Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 21: Zozɛfu nin i niaan mun

Ndɛ 21: Zozɛfu nin i niaan mun

?AMUN wun gbanflɛn kan nga i wla’n w’a bo i wun lɛ’n? Zozɛfu ɔ. I niaan’m b’a yo i atɛ aata difuɛ mɔ be su sin kɔ Ezipti’n be sa nun. Zozɛfu wá yó kanga lɔ. ?Ngue ti yɛ i niaan’m be yoli i sa tɛ sɔ’n niɔn? Be ɲin m’ɔ bloli Zozɛfu i wun’n ti ɔ.

Zozɛfu i niaan’m be su yo i atɛ.

Be si Zakɔbu klo Zozɛfu i sa dan kpa. Ɔ kpali tralɛ klanman kpa kun mɛnnin i. Kɛ Zozɛfu i niaan blu (10) be wunnin kɛ Zakɔbu klo i tra su’n ti’n, be fali be ɲin cili Zozɛfu, yɛ be kpɔli i. Sanngɛ kusu nán ngalɛ’n ngunmin ti yɛ be kpɔ Zozɛfu ɔ.

Zozɛfu cɛnnin laliɛ nɲɔn. Laliɛ nɲɔn sɔ nun’n Zozɛfu i niaan’m be kotoli i bo. Kɛ Zozɛfu kannin laliɛ sɔ’m be ndɛ kleli i niaan mun’n, be kpɔli i trali i su.

Cɛn kun kɛ Zozɛfu i niaan kpɛnngbɛn’m be o lɔ bé kánkán be si i nnɛn mun’n, Zakɔbu seli Zozɛfu kɛ ɔ ko nian i niaan’m be osu, sɛ be ti juejue o. Kɛ Zozɛfu i niaan’m be wunnin i kɛ ɔ su ba’n, be nun wie’m be seli kɛ: ‘E kun i!’ Sanngɛ be ɲrun kpɛn’n Ribɛni seli kɛ: ‘Nán amun sa kɛn i!’ Ɔ maan be fali Zozɛfu be yili i nzue kunman kee kun nun. Yɛ be trannin ase be tili be wun aniɛn naan b’a wun like nga bé yó i’n.

Kɛ i osu cɛli kan’n, bé nían ɔn, Ismaɛlifuɛ wie mun yɛ be su sin yɛ. Zida seli i niaan’m be kɛ: ‘Maan e yo i atɛ Ismaɛlifuɛ’m be sa nun.’ Yɛ be fɛli i ndɛ’n su ɔ, naan b’a yo Zozɛfu atɛ jɛtɛ mma ablaɔn (20). ?Nán klunwi sa yɛle i sɔ’n?

?Ngue ndɛ yɛ i niaan’m bé kán klé be si ɔ? Be kunnin boli kpakpuɛ kun naan b’a fa Zozɛfu i tralɛ klanman’n b’a wlɛ i mmoja’n nun. Kpɛkun be fali tralɛ’n be kleli be si Zakɔbu yɛ be seli i kɛ: ‘Like mɔ e wunnin i’n yɛ. Nian sɛ Zozɛfu i tralɛ liɛ’n nin a o.’

Zakɔbu wunnin i wlɛ, i waan: ‘Uuu! Nnɛn wlɛfuɛ wie cɛ yɛ ɔ́ dí Zozɛfu ɔ.’ Angunndan nga mɔ Zozɛfu i niaan’m be waan be si’n bu bɔɔ’n yɛle ngalɛ’n. Zakɔbu i wla boli i wun dan kpa. Ɔ sun lele ɔ siman wie se kun. Sanngɛ Zozɛfu w’a wuman. ?Kɛ be fɛ i be ɔli’n, ngue sa yɛ be yoli i lɔ ɔ?

Bo Bolɛ 37:1-35.Kosan mun

 • ?Ngue ti yɛ Zozɛfu i niaan’m be ɲin bloli i wun ɔn? ?Yɛ ngue yɛ be yoli ɔ?
 • ?Ngue yɛ Zozɛfu i niaan’m be waan bé yó i ɔ? ?Sanngɛ Ribɛni seli sɛ?
 • ?Kɛ Ismaɛlifuɛ wie’m bé sín, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Kɛ Zozɛfu i niaan’m be ko yo naan be si w’a bu i kɛ Zozɛfu wuli’n, ngue yɛ be yoli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 37:1-35 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa Zozɛfu i ajalɛ’n su naan y’a kan sa nga be timan kpa’n asɔnun’n nun ɔn? (Bob. 37:2; Sau. 5:1; 1 Kor. 1:11)

  ?Ngue ti yɛ Zozɛfu i niaan’m be yoli i atɛ kɛ nga sa ɔ? (Bob. 37:11, 18; Nya. 27:4; Zak 3:14-16)

  ?Ngue yɛ Zakɔbu yoli m’ɔ kle kɛ sa yalɛ’n ti ɔ nin i fata kɛ ɔ yo sɔ ɔ? (Bob. 37:35)