Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 18: Zakɔbu su to i ti Aran lɔ

Ndɛ 18: Zakɔbu su to i ti Aran lɔ

?AMUN si sran nga Zakɔbu nin be su ijɔ lɛ’n? Kɛ Zakɔbu ɔli lele’n, yɛ ɔ nin be yiali nun gbo kun wun lɛ ɔ. Be su kankan be bua mun yɛ Zakɔbu usali be kɛ: ‘?Amun fin e sɛ?’

Be waan: ‘E fin Aran.’

Zakɔbu usali be kɛ: ‘?Amun si Laban?’

Be waan: ‘Ɛɛn, e si i. Nian, i wa Rasɛli bɔbɔ yɛ ɔ nin i nnɛn’m bé bá lɔ lɛ ɔ.’ ?Desɛn’n su lɛ’n, amun wun Rasɛli m’ɔ nin i bua’m bé bá lɔ’n?

Zakɔbu nin Rasɛli b’a yia.

Kɛ Zakɔbu wunnin i nin i niaan bian Laban wa bla Rasɛli nin i si i nnɛn mun’n, ɔ ɔli ko kondoli gbo’n su yɛbuɛ’n naan nnɛn’m b’a kwla nɔn nzue. Yɛ Zakɔbu tɔli Rasɛli nun naan w’a yi i wun nglo w’a kle i. Rasɛli i wun bliblili i kpa naan w’a wanndi w’a ko kan kle i si Laban.

Zakɔbu i sikelɛ m’ɔ sikeli Laban i awlo lɔ’n ti, ɔ yoli Laban fɛ kpa. Kpɛkun kɛ Zakɔbu seli kɛ ɔ klo kɛ ɔ́ já Rasɛli’n, ɔ yoli Laban fɛ ekun. Sanngɛ ɔ seli Zakɔbu kɛ ɔ di Rasɛli i ti junman afuɛ nso. Kɛ mɔɔ Zakɔbu klo Rasɛli dan’n ti, ɔ dili junman sɔ’n. ?Sanngɛ bla’n i jalɛ cɛn’n nun’n, amun si sa nga ɔ juli’n?

Laban fɛli i wa bla kpɛnngbɛn’n Lea fa sieli i Rasɛli i osu mannin Zakɔbu. Kɛ Zakɔbu kplinnin su kɛ ɔ́ dí junman afuɛ nso ekun mán Laban ti’n, Laban kusu fali Rasɛli fa mɛnnin i kɛ ɔ jɛ i. Blɛ sɔ nun’n Ɲanmiɛn buman sran nga be ja bla kpanngban’n be fɔ. Sanngɛ siɛn’n, Biblu’n se kɛ bla kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ yasua kun jɛ i ɔ.

Bo Bolɛ 29:1-30.Kosan mun

 • ?Wan yɛle talua nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n? ?Yɛ ngue yɛ Zakɔbu yoli mɛnnin i ɔ?
 • ?Ngue yɛ Zakɔbu waan ɔ́ yó naan w’a ja Rasɛli ɔ?
 • ?Kɛ Zakɔbu i Rasɛli jalɛ cɛn’n juli’n, ngue yɛ Laban yoli ɔ?
 • ?Ngue yɛ Zakɔbu kplinnin su kɛ ɔ́ yó naan w’a kwla ja Rasɛli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 29:1-30 nun.

  ?Kannzɛ bɔbɔ Laban lakali Zakɔbu’n, sanngɛ wafa sɛ yɛ Zakɔbu kleli Laban kɛ ɔ ti sran kpa ɔ? ?Yɛ ajalɛ benin yɛ i sɔ’n kle e ɔ? (Bob. 25:27; 29:26-28; Mat. 5:37)

  ?Wafa sɛ yɛ Zakɔbu i ajalɛ’n kle ngbaciɛ nga ɔ o klolɛ kpa’n nin klolɛ nga ɔ bo be fia’n be afiɛn ɔn? (Bob. 29:18, 20, 30; Fɛf. 8:6)

  ?Wan mun yɛle bla nnan nga be yoli Zakɔbu i awlobo nunfuɛ’n, mɔ i sin’n ɔ nin be wuli ba mun’n? (Bob. 29:23, 24, 28, 29)