Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 26: Zɔbu w’a kpɔciman Ɲanmiɛn

Ndɛ 26: Zɔbu w’a kpɔciman Ɲanmiɛn

?BIAN nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n yoman amun ɲrɛnnɛn? Be flɛ i Zɔbu. I yi’n yɛle bla nga ɔ jin i ɲrun lɛ’n. ?Amun si ndɛ nga bla’n su kan kle i’n? Ɔ se i kɛ: ‘Kpɛ Ɲanmiɛn i nzowa naan wu.’ ?Ngue li ti yɛ ɔ seli i sɔ ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ Zɔbu wun ɲrɛnnɛn dan sɔ ɔ?

Tukpaciɛ tɛ wie w’a gua Zɔbu i wunnɛn’n su.

Zɔbu ti sran mɔ be kwlá sacimɛn i wun ɔn. I ɲin yili Zoova. Ɔ tran Izi mɛn’n m’ɔ mantan Kanaan klɔ’n, i nun lɔ. Zoova klo Zɔbu sa kpa, sanngɛ sran kun o lɛ’n, i ɲin ci Zɔbu. ?Amun si sran sɔ’n?

Yɛle Satan. Nán amun wla fi su kɛ Satan yɛ ɔ fɛli i ɲin cili Zoova ɔ. I yɛ maan Adam nin Ɛvu be yoli ɲin kekle Zoova su’n niɔn. Kpɛkun anzi sɔ’n bu i kɛ ɔ kwla wlawla sran ngba naan be kusu be yo ɲin kekle Zoova su wie. ?Sanngɛ i sɔ’n yoli ye? Cɛcɛ. Amun bɔbɔ an nian sran yasua nin bla wlawla nga e suannin be su like’n. ?Be nun nɲɛ yɛ amun si be dunman ɔn?

Zakɔbu nin Zozɛfu be wuli Ezipti mɛn’n nun lɔ. I sin’n, sran nga ɔ lafi Zoova su kpa asiɛ wunmuan’n su wa’n, yɛle Zɔbu. Zoova waan ɔ́ yó naan Satan si kɛ nán sran ngba yɛ ɔ kwla wlɛwlɛ i naan ɔ yo sa tɛ ɔ. I ti ɔ seli i kɛ: ‘Nian Zɔbu. Nian kɛ ɔ kpɔciman min ɔn.’

Satan tɛli Zoova su kɛ: ‘A bui kɛ ngbɛn ti ɔ, a yra Zɔbu su, ɔ le ninnge kpakpa mun. I sɔ ti yɛ ɔ kpɔciman wɔ ɔ. Sanngɛ saci i sa nun ninnge mun nian, sɛ w’a kanman wɔ ndɛ tɛtɛ cɛ’n, a ko fa ko se.’

Ɔ maan Zoova seli kɛ: ‘I sa nun ninnge mun yɛ be o lɛ ɔ. Saci be, sa tɛtɛ kwlaa nga ɔ waan á fá yí i su’n, fá yí i su, naan e nian sɛ ɔ́ kán min ndɛ tɛ o. Sanngɛ nán kun i.’

I bo bolɛ nun’n, Satan maan sran’m be wuali Zɔbu i nannin mun, ɔ nin i aflunmun mun nin i ɲɔnngɔnmɛn mun, kpɛkun be kunnin i bua mun. Yɛ Satan maan aunmuan dan wie kunnin Zɔbu i mma blu’n. I sin’n, Satan fali tukpaciɛ tɛ wie guali Zɔbu i wunnɛn’n su. Ɔ maan Zɔbu wunnin i ɲrun kpa. I sɔ’n ti, Zɔbu i yi’n seli i kɛ: ‘Kpɛ Ɲanmiɛn i nzowa naan wu.’ Sanngɛ Zɔbu w’a yoman sɔ. I sin’n, Zɔbu i janvuɛ tɛtɛ nsan be bali be wa seli i kɛ ɔ fɔnnin Ɲanmiɛn mmla’n ti yɛ ɲrɛnnɛn’n tɔ i su ɔ. Sanngɛ Zɔbu i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n w’a kponzoman le.

I sɔ’n jɔli Zoova klun kpa, kpɛkun i sin’n ɔ yrali Zɔbu su kɛ nga amun wun i desɛn’n su wa’n sa. Ɔ yoli maan i tukpaciɛ’n wieli. Zɔbu wuli ba nglanmannglanman blu ekun. Nannin mun, ɲɔnngɔnmɛn mun, aflunmun mun ɔ nin bua nga ɔ ɲannin be mun’n, be trali klikli liɛ’n kpɛ nɲɔn.

?Án fá amun wla gúa Zoova su titi kɛ Zɔbu sa? Sɛ an yo sɔ’n, Ɲanmiɛn yrá amun su wie kusu. Blɛ nga asiɛ’n wunmuan’n wá yó klanman kɛ Edɛni fie’n sa’n, amún kwlá ɲán anannganman nguan.

Zɔb 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Zɔbu nin i awlobofuɛ mun


Kosan mun

 • ?Sran’n i wafa benin yɛle Zɔbu?
 • ?Ngue like yɛ Satan kunndɛ kɛ ɔ́ yó ɔ? ?Sanngɛ ɔ yoli ye?
 • ?Ngue like yɛ Zoova mannin Satan i atin kɛ ɔ yo ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zɔbu i yi’n seli kɛ ‘nán kpɛ Ɲanmiɛn i nzowa naan wu fi?’ (An nian desɛn’n su.)
 • ?Kɛ nga e fa wun i desɛn’n i nɲɔn su’n su lɛ’n, wafa sɛ yɛ Zoova yrali Zɔbu su ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?
 • ?Kɛ Zɔbu sa’n, sɛ e kpɔciman Zoova le’n, suyralɛ benin yɛ é wá ɲɛ́n i ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Zɔb 1:1-22 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ andɛ Klistfuɛ’m be kwla fa Zɔbu i ajalɛ’n su ɔ? (Zɔb 1:1; Fil. 2:15; 2 Piɛ. 3:14)

 • Kanngan Zɔb 2:1-13 nun.

  ?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o wafa nga Zɔbu nin i yi be tɛli Satan i ɲrɛnnɛn m’ɔ kleli be’n i su’n, be afiɛn ɔn? (Zɔb 2:9, 10; Nya. 19:3; Mis. 7:7; Mal. 3:14)

 • Kanngan Zɔb 42:10-17 nun.

  ?Zɔbu nin Zezi be Ɲanmiɛn su mɔ be lafi guɛli i ti nin i bo’n ti’n, wafa sɛ yɛ be ɲannin i su mmlusuɛ kunngba’n niɔn? (Zɔb 42:12; Fil. 2:9-11)

  ?Kɛ mɔ Zɔbu w’a kpɔciman Ɲanmiɛn le m’ɔ ɲannin suyralɛ’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n wla e fanngan ɔn? (Zɔb 42:10, 12; Ebr. 6:10; Zak 1:2-4, 12; 5:11)