ bɔbɔ Ezipti lɔ atrɛ yifuɛ’m be nin tinwafuɛ’m be kwla yili ɲrɛnnɛn klikli nɲɔn nga Zoova yili’n i wie’n, kɛ ɲrɛnnɛn i nsan su’n wieli’n, ngue yɛ be wunnin i wlɛ weiin ɔn? (Tul. 8:10, 11; Mat. 12:24-28)

  ?Wafa sɛ yɛ ɲrɛnnɛn i nnan su’n kleli kɛ Zoova kwla sɛsɛ i nvlefuɛ mun ɔn? ?Yɛ kɛ mɔ Ɲanmiɛn i nvle’n si sɔ’n niɔn, “ɲrɛnnɛn dan’n” nga ɔ́ bá lɛ nun’n, i wun’n yó i sɛ? (Tul. 8:14, 15; Ngl. 7:13, 14; 2 Nyo. 16:9)

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 8:16; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; yɛ 10:13-15, 21-23 nun.

  ?Sran akpasua nɲɔn benin yɛ ɲrɛnnɛn blu’n yi i nglo ɔ? ?I sɔ’n ti’n, wafa sɛ yɛ e nian sran akpasua nɲɔn sɔ mun andɛ ɔ? (Tul. 8:​6, 14, 15; 9:​14)

  ?Wafa sɛ yɛ Ezipt Lɔ Tulɛ 9:16, ɔ uka e maan e wun like nga ti yɛ Zoova yacili Satan lɛ lele andɛ’n niɔn? (Rɔm. 9:21, 22)

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 12:21-32 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Delɛ cɛn’n deli sran kpanngban ɔn? ?Yɛ ngue su yɛ Delɛ cɛn’n i dilɛ’n fa e ɲin sieli ɔ? (Tul. 12:21-23; Zan 1:29; Rɔm. 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7)