Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 19: Zakɔbu i mma kpanngban mun

Ndɛ 19: Zakɔbu i mma kpanngban mun
Zakɔbu nin i mma mun

AMUN nian awlobofuɛ kpanngban nga mun. Zakɔbu i mma yasua blu nin nɲɔn (12) mun ɔn. Kpɛkun ɔ wuli ba bla mun wie. ?Amun si ba sɔ’m be nun wie’m be dunman? Amun maan e suan be nun wie’m be dunman e nian.

Lea wuli Ribɛni, Simeɔn, Levi yɛ Zida. Kɛ Rasɛli wunnin kɛ ɔ wuman ba’n, i wla boli i wun. Ɔ maan ɔ fɛli i afɔnniɛn bla Bila mannin Zakɔbu, yɛ Bila wuli ba yasua nɲɔn, be flɛ kun Dan yɛ be flɛ kun Nɛftali. Kpɛkun Lea kusu fɛli i afɔnniɛn bla Zilpa mannin Zakɔbu, yɛ Zilpa wuli Gadi nin Azɛli ɔ. I sin’n, Lea wuli ba yasua nɲɔn ekun, Isakali nin Zabilɔn.

I agualiɛ su’n, Rasɛli wa kwla wuli ba kun. Ɔ flɛli i Zozɛfu. E ɲrun lɔ’n, é wá súan Zozɛfu i su ninnge kpanngban kpa, afin ɔ wa kacili sran dan kpa kun. I nun mɔɔ Zakɔbu tran Rasɛli i si Laban i wun lɔ’n, ba yasua blu nin kun (11) nga ɔ wuli be’n yɛ be o lɛ ɔ.

Zakɔbu wuli ba bla mun wie, sanngɛ be nun kunngba cɛ i dunman’n yɛ Biblu’n kle e ɔ. Be flɛ i Dina.

Zakɔbu i Laban wun lɔ tulɛ’n nin i sin salɛ Kanaan lɔ’n w’a ju. Ɔ yiɛli i yi nin i bo mma kpanngban nin i nnɛn kanngan nin dandan mun yɛ ɔ tuli ajalɛ’n niɔn.

Kɛ Zakɔbu nin i sa nun sran’m be juli Kanaan mɔɔ i osu cɛli kan’n, Rasɛli wuli ba yasua kun ekun. Ɔ wuli i atin nun. Ba wulɛ sɔ’n yoli kekle mannin Rasɛli, ɔ maan kɛ ɔ wuli ba’n ɔ kali nun. Sanngɛ ba nɔnman’n yoli kpa. Zakɔbu flɛli i Bɛnzamɛn.

Kɛ mɔɔ Izraɛli nvle wunmuan’n ti Zakɔbu i mma yasua 12 be afinliɛ nunfuɛ’n ti’n, maan be dunman’n ka e klun. Zakɔbu i mma yasua blu ɔ nin Zozɛfu i mma yasua nɲɔn’n be dunman’n yɛ be fa flɛli Izraɛli akpasuaakpasua 12 mun ɔn. Kɛ Izaaki wuli ba yasua sɔ mun’n, ɔ cɛli nguan nun kpa, yɛ ɔ wunnin i anunman kpanngban mun. I sɔ’n yoli i fɛ. Sanngɛ e nian sa nga ɔ tɔli i wa bla kpɛnngbɛn Dina, i su’n.

Bo Bolɛ 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Kosan mun

 • ?Zakɔbu i yi klikli Lea, i mma nsiɛn’n be dunman’n yɛle mennin?
 • ?Ba nɲɔn benin yɛ Lea i afɔnniɛn bla Zilpa wuli be mannin Zakɔbu ɔ?
 • ?Be flɛ Rasɛli i afɔnniɛn bla Bila i wa nɲɔn nga ɔ wuli be mannin Zakɔbu’n be sɛ?
 • ?Ba nɲɔn benin yɛ Rasɛli wuli be mannin Zakɔbu ɔ? ?Yɛ kɛ Rasɛli wuli ba’n i nɲɔn sufuɛ’n, ngue yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Kɛ nga e fa e wun i desɛn’n su lɛ’n, Zakɔbu wuli ba nɲɛ? ?Yɛ nvle benin yɛ ɔ ti ba sɔ’m be afinliɛ nunfuɛ ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 29:32-35; 30:1-26 nin 35:16-19 nun.

  ?Kɛ nga e fa wun i Zakɔbu i mma 12 be liɛ nun lɛ’n, wafa sɛ yɛ laa blɛ liɛ’n nun’n be tɔn Ebre yasua’m be dunman ɔn?

 • Kanngan Bo Bolɛ 37:35 nun.

  ?Kannzɛ bɔbɔ Dina kunngba yɛ Biblu’n bo i dunman’n, wafa sɛ yɛ e si kɛ Zakɔbu le ba bla kpanngban ɔn? (Bob. 37:34, 35)