Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 24: Zozɛfu su sa i niaan mun nian

Ndɛ 24: Zozɛfu su sa i niaan mun nian

ZOZƐFU waan ɔ́ nían naan sɛ i niaan blu’m (10) be te yo klunwifuɛ o. Ɔ maan ɔ seli be kɛ: ‘An bali e mɛn’n i kpla nianlɛ. An bali mɛn’n i lika nga an sin lɛ be yo sa ɔ yo ye’n i nzɔliɛ sielɛ.’

Be waan: ‘Cɛcɛ, nán mɛn’n i kpla nianlɛ yɛ e bali ɔ. E di nanwlɛ. E kwlaa nga e o yɛ’n e si ti kun. E si wuli e blu nin nɲɔn (12). Sanngɛ e nun kaan’n kali e si wun lɔ. Kun kusu nunman nun kun.’

Zozɛfu yoli i wun kɛ sran m’ɔ faman ndɛ nga be kɛn i lɛ’n i su sa. Ɔ trali Simeɔn ase, ɔ wlɛli i bisua, kpɛkun ɔ yacili be nga’m be nun be fali aliɛ’n be ɔli Kanaan. Sanngɛ ɔ seli be kɛ: ‘Sɛ amún bá ekun’n, an fa amun sinma kan’n be bla.’

Kɛ be juli Kanaan mɛn’n nun lɔ’n, be kokoli sa nga ɔ ɲannin be’n kleli be si Zakɔbu. Zakɔbu i wla boli i wun dan kpa. Yɛ ɔ́ sún ɔn, i waan: ‘Zozɛfu fili min sa, Simeɔn ekun. Cɛcɛ, nán min wa kan’n Bɛnzamɛn yɛ amun nin i bé kɔ́ ɔ.’ Sanngɛ kɛ be aliɛ’n wieli’n, Zakɔbu yacili be nun be fali Bɛnzamɛn ɔli Ezipti mɛn’n nun lɔ aliɛ tolɛ.

Cɛn kun Zozɛfu wunnin kɛ i niaan’m be su ba. Kɛ ɔ wunnin i sinma kaan Bɛnzamɛn’n, ɔ yoli i fɛ kpa. Sanngɛ be nun wie fi siman kɛ Zozɛfu yɛle sran dan sɔ’n. Siɛn’n, Zozɛfu yoli like kun fa sali i niaan blu (10) mun niannin.

Ɔ seli i sufuɛ’m be kɛ be gua i niaan’m be bajɛ’m be nun aliɛ naan ɔ yi piɛ. Ɔ fɛli i sika klowa’n wlɛli i Bɛnzamɛn i bajɛ liɛ’n nun. Sanngɛ i niaan’m be siman kɛ w’a yo i sɔ like. Kɛ be fali atin’n be ɔli mɔɔ i osu cɛli kan’n, yɛ Zozɛfu sunmɛnnin i sufuɛ mun kɛ be su be su ɔ. Kɛ Zozɛfu i sufuɛ’m be toli be’n, be seli be kɛ: ‘?Ngue ti yɛ amun wuali e min’n i sika klowa’n niɔn?’

Yɛ be tɛli su kɛ: ‘Y’a wuaman i klowa’n. Sran kwlaa nga be wun klowa’n i trɔ nun’n, maan be kun i.’

Yɛ Zozɛfu i sufuɛ’m be nianniannin bajɛ’m be nun ɔn, kpɛkun b’a wun klowa’n Bɛnzamɛn i bajɛ’n liɛ’n nun, kɛ nga amun wun i desɛn’n su wa’n sa. Yɛ be seli kɛ: ‘Amun nga mun an wɔ, sanngɛ Bɛnzamɛn liɛ’n, ɔ nin e kɔ.’ ?Bɛnzamɛn i niaan blu (10) mun bé yó i sɛ siɛn’n?

Be wunmuan’n be nin Bɛnzamɛn be sali be sin Zozɛfu i wun lɔ. Zozɛfu seli i niaan’m be kɛ: ‘Amun nga mun, an wɔ amun si sin, sanngɛ Bɛnzamɛn liɛ’n ɔ́ yó min kanga.’

Yɛ Zida seli kɛ: ‘Sɛ m’an faman ba’n m’an saman min sin’n, n si’n wú afin i awlɛn su ba ɔ. Ɔ maan i ti yaci, maan n bɔbɔ n yo wɔ kanga naan ba’n wɔ i si sin.’

Zozɛfu wunnin kɛ i niaan’m b’a kaci. Be timan klunwifuɛ kun. Amun maan e nian like nga Zozɛfu yoli’n siɛn’n.

Bo Bolɛ 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Be su tɔn Zozɛfu i niaan’m be suɛn.


Kosan mun

 • ?Ngue ti yɛ Zozɛfu seli i niaan’m be kɛ be bali mɛn’n i kplalɛ ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zakɔbu yacili i wa kasiɛn Bɛnzamɛn nun m’ɔ wɔli Ezipti’n niɔn?
 • ?Ɔ yo sɛ yɛ maan Zozɛfu i sika klowa’n kali Bɛnzamɛn i bajɛ’n nun ɔn?
 • ?Ngue yɛ Zida waan ɔ́ yó naan be yaci Bɛnzamɛn nun ɔn?
 • ?Wafa sɛ yɛ Zozɛfu i niaan’m be kacili ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 42:9-38 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ andɛ’n, Zozɛfu i ndɛ nga ɔ kɛnnin i Bo Bolɛ 42:18 nun’n, ɔ ti be nga mɔ be le junman be di i Zoova i anuannzɛ nun’n, be wla kpɛnlɛ like kpa ɔ? (Nee. 5:15; 2 Kor. 7:1, 2)

 • Kanngan Bo Bolɛ 43:1-34 nun.

  ?Kannzɛ bɔɔ Ribɛni yɛ ɔ ti ba klikli’n, sanngɛ wafa sɛ yɛ be wun i weiin kɛ Zida yɛ ɔ yoli i niaan’m be nuan ijɔfuɛ ɔ? (Bob. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Nyo. 5:2)

  ?Wafa sɛ yɛ Zozɛfu sali i niaan mun weiin kpa niannin ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ yoli i sɔ ɔ? (Bob. 43:33, 34)

 • Kanngan Bo Bolɛ 44:1-34 nun.

  ?Kannzɛ bɔɔ Zozɛfu fɛli i wun fiali i niaan’m be wun’n, sanngɛ wafa sɛ yɛ ɔ yi i wun nglo siɛn’n niɔn? (Bob. 44:5, 15; Sau. 19:26)

  ?Wafa sɛ yɛ Zozɛfu i niaan’m be kleli kɛ be ɲin bloman be niaan’n i wun kun siɛn’n niɔn? (Bob. 44:13, 33, 34)