Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 23: Faraɔn i laliɛ m’ɔ cɛnnin be’n

Ndɛ 23: Faraɔn i laliɛ m’ɔ cɛnnin be’n

ZOZƐFU o bisua’n nun lɔ i afuɛ nɲɔn yɛ w’a sin yɛ. Nzan sufuɛ’n i wla fili i su. Kpɛkun, le kun kɔnguɛ Faraɔn cɛnnin abonuan laliɛ nɲɔn, ɔ maan ɔ usɛli i bɔbɔ i wun kɛ ngue laliɛ yɛle nga. Amun nian desɛn’n su lɛ, Faraɔn su lafi. Kɛ aliɛ’n cɛnnin’n, Faraɔn flɛli i sa sifuɛ mun naan w’a kɛn i laliɛ’n w’a kle be. Sanngɛ b’a kwlá tuman laliɛ’n i bo b’a klemɛn i.

Kpɛkun nzan sufuɛ’n i wla wa kpɛnnin Zozɛfu su siɛn’n. Ɔ seli Faraɔn kɛ: ‘I nun mɔɔ n wo bisua’n nun lɔ’n, e nin bian kun yɛ e wo lɔ ɔ; ɔ kwla tu laliɛ’m be bo.’ Yɛ Faraɔn maan be ko yili Zozɛfu bisua’n nun lɔ ndɛndɛ be fiteli ɔ.

Faraɔn boli laliɛ’n su kleli Zozɛfu, i waan: ‘N wunnin nannin bla dandan nglanman nso. I sin n wunnin nannin bla kokloo kainkain kpa nso. Kpɛkun nannin kokloo kainkain b’a di nannin dandan mun.’

Faraɔn su cɛn laliɛ.

‘Ń cɛ́n laliɛ uflɛ ɔ, m’an wun ble kun mɔ w’a wlɔ nso i ja kunngba’n su’n. Ba o be nun, be ti nglanman. I sin’n, ble ja kunngba’n wlɔli nso ekun. Be ti tɛtɛ flekefleke sa. Kpɛkun tɛtɛ sɔ’m be mɛnnin nglanman mun.’

Yɛ Zozɛfu seli Faraɔn kɛ: ‘Ɔ laliɛ’n timan nɲɔn, ɔ ti kunngba. Nannin nglanman nso’m be ti afuɛ nso, ble ja m’ɔ wlɔli nso mɔ i su ba’m be ti nglanman nso’n, be kusu be ti afuɛ nso. Nannin kokloo kainkain nso be ti afuɛ nso. Ble ja m’ɔ wlɔli nso’n mɔ i mma’m be ti fleke’n, ɔ ti afuɛ nso. Afuɛ nso wá bá. I sɔ afuɛ nso liɛ’n nun’n, ninnge’m bé yó ye kpa Ezipti mɛn’n nun. I sin afuɛ nso nga ɔ́ wá bá’n, ɔ ti awe blɛ.’

Yɛ Zozɛfu seli Faraɔn kɛ: ‘Kunndɛ sran nga ɔ si ngwlɛlɛ kpa’n fa sie i Ezipti mɛn’n su. Naan afuɛ nso mɔ aliɛ’n tɔ nvati’n, maan be dede wie be sie. Be tiɛn i nuan. Maan aliɛ tran mɛn’n nun minndɛ afuɛ nso awe nga ɔ́ wá kpɛ́n Ezipti su’n naan awe w’a saciman Ezipti mɛn’n.’

Ndɛ nga Zozɛfu kannin’n yoli Faraɔn fɛ. Ɔ maan ɔ fali Zozɛfu kɛ ɔ tiantian aliɛ’n i nuan ɔ fa sie. Sɛ Faraɔn nunman lɛ’n, Zozɛfu yɛ ɔ ti Ezipti mɛn’n nun sran dan’n niɔn.

Aliɛ blɛ afuɛ nso i nuan sinnin. E o afuɛ i mɔcuɛ’n nun, awe blɛ’n nun, kpɛkun Zozɛfu wunnin kɛ sran kpanngban’m be su ba Ezipti mɛn’n nun. ?Amun si sran sɔ mun? Zozɛfu i niaan kpɛnngbɛn blu (10) mun ɔn! Be si Zakɔbu sunmannin be Ezipti lɔ, afin aliɛ’n su wie Kanaan mɛn’n nun lɔ. Zozɛfu wunnin i niaan’m be wlɛ, sanngɛ be liɛ’n b’a wunmɛn i wlɛ. ?Amun si like ti’n? Afin Zozɛfu w’a yo sran kpɛnngbɛn, kpɛkun tralɛ nga ɔ wla be siɛn’n be nin laa liɛ’n be timan kun.

Zozɛfu i bakan nun laliɛ m’ɔ cɛnnin be’n m’ɔ wunnin kɛ i niaan’m be wa kotoli i bo’n, i wla wa kpɛnnin be su. ?Laliɛ sɔ’n i su ndɛ nga amun kanngannin’n te o amun klun? Ɔ maan Zozɛfu wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sunmɛnnin i Ezipti mɛn nun lɔ ɔ, naan sa kpa kun ti yɛ ɔ yoli i sɔ ɔ. ?Ngue yɛ amun bu i kɛ Zozɛfu yoli ɔ? Amun e nian.

Bo Bolɛ 41:1-57; 42:1-8; 50:20.Kosan mun

 • ?Le kun kɔnguɛ’n, ngue sa yɛ ɔ ɲannin Faraɔn ɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Faraɔn i nzan sufuɛ’n i wla wa kpɛnnin Zozɛfu su siɛn ɔn?
 • ?Kɛ nga e fa wun i desɛn’n su lɛ’n, laliɛ nɲɔn benin yɛ Faraɔn cɛnnin ɔn?
 • ?Zozɛfu waan laliɛ’m be bo’n yɛle benin?
 • ?Wafa sɛ yɛ Zozɛfu yoli Ezipti mɛn’n su sran dan’n i nɲɔn su’n niɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Zozɛfu i niaan’m be bali Ezipti ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ b’a wunmɛn i wlɛ ɔ?
 • ?Laliɛ benin yɛ Zozɛfu i wla kpɛnnin su ɔ? ?Yɛ ngue yɛ ɔ ukɛli i naan w’a wun i bo ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 41:1-57 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zozɛfu fali Faraɔn i ɲin sieli Zoova su ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ andɛ Klistfuɛ’m be kwla fɛ i ajalɛ’n su ɔ? (Bob. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Piɛ. 2:12)

  ?Andɛ’n, wafa sɛ yɛ afuɛ nga ninnge’m be yoli ye kpa Ezipti lɔ, ɔ nin i sin awe blɛ nga ɔ juli’n, ɔ kle ngbaciɛ nga Ɲanmiɛn ninnge’m be nun’n, ɔ o Zoova i Lalofuɛ mun ɔ nin asɔnun tɛtɛ’m be afiɛn ɔn? (Bob. 41:29, 30; Amɔ. 8:11, 12)

 • Kanngan Bo Bolɛ 42:1-8 nin 50:20 nun.

  ?Sɛ nvle kun nun’n, ɔ ti sran’m be ajuin kɛ be koto sran kun bo naan b’a kle kɛ be ɲin yi i’n, i sɔ’n ti tɛ man Zoova i sufuɛ mun? (Bob. 42:6)