Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 22: Zozɛfu i bisua wlalɛ

Ndɛ 22: Zozɛfu i bisua wlalɛ

I NUN mɔ bé fá Zozɛfu kɔ́ Ezipti lɔ’n, nn ɔ le afuɛ blu nin nso (17) cɛ. Lɔ’n, be yoli i atɛ bian kun sa nun. Be flɛ i kɛ Potifali. Ɔ di junman Ezipti Famiɛn mɔ be flɛ i kɛ Faraɔn’n i sa nun.

Zozɛfu o bisua.

Zozɛfu di junman klanman kpa man i min Potifali. Ɔ maan kɛ Zozɛfu yoli kpɛnngbɛn’n, Potifali fɛli i awlo’n nin i nun ninnge kwlaa wlɛli i sa nun kɛ ɔ nian be su. ?Sanngɛ ngue ti yɛ be wlɛ i bisua wa ɔ? Potifali i yi’n ti ɔ.

Zozɛfu ɲinnin klanman, i bɔbɔ’n ti klanman, ɔ maan Potifali i yi’n waan Zozɛfu nin i be la. Sanngɛ Zozɛfu si kɛ i sɔ’n ti tɛ, ɔ maan w’a kplinman su.

Potifali i yi’n fali ya dan kpa. Kpɛkun kɛ i wun’n juli awlo lɛ’n, ɔ buali ato kleli i kɛ: ‘Zozɛfu kanga nga kunndɛli kɛ ɔ nin min lá.’ Potifali fali i yi’n i ndɛ’n su, ɔ maan ɔ fali Zozɛfu i wun ya kekle kpa. I sɔ ti’n, ɔ wlɛli i bisua. Kɛ i osu cɛli kan’n, bisua su kpɛn’n wunnin kɛ Zozɛfu ti sran kpa. I ti ɔ fɛli i sieli bisuafuɛ’m be kwlaa be sunianfuɛ. I sin’n Faraɔn fali nzan sufuɛ’n nin i kpaun tɔnfuɛ’n be wun ya, kpɛkun yɛ ɔ wlali be bisua ɔ. Le kun kɔnguɛ be nɲɔn sɔ’n be cɛnnin laliɛ, sanngɛ be siman be laliɛ’m be bo. Kɛ aliɛ cɛnnin’n, Zozɛfu seli kɛ: ‘Amun kan amun laliɛ mun kle min maan n nian e.’ Yɛ kɛ be kannin’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n ukali Zozɛfu maan ɔ tutuli be laliɛ nga be cɛnnin’n be bo.

Nzan sufuɛ’n i liɛ’n, Zozɛfu seli kɛ: ‘Ɔ ka cɛn nsan, á fín bisua nun fíte, kpɛkun á yó Faraɔn i nzan sufuɛ ekun.’ Zozɛfu kɛn i ekun kɛ: ‘Cɛn nga be yi wɔ’n, kan min ndɛ kle Faraɔn yɛ uka min maan n fin lika nga nun n fite.’ Sanngɛ kpaun tɔnfuɛ’n liɛ, Zozɛfu seli kɛ: ‘Ɔ ka cɛn nsan Faraɔn wá kpɛ́ ɔ ti’n.’

I le nsan su’n, ndɛ nga Zozɛfu kannin’n kpɛnnin su. Faraɔn kpɛli kpaun tɔnfuɛ’n i ti’n. Ɔ yili nzan sufuɛ’n i bisua’n nun fiteli, yɛ ɔ suli nzan’n mannin famiɛn’n ekun ɔn. Sanngɛ nzan sufuɛ’n i wla fili Zozɛfu su! W’a kanman i wun ndɛ fi w’a kleman Faraɔn, ɔ maan Zozɛfu kali bisua’n nun lɔ.

Bo Bolɛ 39:1-23; 40:1-23.Kosan mun

 • ?Kɛ bé fá Zozɛfu bé kɔ́ Ezipti’n, nn ɔ le afuɛ nɲɛ? ?Yɛ kɛ ɔ juli lɔ’n ngue sa yɛ ɔ ɲɛnnin i ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ be wlali Zozɛfu i bisua ɔ?
 • ?Junman benin yɛ be fa mannin Zozɛfu bisua’n nun lɔ ɔ?
 • ?Bisua lɔ’n, ngue yɛ Zozɛfu yoli mannin Faraɔn i nzan sufuɛ’n nin i kpaun tɔnfuɛ’n niɔn?
 • ?Kɛ be yili nzan sufuɛ’n i bisua nun lɔ’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 39:1-23 nun.

  ?Kannzɛ bɔbɔ Zozɛfu blɛ su’n b’a klɛman Ɲanmiɛn mmla’n nun kɛ nán maan be kunndɛ bian be wun bo annzɛ bla be yi bo’n, sanngɛ ngue ti yɛ Zozɛfu wanndili Potifali i yi’n i bo’n niɔn? (Bob. 2:24; 20:3; 39:9)

 • Kanngan Bo Bolɛ 40:1-23 nun.

  Laliɛ nga Faraɔn i nzan sufuɛ’n cɛnnin’n, amun kɛn i ndɛ kpe kan, kpɛkun wafa nga Zoova yiyili nun kleli Zozɛfu’n, amun yiyi nun. (Bob. 40:9-13)

  ?Laliɛ benin yɛ kpaun tɔnfuɛ’n cɛnnin ɔn? ?Yɛ i bo’n yɛle benin? (Bob. 40:16-19)

  ?Wafa sɛ yɛ andɛ sran kpa nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ’n ɔ niannin Zozɛfu i ajalɛ’n su ɔ? (Bob. 40:8; Jue. 36:10; Zan 17:17; Yol. 17:2, 3)

  ?Wafa sɛ yɛ Bo Bolɛ 40:20 fa e ɲin sie i wafa nga Klistfuɛ’m be bu awuliɛ cɛn dilɛ’n, i su’n niɔn? (Aku. 7:1; Mar. 6:21-28)