Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 28: Wafa nga Moizi ɲannin nguan’n

Ndɛ 28: Wafa nga Moizi ɲannin nguan’n

AMUN nian ba nɔnman kan nga ɔ su sun m’ɔ tra talua’n i sama’n lɛ’n. Moizi ɔ. ?Amun si talua klanman sɔ’n? Ezipti famiɛn Faraɔn i wa ɔ.

Faraɔn i wa bla’n w’a wun Moizi.

Moizi i nin’n fɛli i fiali lele anglo klonglo nsan, afin ɔ kloman kɛ Eziptifuɛ’m be kun i. Sanngɛ ɔ si kɛ bé wún Moizi bɔɔ le, i ti like nga ɔ yoli naan w’a ɲan nguan’n yɛ ɔ o yɛ.

Ɔ fali gbogbo kun, yɛ kɛ ɔ ko yo naan nzue w’a wluman nun’n ti’n, ɔ wɛsɛli i wun. I sin naan w’a fa Moizi w’a la nun, yɛ ɔ sieli i ndɛ’m be afiɛn Nili nzue’n i nuan lɔ ɔ. Be seli Moizi i niaan bla Miriamu kɛ ɔ jran mmua lɔ naan ɔ wun sa nga ɔ́ jú bakan’n su’n.

I sin m’ɔ́ cúɛn nun kan’n, kpɛkun Faraɔn i wa bla’n w’a ba wunnzinlɛ Nili nzue’n nun. É blí e ɲin ɔn, talua’n w’a wun gbogbo’n m’ɔ o ndɛ’m be afiɛn lɔ’n. Yɛ ɔ seli i afɔnniɛn bla’m be nun kun kɛ: ‘Ko fa gbogbo’n blɛ min.’ Kɛ famiɛn’n i wa bla’n tikeli gbogbo’n su’n, nian, ba nɔnman klanman kun yɛ ɔ la nun yɛ ɔ sun yɛ! Ɔ maan ɔ yoli famiɛn’n i wa bla’n i annvɔ. I ti w’a kloman kɛ be kun i.

Kpɛkun yɛ Miriamu bali ɔ. Amun nian, i yɛ ɔ o desɛn’n su lɛ. Miriamu usali Faraɔn i wa bla’n kɛ: ‘?A klo kɛ n ko kunndɛ bla ta kun Izraɛlifuɛ’m be nun lɔ, naan ɔ wa man ba’n i ɲɔnflɛn man wɔ?’

Famiɛn’n i wa bla’n tɛli i su kɛ: “Ɛɛn, ko kunndɛ.”

Yɛ Miriamu wanndili ndɛndɛ ko flɛli i nin ɔn. Kɛ Moizi i nin’n bali’n, famiɛn’n i wa bla’n seli i kɛ: ‘Fa bakan naan ko mɛn i ɲɔnflɛn, ń túa wɔ kalɛ.’

Ɔ maan bla’n fali i bɔbɔ i klun ba’n naan w’a ɔ i ɲɔnflɛn manlɛ. Kɛ Moizi yoli kaklaka’n, i nin fɛli i ko mannin Faraɔn i wa bla’n. Ɔ kacili kɛ i klun ba sa. Like nga ti yɛ Moizi ɲinnin Faraɔn i awlo lɔ’n, yɛ ɔ o lɛ.

Ezipt Lɔ Tulɛ 2:1-10.Kosan mun

  • ?Wan yɛle ba nɔnman nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n? ?Yɛ wan sama liɛ yɛle nga ɔ le nun lɛ’n?
  • ?Ngue yɛ Moizi i nin’n yoli naan b’a kunman ba’n niɔn?
  • ?Wan yɛle ba bla kan nga ɔ o lɛ’n? ?Yɛ ngue yɛ ɔ su yo ɔ?
  • ?Kɛ Faraɔn i wa bla’n wunnin ba nɔnman’n, ndɛ benin yɛ Miriamu kan kleli i ɔ?
  • ?Ngue ndɛ yɛ Faraɔn i wa bla’n kan kleli Moizi i nin’n niɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

  • Kanngan Ezipt Lɔ Tulɛ 2:1

    ?Atin benin yɛ Moizi i nin’n ɲɛnnin i naan w’a kle Moizi i like i bakan nun ɔn? ?Yɛ andɛ’n, ajalɛ kpa benin yɛ i sɔ’n kle siɛ nin niɛn mun ɔn? (Tul. 2:9, 10; Mml. 6:6-9; Nya. 22:6; Efɛ. 6:4; 2 Tim. 3:15)