Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 31: Moizi nin Aarɔn be o Faraɔn lɔ

Ndɛ 31: Moizi nin Aarɔn be o Faraɔn lɔ

KƐ MOIZI sɛli i sin Ezipti lɔ’n, ɔ kannin atrɛ’m be ndɛ kleli i niaan bian Aarɔn. Moizi nin Aarɔn be yili atrɛ sɔ mun Izraɛlifuɛ’m be ɲrun, ɔ maan be kwlaa be lafili su kɛ Zoova yɛ ɔ sunmannin be sakpa ɔ.

Moizi nin Aarɔn be ko toli Faraɔn, be seli i kɛ: ‘Ndɛ nga Zoova m’ɔ ti Izraɛlifuɛ’m be Ɲanmiɛn’n i waan e kan e kle wɔ yɛ. I waan a yaci i sran’m be nun maan be wɔ aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ be ko su i cɛn ba nsan.’ Yɛ Faraɔn tɛli be su kɛ: ‘?Wan yɛle Zoova mɔ min ɲin ko yi i mɔ i ti yɛ ḿ mán amun atin kɛ amun wɔ ɔ?’

Atin mɔ Izraɛlifuɛ’m be waan be man be naan be ko su be Ɲanmiɛn’n ti’n, ya kunnin Faraɔn dan kpa. I ti’n ɔ ukali be junman’n su kpa trali laa liɛ’n. Izraɛlifuɛ’m be kan guali Moizi su kɛ i ti yɛ maan be su yo be tɛtɛ ɔ. I sɔ’n w’a yoman Moizi fɛ. Sanngɛ Zoova seli Moizi kɛ: ‘Nán srɛ kun wɔ. Ń wá mían Faraɔn kɛ ɔ yaci amun nun naan amun wɔ.’

Moizi nin Aarɔn b’a ko to Faraɔn.

Moizi nin Aarɔn be ko toli Faraɔn ekun, yɛ be yili atrɛ be kleli i ɔ. Aarɔn yili i kpɔnman’n i ase kpɛkun ɔ kacili wuo dan kpa kun i ɲrun lɛ. Yɛ Faraɔn i akunndanfuɛ’m be yiyili be kpɔnman liɛ’m be ase wie ɔ, ɔ maan be yili atrɛ kunngba sɔ’m be wie. Sanngɛ amun nian! Aarɔn i wuo liɛ’n su mɛnmɛn akunndanfuɛ’m be liɛ mun. I sɔ ngalɛ’n w’a timan Faraɔn, ɔ maan w’a yaciman Izraɛlifuɛ’m be nun b’a ɔman.

Zoova i blɛ liɛ’n w’a ju siɛn’n, ɔ su wa kle Faraɔn i ngwlɛlɛ. ?Amun si like nga ɔ yoli’n? Ɔ fali ɲrɛnnɛn sa lele blu, ɔ yili i Ezipti mɛn’n su.

Kɛ ɲrɛnnɛn’m bé tɔ́ be su bé kɔ́’n, Faraɔn sunmannin sran ko flɛli Moizi kpɛkun ɔ seli i kɛ: ‘Yi e su ɲrɛnnɛn sɔ mun naan m man Izraɛlifuɛ’m be atin naan amun wɔ.’ Sanngɛ kɛ lika’n tɔli nun fɔun kan’n, Faraɔn w’a kacimɛn i awlɛn’n. W’a manman be atin’n b’a ɔman. I kasiɛn su’n, kɛ ɲrɛnnɛn’n i blu su’n tɔli i su’n, ɔ kannin be bo kɛ be wɔ.

?Amun si ɲrɛnnɛn sa sɔ mun?

Ezipt Lɔ Tulɛ 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Kosan mun

 • ?Moizi nin Aarɔn be atrɛ nga be yili’n, ɔ yoli Izraɛlifuɛ’m be sɛ?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Moizi nin Aarɔn be kan kleli Faraɔn ɔn? ?Yɛ Faraɔn tɛli su sɛ?
 • ?Kɛ nga e fa e wun i desɛn’n su lɛ’n, kɛ Aarɔn yili waka’n i ase’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Zoova kleli Faraɔn i ngwlɛlɛ ɔ? ?Yɛ kɛ ɔ yoli sɔ’n, ngue yɛ Faraɔn yoli ɔ?
 • ?Kɛ ɲrɛnnɛn i blu su’n wieli’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 4:27-31 nin 5:1-23 nun.

  ?Kɛ Faraɔn seli kɛ: ‘Wan yɛle Zoova mɔ min ɲin ko yi i ɔ,” i bo’n yɛle benin? (Tul. 5:2; 1 Sam. 2:12; Rɔm. 1:21)

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 6:1-13, 26-30 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zoova w’a yimɛn i wun nglo w’a kleman Abraamu nin Izaaki, ɔ nin Zakɔbu ɔ? (Tul. 3:13, 14; 6:3; Bob. 12:8)

  ?Kannzɛ bɔɔ Moizi waan ɔ kwlá diman junman sɔ’n, sanngɛ kɛ e wun kɛ Zoova fɛli i dili i junman titi’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo e ɔ? (Tul. 6:12, 30; Lik 21:​13-15)

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 7:1-13 nun.

  ?Kɛ Moizi nin Aarɔn be kannin Zoova i jɔlɛ dilɛ ndɛ’n be kleli Faraɔn’n juejue su’n, ajalɛ benin yɛ i sɔ’n man andɛ Klistfuɛ mun ɔn? (Tul. 7:2, 3, 6; Yol. 4:29-31)

  ?Wafa sɛ yɛ Zoova kleli kɛ ɔ kwla Ezipti amuɛn mun ɔn? (Tul. 7:12; 1 Nyo. 29:12)