Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 25: Zozɛfu i osufuɛ’m be Ezipti kɔlɛ

Ndɛ 25: Zozɛfu i osufuɛ’m be Ezipti kɔlɛ

ZOZƐFU trɛ i awlɛn siɛn’n, ɔ yoman ye kun. Ɔ seli i sufuɛ’m be kɛ be fite. Kɛ ɔ nin i niaan’m be ngunmin be kali lɛ’n, yɛ Zozɛfu boli sunlɛ’n bo kekle kpa ɔ. E nian kɛ ɔ bo i niaan’m be nuan ɔn, afin be wunman like nga ti yɛ ɔ sun’n. I kasiɛn su ɔ seli be kɛ: ‘Zozɛfu yɛle min. ?Min si te o lɛ?’

I niaan’m be nuan boli be wun, ɔ maan be tɛ i su ɔ, ɔ yoman ye. Srɛ kunnin be. Sanngɛ Zozɛfu waan: “An wunnge min wun wa.” Kɛ be wunngeli i wun lɔ’n, ɔ seli be kɛ: ‘Amun niaan bian Zozɛfu mɔ an yoli i atɛ mɔ be toli i be bali Ezipti wa’n, min ɔn.’

Zozɛfu nin be kokoli yalɛ amanniɛn su, i waan: ‘Min atɛ mɔ amun yoli’n ti, nán an koko. Kɛ ɔ ko yo naan sran’m b’a fite nun’n ti’n, Ɲanmiɛn yoli maan n dunnin amun ɲrun mmua Ezipti wa. Faraɔn fali min sie i mɛn’n wunmuan’n su kpɛn. Ɔ maan an wɔ min si sin ndɛndɛ an ko kan kle i, naan an se i kɛ ɔ bla ɔ wa tran wa.’

Yɛ Zozɛfu tɔ i niaan’m be kwlaa be nun ɔn. Kɛ Faraɔn tili i kɛ Zozɛfu i niaan’m b’a ba’n, ɔ seli Zozɛfu kɛ: ‘Maan be fa kakaklolo’m be ko sua be si ɔ nin be yi nin be mma mun naan be bla. Ń fá Ezipti i lika kpafuɛ’n ń fá mán be.’

I sɔ yɛ be yoli ɔ. Zozɛfu i si nin i osufuɛ’m be kwlaa be bali Ezipti. Zozɛfu bali be nun sɔlɛ. Desɛn’n su wa’n, an nian kɛ ɔ tɔ i si nun ɔn.

Zakɔbu i osu’n w’a trɛ kpa. I klun ba mun nin i anunman mun mɔ be nin i bali Ezipti’n, be kwlakwla be ti sran ableso (70). Sanngɛ b’a kaman bla mun nin i sufuɛ mun b’a wlaman nun wie. Be wa trannin Ezipti lɔ. Be flɛ be kɛ Izraɛlifuɛ, afin Ɲanmiɛn kacili Zakɔbu i dunman’n. Ɔ flɛli i kɛ Izraɛli. I sin, é wá wún kɛ Izraɛli nvlefuɛ’m be kacili Ɲanmiɛn i liɛ klonglo’n.

Bo Bolɛ 45:1-28; 46:1-27.

Zakɔbu nin i awlobofuɛ mun


Kosan mun

 • ?Kɛ Zozɛfu yili i wun nglo kleli i niaan mun’n, ngue yɛ sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Ngue yɛ Zozɛfu yiyili nun amanniɛn su kleli i niaan mun ɔn?
 • ?Kɛ Faraɔn tili Zozɛfu i niaan’m be wun nganniɛn’n, ngue ndɛ yɛ ɔ kannin ɔn?
 • ?Kɛ Zakɔbu kɔ́ Ezipti’n, nn i awlobo’n ti sɛ?
 • ?Sɛ yɛ be wa flɛli Zakɔbu i awlobofuɛ mun ɔn? ?Yɛ ngue ti ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 45:1-28 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n i ndɛ nga ɔ kɛnnin i Zozɛfu su’n, ɔ kle kɛ Zoova kwla kpɛ i sufuɛ’m be wun sa tɛ nga be sunnzun kɛ bé yó be’n i wun, naan i bo’n gua kpa ɔ? (Bob. 45:5-8; Eza. 8:10; Fil. 1:12-14)

 • Kanngan Bo Bolɛ 46:1-27 nun.

  ?I nun mɔ Zakɔbu o Ezipti atin’n su’n, ngue ndɛ yɛ Zoova kannin wlɛli i fanngan ɔn? (Bob. 46:1-4)