Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 17: Ezau nin Zakɔbu

Ndɛ 17: Ezau nin Zakɔbu
Ezau

BA YASUA nɲɔn nga be faman be wun mlɔnmlɔn. ?Nɛ́n i ɔ? ?Amun si be dunman? Kun ti koniɛn difuɛ, be flɛ i kɛ Ezau, yɛ kun ti bua sunianfuɛ, be flɛ i kɛ Zakɔbu.

Izaaki nin Rebeka be mma Ezau nin Zakɔbu, be ti nda. Izaaki liɛ’n, ɔ klo Ezau kpa, afin ɔ kun nnɛn blɛ i awlofuɛ mun. Sanngɛ Rebeka liɛ’n, Zakɔbu yɛ ɔ klo i kpa ɔ, afin ba sɔ’n ti sran diinfuɛ nin sran wɛtɛɛfuɛ.

Kɛ bé wú be’n, nn be nannan Abraamu i ɲin te o su. Ɔ maan e kwla wun wafa nga kɛ ɔ́ kán Zoova ndɛ’n, ɔ yoli Zakɔbu i fɛ’n. Abraamu dili afuɛ ya kun afuɛ ableso nin nnun (175) yɛ ɔ wuli ɔ. Kɛ ɔ́ wú’n, nn nda’m be le afuɛ blu nin nnun (15).

Kɛ Ezau dili afuɛ ablanan’n (40), ɔ ko jali Kanaan nvle’n nun bla nɲɔn. I sɔ’n wlali Izaaki nin Rebeka be klunngbɔ, afin bla sɔ’m be suman Zoova.

Kpɛkun cɛn kun, sa kun wa yoli, maan Ezau fali i niaan bian Zakɔbu i wun ya dan kpa. Sa sɔ’n yɛle kɛ, Izaaki i wa kpɛn’n i nguan yralɛ blɛ’n wa juli. Kɛ mɔɔ Ezau i kpɛn tra Zakɔbu ti’n, ɔ bu i kɛ i yɛ ɔ́ ɲán suyralɛ’n niɔn. Sanngɛ Ezau dun mmua yoli i awuliɛ kpɛnngbɛn’n m’ɔ man suyralɛ’n, i atɛ Zakɔbu sa nun. I kusu, i nun mɔɔ bé wú ba nɲɔn sɔ mun’n, Ɲanmiɛn seli kɛ Zakɔbu yɛ ɔ́ ɲán suyralɛ’n niɔn. Kpɛkun sakpasakpa ɔ yoli su sɔ. Izaaki yrali i wa Zakɔbu i nguan.

Zakɔbu

I sin’n, kɛ Ezau tili i sɔ’n, ɔ wa fali Zakɔbu i wun ya dan kpa. Ya ble m’ɔ fali’n ti, ɔ seli kɛ ɔ́ kó kún Zakɔbu. Kɛ Rebeka tili i sɔ’n, i wla boli i wun kpa. Ɔ maan ɔ seli i wun Izaaki kɛ: ‘Sɛ Zakɔbu ja Kanaan bla kɛ nga be o yɛ be sa’n, ɔ́ yó tɛ kpa.’

Yɛ Izaaki flɛli i wa Zakɔbu naan w’a se i kɛ: ‘Nán ja Kanaan bla. Jaso kɔ ɔ nannan Bɛtiɛli i awlo Aran lɔ ko fa Laban i mma bla’m be nun kun.’

Zakɔbu fali i si’n i ndɛ’n su, yɛ ɔ ɔli mmuammua kpa i osufuɛ’m be sin Aran lɔ ɔ.

Bo Bolɛ 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Ebre Mun 12:16, 17.Kosan mun

 • ?Wan mun yɛle Ezau nin Zakɔbu? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ngbaciɛ o be afiɛn ɔn?
 • ?Kɛ Ezau nin Zakɔbu be nannan yasua Abraamu wú’n, nn be le afuɛ nɲɛ?
 • ?Ngue like yɛ Ezau yoli m’ɔ wlɛli i si’n nin i nin’n be klunngbɔ’n niɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Ezau fali ya dan kpa i niaan bian Zakɔbu wun ɔn?
 • ?Ndɛ benin yɛ Izaaki kan kleli i wa Zakɔbu ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 25:5-11, 20-34 nun.

  ?Rebeka i mma nɲɔn’n be su ndɛ benin yɛ Zoova kannin ɔn? (Bob. 25:23)

  ?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o wafa nga Ezau nin Zakɔbu be bu awuliɛ kpɛnngbɛn’n i afiɛn ɔn? (Bob. 25:31-34)

 • Kanngan Bo Bolɛ 26:34, 35; 27:1-46 nin 28:1-5 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Ezau kle weiin kɛ ɔ yo Ɲanmiɛn ninnge’m be finfin ɔn? (Bob. 26:34, 35; 27:46)

  ?Sɛ Zakɔbu kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn yrɛ i su’n, ngue yɛ Izaaki seli i kɛ ɔ yo ɔ? (Bob. 28:1-4)

 • Kanngan Ebre Mun 12:16, 17 nun.

  ?Ezau i ajalɛ’n kle kɛ ngue yɛ ɔ́ ɲán be nga be yo Ɲanmiɛn ninnge’m be finfin’n niɔn?