Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 29: Moizi su wanndi

Ndɛ 29: Moizi su wanndi

BE NIAN kɛ Moizi wanndi ɔ! Ɔ su tu Ezipti lɔ. ?Yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ sran’m be fuɛn i kɛ bé kún i ɔ? Maan e nian.

Moizi su wanndi.

Faraɔn m’ɔ ti Ezipti famiɛn’n, i sa nun yɛ Moizi ɲinnin ɔn. Moizi ɲannin ɲrun, kpɛkun ɔ sili ngwlɛlɛ kpa. Sanngɛ Moizi sili kɛ ɔ timan Eziptifuɛ, naan i osufuɛ liɛ mun yɛle Izraɛlifuɛ mɔ be ti Eziptifuɛ’m be kanga’n.

Kɛ Moizi ɲannin afuɛ ablanan’n (40), ɔ ɔli i niaan Izraɛlifuɛ’m be osu nianlɛ. Ɔ wunnin be ɲrɛnnɛn mɔ be kle be’n. Cɛn kun ɔ wunnin kɛ Eziptifuɛ kun su bo i niaan Izraɛlifuɛ’m be nun kun. Moizi nian wa nian wa m’ɔ wunman sran’n, yɛ ɔ kunnin Eziptifuɛ’n naan w’a fɛ i saka’n w’a fiɛ i aunɲan’n nun.

Kɛ aliɛ cɛnnin’n, Moizi ɔli i niaan’m be wun wunlɛ ekun. Ɔ buli i kɛ nn ɔ kwla uka be naan b’a fin kanga’n nun b’a fite. Ɔ́ kó tó be ɔ, be nun nɲɔn be su di utre. Yɛ ɔ usali sran nga i ndɛ liɛ’n yoman fɛ’n kɛ: ‘?Ɔ yo sɛ ti yɛ a bo ɔ niaan’n tɛtɛ sɔ ɔ?’

Sran sɔ’n i kusu usɛli i kɛ: ‘?Wan li yɛ ɔ fali wɔ sieli i e su kpɛn nin e jɔlɛ difuɛ ɔ? ?A kunndɛ kɛ á kún min kɛ a fa kunnin Eziptifuɛ’n sa?’

Ndɛ sɔ’n ti srɛ kunnin Moizi. Ɔ wunnin i wlɛ kɛ sa sɔ’n w’a tru sakpa. Faraɔn bɔbɔ tili i wie kɛ Moizi kunnin i sran. I ti ɔ tuli sran kɛ be ko kun Moizi wie sie i osu. I sɔ ti yɛ maan Moizi wanndili Eziptifuɛ’m be ɲrun’n niɔn.

Moizi wanndili ɔli mmua kpa Madianfuɛ’m be mɛn’n nun lɔ. Ɔ ko toli Zetro nin i awlobofuɛ mun, kpɛkun ɔ wa jali i mma’m be nun kun. I dunman’n yɛle Sefora. Moizi wa kacili nnɛn kankanfuɛ, yɛ siɛn’n Zetro i bua mun yɛ ɔ kankan be ɔ. Ɔ dili afuɛ ablanan (40) Madian klɔ’n nun lɔ. I afuɛ ablaɔcuɛ (80) nun’n, cɛn kun kɛ ɔ́ kánkán Zetro i bua mun’n, ɔ wunnin abonuan like kun. Amun maan e nian abonuan like sɔ’n i su sa’n.

Ezipt Lɔ Tulɛ 2:11-25; Sa Nga Be Yoli’n 7:22-29.Kosan mun

 • ?Ninfan yɛ Moizi ɲinnin ɔn? ?Yɛ i osufuɛ’m be su ndɛ benin yɛ ɔ tili ɔ?
 • ?Kɛ Moizi ɲannin afuɛ ablanan’n (40) ngue yɛ ɔ yoli ɔ?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Moizi kan kleli Izraɛlifuɛ kun m’ɔ su tu ngondin’n niɔn? ?Yɛ sran sɔ’n tɛli i su sɛ?
 • ?Ngue ti yɛ Moizi wanndili Eziptifuɛ’m be ɲrun ɔn?
 • ?Ninfan yɛ Moizi wanndi ɔli ɔ? ?Yɛ waan yɛ ɔ ko toli i ɔ?
 • ?Kɛ Moizi wanndili Ezipti’n, ɔ dili afuɛ ablanan (40), blɛ sɔ nun’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 2:11-25 nun.

  ?Kannzɛ bɔbɔ be tali Moizi Eziptifuɛ’m be ngwlɛlɛ nun’n, sanngɛ wafa sɛ yɛ ɔ kleli kɛ w’a kpɔciman Zoova nin i nvle’n le ɔ? (Tul. 2:11, 12; Ebr. 11:24)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 7:22-29 nun.

  ?Moizi bɔbɔ i tiaun delɛ m’ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ dé i nvle’n m’ɔ o kanga nun Eziptifuɛ’n be sa nun’n, wafa sɛ yɛ e kwla fa e tu wun fɔ nun ɔn? (Yol. 7:23-25; 1 Piɛ. 5:6, 10)