Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 30: Susrɛ nun sin taaman

Ndɛ 30: Susrɛ nun sin taaman

MOIZI kankannin i bua mun ɔli Orɛbu oka’n su lɔ ijre kunndɛlɛ. Lɛ’n, ɔ wunnin sin taaman kun susrɛ nun, sanngɛ susrɛ sɔ’n yraman bɔ kaan sa.

Moizi o susrɛ mɔ sin taaman o nun’n i ɲrun lɛ.

Yɛ Moizi waan: ‘Ń wá kpɛ́ min ɲin naan ń nían abonuan sa nga kpa.’ Kɛ ɔ kpɛli i wun naan ɔ́ nían’n, kpɛkun sran kun w’a flɛ i susrɛ nun lɔ, i waan: ‘Nán mantan susrɛ’n wa. Yi ɔ ja ngbabua’n, afin lika nga a o nun yɛ’n ti min Ɲanmiɛn min lika.’ Ɲanmiɛn yɛ ɔ fali ndɛ’n wlɛli i anzi kun i nuan yɛ ɔ nin Moizi be ijɔli lɛ’n niɔn. Ɔ maan Moizi kɛtɛli i ɲin’n.

Yɛ Ɲanmiɛn seli i kɛ: ‘N wunnin min sran nga be o Ezipti lɔ’n be ɲrɛnnɛn nga be fa kle be’n. Siɛn’n, ń súnman wɔ naan ko fa Izraɛlifuɛ mun mɔ be ti min sran mun’n, maan be tu Ezipti mɛn’n nun lɔ.’ Zoova su wa fɛ i sran mun Ezipti mɛn’n nun lɔ kɔ Kanaan mɛn klanman’n nun lɔ.

Sanngɛ Moizi seli kɛ: ‘?Wan yɛle min mɔ n wɔ n ko yo maan Izraɛlifuɛ’m be tu Ezipti lɔ ɔ? Yɛ sɛ n kɔ naan Izraɛlifuɛ’m be usa min kɛ: “?Wan yɛ ɔ sunman wɔ ɔ?” ?Ń tɛ́ be su sɛ?’

Ɲanmiɛn tɛli i su kɛ: ‘Kan kle be kɛ ZOOVA m’ɔ ti Abraamu, nin Izaaki be Ɲanmiɛn’n yɛ ɔ sunmannin min amun sin ɔn.’ Yɛ Zoova kannin guali su kɛ: ‘Min dunman nga ɔ o lɛ titi’n yɛ ɔ o lɛ ɔ.’

Yɛ Moizi seli Ɲanmiɛn kɛ: ‘Nian, be su lafiman min su, be su faman ndɛ nga ń kán’n su.’

Ɲanmiɛn usɛli i kɛ: ‘?Ngue like yɛ ɔ o ɔ sa nun lɛ’n niɔn?’

Moizi waan: ‘Kpɔnman ɔn.’

Ɲanmiɛn seli i kɛ: ‘Yi i ase.’ Kpɛkun kɛ Moizi yili kpɔnman’n i ase’n, ɔ kacili wuo. Zoova yili atrɛ kun ekun kleli Moizi. Ɔ seli i kɛ: ‘Fa ɔ sa ngbabua’n wlɛ i ɔ wue’n nun ɔ tralɛ’n bo.’ Yɛ Moizi yoli i sɔ ɔ. Kɛ ɔ́ yí i sa’n, w’a fɛn fitafita kpa. Kokowe ufue w’a yo i sa’n. I sin’n, Zoova yoli maan Moizi yili atrɛ i nsan su’n. Naan i agualiɛ su’n w’a se Moizi kɛ: ‘Sɛ a yi atrɛ sɔ mun’n, Izraɛlifuɛ’m bé láfi su kɛ n sunmannin wɔ sakpa.’

Kɛ ɔ yoli sɔ’n Moizi sɛli i sin i sia Zetro wun lɔ, yɛ ɔ seli i kɛ: ‘Yaci man min atin maan n wɔ min niaan Izraɛlifuɛ nga be o Ezipti lɔ’n be osu nianlɛ.’ Yɛ Zetro seli Moizi kɛ ɔ bla ndɛ, yɛ Moizi tuli ajalɛ’n fali Ezipti atin’n, yɛ ɔ sɛli i sin lɔ ɔ.

Ezipt Lɔ Tulɛ 3:1-22; 4:1-20.Kosan mun

 • ?Be flɛ oka nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n sɛ?
 • Kɛ Moizi kánkán i bua mun kɔ oka’n su lɔ’n, abonuan like nga ɔ wunnin i’n, amun yiyi nun.
 • ?Ngue ndɛ yɛ nɛn nga ɔ o susrɛ nun’n ɔ kannin ɔn? ?Yɛ wan nɛn yɛle i sɔ liɛ’n?
 • ?Kɛ Ɲanmiɛn seli Moizi kɛ ɔ ko fɛ i nvle’n Ezipti lɔ fite’n, Moizi tɛli su sɛ?
 • ?Sɛ nvlefuɛ’m be usa Moizi kɛ wan yɛ ɔ sunmɛnnin i’n, ngue ndɛ yɛ Ɲanmiɛn seli i kɛ ɔ kan ɔn?
 • ?Wafa sɛ yɛ Moizi kwlá klé kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sunmɛnnin i ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 3:1-22 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Moizi i ndɛ’n kle e kɛ sɛ bɔbɔ Ɲanmiɛn ninnge’m be nun’n, e bu i kɛ junman kun i kpɛn tra e’n, Zoova kwla suan e bo ɔ? (Tul. 3:11, 13; 2 Kor. 3:5, 6)

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 4:1-20 nun.

  ?Afuɛ ablanan (40) nga Moizi dili i Madian lɔ’n, wafa sɛ yɛ i ayeliɛ’n kacili ɔ? ?Yɛ afɔtuɛ benin yɛ i sɔ’n man be nga be le junman be di i asɔnun’n nun ɔn? (Tul. 2:11, 12; 4:10, 13; Mis. 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  ?Sɛ bɔbɔ Zoova fɛ i anuannzɛ’n fa tu e fɔ’n, Moizi i ajalɛ’n kle e kɛ ngue su yɛ e kwla fa e wla’n e gua ɔ? (Tul. 4:12-14; Jue. 103:14; Ebr. 12:4-11)